Το προγνωστικό σύστημα του °Umeteo

Το προγνωστικό σύστημα του °Umeteo αποτελεί μια παραμετροποίηση του μή υδροστικού μοντέλου προσομοίωσης της ατμόσφαιρας WRF-ARW [1] στην έκδοση V4.1.4. Η εγκατάστασή του πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020 σε συνεργασία με το δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και την ιστοσελίδα Arachovameteo. Το έργο στοχεύει στην κάλυψη του Παρνασσού και της ευρύτερης περιοχής με αριθμητική πρόγνωση καιρού πολύ υψηλής ανάλυσης. Σκοπός του είναι η παροχή καθημερινών προγνώσεων κρίσιμων μετεωρολογικών παραμέτρων για τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας, αλλά και την αναλυτική ενημέρωση των επισκεπτών.

Στο πρώτο μέρος αυτού το άρθρου παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του υπολογιστικού συστήματος και της αρχιτεκτονικής του μοντέλου και στο δεύτερο αναπτύσσεται μια συζήτηση σχετικά με κάποιες εσωτερικές παραμετροποιήσεις μέσω των οποίων κατέστη εφικτή η εγκατάστασή του στο υπολογιστικό σύστημα.

Γενικά χαρακτηριστικά

Συζήτηση σχετικά με ειδικότερα ζητήματα αρχιτεκτονικής του συστήματος και παραμετροποίησης του μοντέλου

Οι υπολογισμοί εκτελούνται σε Linux Server, με μνήμη 64GB και επεξεργαστή 2 πυρήνων Intel Xeon στα 2.5GHz, με συνολικά 48 νήματα επεξεργασίας. Στον Server έχει εγκατασταθεί λειτουργικό σύστημα Centos7 το οποίο έχει παραμετροποιηθεί καταλλήλως με την εγκατάσταση συγκεκριμένων βιβλιοθηκών προκειμένου να συντονιστεί η διαδικασία των υπολογισμών και ο διαμοιρασμός τους στην μονάδα επεξεργασίας, όπου εκτελούνται παράλληλα.

Για να έχει επιχειρησιακό νόημα η διαδικασία της προσομοίωσης, θα πρέπει ο λόγος του χρόνου των υπολογισμών προς τον χρονικό ορίζοντα της πρόγνωσης να είναι το πολύ 1:6. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να απαιτείται το μέγιστο 1 ώρα υπολογισμών για πρόγνωση 6 ωρών και άρα, για σύνολο 72 ωρών 12 ώρες υπολογισμών, συμπεριλαμβανομένων και των post-processing διαδικασιών όπως εκτύπωση και φόρτωση χαρτών στον server, αποθήκευση των αρχείων κ.α. Δεδομένων των χαρακτηριστικών του συστήματος, έγινε προσπάθεια για την καλύτερη εκμετάλλευση των υπολογιστικών πόρων μέσω διαφόρων παραμετροποιήσεων στην αρχιτεκτονική του μοντέλου ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο της πολύ υψηλής ανάλυσης. Οι συγκεκριμένες παραμετροποιήσεις παρουσιάζονται επιγραμματικά στις ακόλουθες παραγράφους.

Αναλογία οριζόντιας ανάλυσης μεταξύ των πεδίων ολοκλήρωσης

Βάσει του τρόπου που εκτελούνται οι υπολογισμοί στη χωρική και χρονική διάσταση πάνω στο πλέγμα του κάθε πεδίου [4], είναι προτιμότερο ο λόγος μεταξύ του αραιότερου και του εσωτερικού πυκνότερου πλέγματος να είναι ένας μονός αριθμός, συνηθέστερα 1:3 ή σπανιότερα, 1:5. Αυτό καθορίζει και την οριζόντια ανάλυση σε κάθε πεδίο ολοκλήρωσης, εκκινώντας από το εσωτερικό προς τα εξωτερικά καθώς και πολλά ακόμη ζητήματα σχετικά με διάφορες άλλες παραμέτρους όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Σχετικά με την ανάλυση, εάν η ζητούμενη στο εσωτερικό πεδίο (Παρνασσός) είναι στο 1χλμ, στην περίπτωση του κανόνα του 1:3 θα έπρεπε η αντίστοιχη του μητρικού (εξωτερικού) πεδίου θα είναι στα 3χλμ. Αναλόγως, εάν υπάρχει και τρίτο (ευρύτερο) πεδίο, αυτή θα είναι στα 9χλμ. Συνακολούθως και με βάση αυτόν τον κανόνα, οι αρχικές και οριακές συνθήκες με τις οποίες θα τροφοδοτείται το εν λόγω μοντέλο, θα πρέπει να έχουν ανάλυση στα 27×27χλμ. Εάν από την άλλη πλευρά εφαρμόσουμε τον κανόνα 1:5, οι διαδοχικές αναλύσεις των πεδίων είναι: d03 = 1χλμ (Παρνασσός), d02 = 5χλμ (Ελλάδα), d01 = 25χλμ (Μεσόγειος), με αρχικές και οριακές συνθήκες που θα πρέπει να προσεγγίζουν τα ~125×125χλμ. Αυτό εφαρμόστηκε στο μοντέλο του °Umeteo και όπως αναφέρθηκε ήδη, οι αρχικές και οριακές συνθήκες προέρχονται από το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα GFS/NCEP σε ανάλυση 1° (87×110χλμ στο γ. πλάτος της χώρας μας), η οποία είναι η πλησιέστερη στο ιδανικό σενάριο που περιγράφεται παραπάνω.

Ο κανόνας του 1:5 παρ’όλο που δεν συνηθίζεται, προτιμήθηκε τελικά έναντι του 1:3 λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων και συνακολούθως των υπολογισμών που θα απαιτούνταν πάνω σε πυκνότερα πλέγματα. Συγκεκριμένα, εάν εφαρμοζόταν ο κανόνας του 1:3 τότε, για κάθε ευρύτερο πλέγμα (Ελλάδα και Μεσόγειος), ο όγκος των υπολογισμών θα ήταν ~2,78 (=25/9 = 5^2 / 3^2) μεγαλύτερος και αντιστοίχως οι χρόνοι ολοκλήρωσης της πρόγνωσης σε σχέση με το 1:5. Συνεπώς θα απαιτούνταν και ένα υπολογιστικό σύστημα τουλάχιστον 3+ φορές μεγαλύτερης επεξεργαστικής ισχύος.

Είναι γνωστό ότι καλύτερες αναλύσεις προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά αυτό ισχύει περισσότερο στην προσομοίωση πολύ τοπικών συνθηκών. Στην περίπτωση προσομοίωσης του καιρού μιας ευρύτερης περιοχής όπως η Ελλάδα, η Μεσόγειος κ.α., η δέσμευση υπολογιστικών πόρων είναι δυσανάλογα μεγάλη της βελτίωσης που επιτυγχάνεται. Επιπροσθέτως, ιδίως όσον αφορά αναλύσεις >10km, η προσέγγιση που ακολουθείται ειναι διαφορετική καθώς γενικά, οι οριζόντιες κινήσεις της ατμόσφαιρας, τείνουν να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με τις κάθετες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προσομοίωση ανήκει κυρίως στην συνοπτική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.

Αριθμητική Ευστάθεια – Ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για την επιτυχή προσομοίωση

Η μοντελοποίηση της ατμόσφαιρας πραγματοποιείται μέσω της επίλυσης συστημάτων διαφορικών εξισώσεων σε 4 διαστάσεις (x,y,z και χρόνος) με βάση την αρχή διατήρησης της 1) ενέργειας, 2) μάζας, 3) υγρασίας, 4) ορμής καθώς και του νόμου των ιδανικών αερίων. Η επίλυση πραγματοποιείται σε διακριτές περιοχές 3 διαστάσεων τις οποίες ονομάζουμε “πακέτα αέρα” (air parcels) όπου θεωρούμε συνθήκες ομοιόμορφες, σε επίσης διακριτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζουν το χρονικό βήμα. Το τελευταίο θα πρέπει να οριστεί με μεγάλη προσοχή από τον προγραμματιστή και έρχεται συνήθως ως αποτέλεσμα διαδοχικών πειραματισμών.

Σε κάθε περίπτωση μοντελοποίησης ενός φαινομένου μέσω της επίλυσης μερικών διαφορικών εξισώσεων, το χρονικό βήμα που ορίζουμε πρέπει να είναι μικρότερο συγκριτικά με το χρόνο που απαιτείται ώστε να έχουμε την πλήρη εξέλιξή του (πχ. για τα κυματικά φαινόμενα, η περίοδος). Καθώς στους υπολογισμούς υπεισέρχεται και η παράμετρος της ταχύτητας (πχ διάδοση κύματος), το χρονικό βήμα μελέτης τελικά συσχετίζεται με κάποια απόσταση. Αυτόν τον συσχετισμό περιγράφει η συνθήκη των Courant–Friedrichs–Lewy (CFL). Στην περίπτωση της μοντελοποίησης της ατμόσφαιρας όπου η διαδικασία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, προκύπτει ότι το χρονικό βήμα σε δευτερόλεπτα θα πρέπει να είναι το πολύ 6-πλάσιο της οριζόντιας ανάλυσης (σε km) [5]. Έτσι λοιπόν, εάν για παράδειγμα η ανάλυση είναι στα 10x10km, τότε το χρονικό βήμα θα πρέπει να είναι το πολύ 60s. Διαφορετικά, το μοντέλο οδηγείται σε μή ρεαλιστικές λύσεις, οι οποίες παράγουν αριθμητική αστάθεια με αποτέλεσμα τον πρόωρο τερματισμό του.

Όπως είναι προφανές, μικρότερα χρονικά βήματα παράγουν ορθότερα αποτελέσματα αλλά είναι περισσότερο δαπανηρά σε υπολογιστικούς πόρους. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, η εύρεση του κατάλληλου αριθμού ώστε το μοντέλο να παραμένει μεν αριθμητικά ευσταθές, με όσο το δυνατόν μικρότερη υπολογιστική δαπάνη. Στις περισσότερες υλοποιήσεις, αντί για 1 προς 6, ο λόγος 1 προς 3 είναι ο πλέον κατάλληλος ιδίως εάν η προσομοίωση πραγματοποιείται σε έντονο ανάγλυφο. Κατά συνέπεια, όπως ήδη αναφέρθηκε στο αρχικό τμήμα του κειμένου (γενικά χαρακτηριστικά) εφ’όσον η ανάλυση του πρώτου εξωτερικού (μητρικού – d01) πεδίου ορίστηκε στα 25km, το χρονικό βήμα ορίστηκε στα 25×3 = 75s. Αντιστοίχως, στο πρώτο εσωτερικό πεδίο (Ελλάδα) με ανάλυση 5km, το χρονικό βήμα ορίστηκε στα 15s ενώ για το πεδίο του Παρνασού με ανάλυση στο 1km, το χρονικό βήμα είναι τα 3s.

Σύνοψη

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάστηκαν κάποια βασικά χαρακτηριστικά και παραμετροποιήσεις του μοντέλου που αναπτύχθηκε από το °Umeteo σε συνεργασία με το δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και την ιστοσελίδα Arachovameteo. Τα όσα παρουσιάζονται εδώ, σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαντλητικά και δεν καλύπτουν όλο το εύρος της εργασίας που απαιτείται για την ορθή παραμετροποίηση ενός συστήματος προσομοίωσης της ατμόσφαιρας σε έναν server δεδομένης μνήμης και υπολογιστικής ισχύος.

Στην παρούσα συζήτηση, δεν συμπεριλαμβάνονται παραμετροποιήσεις όπως η επιλογή των κατάλληλων σχημάτων φυσικής για κάθε πεδίο προσομοίωσης, το χαρτογραφικό υπόβαθρο (πχ Χρήσεις Γης, αρχική Επιφανειακή Θερμοκρασία Θάλασσας κ.α.). Αξίζει να αναφερθεί ότι το μοντέλο WRF εκτός από επιχειρησιακή χρήση, αποτελεί βασικό εργαλείο έρευνας σχετικά με τις ατμοσφαιρικές διεργασίες και υποστηρίζεται από πολλά ερευνητικά ιδρύματα και ανεξάρτητους ερευνητές. Γύρω από τον πυρήνα του μοντέλου, έχουν αναπτυχθεί διάφορες εφαρμογές όπως το WRF-Solar, WRF-Hydro, WRF-Urban, WRF-LES κ.α., ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει μια πληθώρα επιλογών σχημάτων φυσικής, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν κατά περίπτωση [6].

Είναι λοιπόν προφανές ότι αποτελεί ζήτημα γνώσης, αντίληψης και εμπειρίας σχετικά με τις ατμοσφαιρικές διεργασίες αλλά και τον τρόπο που εκτελείται η αριθμητική προσομοίωση, προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλοι συνδυασμοί σχημάτων φυσικής και παραμετροποιήσεων για κάθε πεδίο μελέτης και για κάθε σκοπό.

Το παραπάνω ζήτημα, καθώς και άλλα σχετικά με τον τρόπο που εκτελείται η αριθμητική πρόγνωση του καιρού γενικότερα, θα αποτελέσουν αντικείμενο νέου άρθρου στο προσεχές μέλλον.

Πηγές, Παραπομπές και Σημειώσεις

[1] – Μοντέλο WRF: Πληροφορίες για τους χρήστες και Γενικές Πληροφορίες.

[2] – Σχηματική αναπαράσταση των οριακών συνθηκών στο πλέγμα ενός μοντέλου το οποίο απεικονίζεται με τελείες. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει τα σημεία του ευρύτερου μοντέλου, το μπλε όσα σημεία του εξωτερικού μοντέλου ταυτίζονται με το μοντέλο προσομοίωσης και με πράσινο τα σημεία του πλέγματος του εσωτερικού μοντέλου. Η διαδικασία της προσομοίωσης εκκινεί με βάση τις αρχικές συνθήκες οι οποίες είτε προέρχονται από κάποιο μοντέλο χαμηλότερης ανάλυσης, είτε από κάποιο σύστημα αφομοίωσης μετεωρολογικών δεδομένων. Στη συνέχεια, αναλόγως της ανάλυσης που έχει καθοριστεί δημιουργούνται μέσω κάποιας μεθόδου παρεμβολής και τα υπόλοιπα σημεία του πλέγματος (πράσινο χρώμα). Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης στο εσωτερικό πλέγμα, είναι απαραίτητη η τροφοδοσία μόνο με τις οριακές συνθήκες (μπλε τελείες) για κάθε χρονική στιγμή.

Εικόνα 1: Αρχικές και οριακές συνθήκες για την εκτέλεση της προσομοίωσης ενός μοντέλου. Πηγή: COMET.

[3] – Τα δεδομένα του μοντέλου GFS του NCEP είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε αυτήν την διεύθυνση. Επίσης, ως αρχικές συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα άλλων μοντέλων όπως του ECMWF

[4] – Ο ορισμός των πεδίων ολοκλήρωσης του μοντέλου απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Διακρίνονται δύο εσωτερικά (domain 02 και domain 03) για την Ελλάδα και τον Παρνασσό αντίστοιχα. Τα πεδία αυτά είναι απαραίτητα για την ομαλή μετάβαση σε πρόγνωση πολύ υψηλής ανάλυσης:

Εικόνα 2: Τα τρία πεδία ολοκλήρωσης του μοντέλου WRF-V4.1.4 του °Umeteo.

Η ανάλυση της τοπογραφίας των τριών πεδίων ολοκλήρωσης του μοντέλου απεικονίζεται στις παρακάτω εικόνες:

Εικόνα 3: Το πρώτο πεδίο ολοκλήρωσης (domain 01) και η ανάλυση της τοπογραφίας του,
Εικόνα 4: Το δεύτερο πεδίο ολοκλήρωσης (domain 02) και η τοπογραφία του.
Εικόνα 5: Το τρίτο πεδίο ολοκλήρωσης (domain 03) και η ανάλυση της τοπογραφίας του.

[5] – Σχετικά με το χρονικό βήμα των υπολογισμών, τους περιορισμούς που αυτό παρουσιάζει και το πώς προκύπτει ο λόγος Δτ/Δx ­≈ 6, αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην τεκμηρίωση του WRF V4 (τεχνικές πληροφορίες) και ειδικότερα στο κεφάλαιο 3.3 .

[6] – Όλα τα μέρη του προγνωστικού συστήματος ARW (Advanced Research WRF), συνοψίζονται στο παρακάτω γράφημα:

Παρατηρούμε ότι οι διεργασίες και υπολογισμοί που λαμβάνουν χώρα στον πυρήνα του μοντέλου είναι απλώς το τελικό στάδιο μιας μεγάλης διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνονται η αφομοίωση των μετεωρολογικών παρατηρήσεων (WRFDA Data Assimilation), τα διαθέσιμα σχήματα φυσικής (Physics Packages) καθώς και ειδικές παραμετροποιήσεις για περισσότερο εξειδικευμένες εφαρμογές όπως υδρολογική πρόγνωση (WRF-Hydro), πρόγνωση πυρκαγιάς (WRF-Fire) κ.α.


100 άρθρα διαθέσιμα

30 Νοεμβρίου 2023, 00:23

Περίοδος νοτιάδων με άνοδο της θερμοκρασίας έως και τους 21-22 βαθμούς στα νοτιότερα ηπειρωτικά και αραιές νεφώσεις. Από το βράδυ του Σαββάτου 2/12 και κυρίως την Κυριακή 3/12 αναμένονται βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικά χωρίς μεγάλες εντάσεις. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα τη Δευτέρα 4/12 και την Τρίτη 5/12, τα φαινόμενα επιστρέφουν από την Τετάρτη 6/12 με μεγαλύτερη ένταση και επιστροφή των χιονοπτώσεων τουλάχιστον σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Περισσότερα »

25 Νοεμβρίου 2023, 20:12

Κύριο χαρακτηριστικό, η πολύ μεγάλη ενίσχυση των ΔΒΔ ανέμων αμέσως μετά την αλλαγή της ημέρας φτάνοντας και τα 10 μποφόρ τοπικά σε δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα του νομού. Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας με την ελάχιστη να σημειώνεται κατά τις βραδινές ώρες φτάνοντας γύρω στους 6 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Τοπικές χιονοπτώσεις το μεσημέρι σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα.

Περισσότερα »

25 Νοεμβρίου 2023, 19:18

Καθώς το πολύ βαθύ χαμηλό απομακρύνεται βορειοανατολικά προς τη Μαύρη Θάλασσα, οι άνεμοι στρέφονται σε πολύ θυελλώδεις βορειοδυτικούς στα πελάγη με τη θερμοκρασία να σημειώνει πολύ μεγάλη πτώση από βορρά προς νότο. Χιονοπτώσεις αναμένονται μέσα στη νύχτα έως και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής, βόρειας χώρας.

Περισσότερα »

24 Νοεμβρίου 2023, 16:42

Άστατος καιρός με βροχή και καταιγίδα στο νομό από αργά το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι και εκ νέου βροχές προς την αλλαγή της ημέρας.

Περισσότερα »

24 Νοεμβρίου 2023, 16:11

Βροχερός καιρός κυρίως σε δυτικά τμήματα και ανατολικό Αιγαίο με κατά διαστήματα καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, οι οποίες θα πλήξουν και τμήματα της νοτιοανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Από αργά το απόγευμα, γρήγορη αλλαγή του καιρού από τα βορειοδυτικά με χιονοπτώσεις έως και τα ημιορεινά. Σε έως πολύ θυελλώδεις εντάσεις οι ΝΔ άνεμοι και στο Ιόνιο ΒΔ μετά το απόγευμα, οι οποίοι θα είναι και το επικίνδυνο στοιχείο αυτής της κακοκαιρίας. Απότομη πτώση της θερμοκρασίας σε βόρεια και βορειοδυτικά.

Περισσότερα »

23 Νοεμβρίου 2023, 14:14

Μία νέα ατμοσφαιρική διαταραχή – χαμηλό βαρομετρικό, θα διαμορφώσει τις συνθήκες στη χώρα μας από το μεσημέρι της Παρασκευής 24/11 έως και την Κυριακή 26/11 με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, την εκδήλωση χιονοπτώσεων έως και ημιορεινά υψόμετρα της βόρειας χώρας και την επικράτηση θυελλωδών ανέμων. Η κακοκαιρία αυτή έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτήν που μας επισκέφθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 18-19/11, αλλά θα είναι ακόμη ισχυρότερη καθώς το χαμηλό βαρομετρικό που θα δημιουργηθεί θα είναι αρκετά βαθύ για τα δεδομένα της περιοχής μας.

Περισσότερα »

17 Νοεμβρίου 2023, 19:17

Πέρασμα βροχών και στην Αττική το πρωί – μεσημέρι του Σαββάτου, αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί στη συνέχεια. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή στη συνέχεια, με τις ελάχιστες κάτω των 10 βαθμων σε όλες τις περιοχές το πρωί της Κυριακής.

Περισσότερα »

17 Νοεμβρίου 2023, 18:27

Το πρώτο χειμερινής υφής μέτωπο αναμένεται να σαρώσει τη χώρα μας από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ολοκληρώνοντας το πέρασμά του μέχρι και το βράδυ. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αυτή τη φορά δεν θα είναι τόσο οι έντονες βροχές, αλλά η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας με την ελάχιστη το πρωί κάτω από τους 5 βαθμούς στα ηπειρωτικά, η επικράτηση θυελλωδών ΒΔ ανέμων μετά το πέρασμα του μετώπου αλλά και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά, κάτω από τα 1000μ στα βόρεια.

Περισσότερα »

13 Νοεμβρίου 2023, 16:20

Οι συνθήκες αυτής της εβδομάδας θα είναι βελτιωμένες, με τη θερμοκρασία να σταθεροποιείται σε φυσιολογικές τιμές και μόνο η Τετάρτη 15/11 αναμένεται κάπως θερμότερη με έως 25° στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Αλλαγή των συνθηκών από την Παρασκευή 17/11 με ένα νέο κύμα βροχών στα δυτικά, οι οποίες θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα το Σάββατο 18/11 μέχρι και την Κυριακή 19/11 το μεσημέρι, ενώ οι πρώτες χιονοπτώσεις είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία σε περεταίτω πτώση. Νέο πιθανό κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη 23/11.

Περισσότερα »

5 Νοεμβρίου 2023, 22:55

Παρόμοιο μοτίβο καιρού με αυτό της προηγούμενης εβδομάδας με τις θερμοκρασίες σε υψηλότερα του κανονικού επίπεδα, φτάνοντας και τους 26-28 βαθμούς και τοπικά 29 τη Τετάρτη 8/11. Την ίδια ημέρα, κάποιες βροχές θα σημειωθούν σε βορειοδυτικά τμήματα της χώρας ενώ από το βράδυ της Παρασκευής 10/11 και το Σάββατο 11/11, τα φαινόμενα γενικεύονται σε δυτικά προσήνεμες περιοχές ενώ την Κυριακή 12/11 ενδεχομένως να επηρεάσουν κι άλλες περιοχές. Πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα 13/11 άστατος καιρός και πιθανές χιονοπτώσεις σε πολύ ορεινές περιοχές.

Περισσότερα »

30 Οκτωβρίου 2023, 23:16

Ο παρατεταμένα ζεστός, σχεδόν καλοκαιρινός, καιρός δεν θα συνεχιστεί για πολλές ημέρες ακόμη. Το πέρασμα ενός ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά στη χώρα μας εκτός από την πτώση της θερμοκρασίας, θα προκαλέσει και ισχυρές καταιγίδες σε αρκετά τμήματα της χώρας.

Περισσότερα »

25 Οκτωβρίου 2023, 18:35

Συνεχίζεται ο ζεστός καιρός μέχρι και τις τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου. Μικρής κλίμακας διαταραχή την Πέμπτη 26/10 θα προκαλέσει βροχές κυρίως σε δυτικά όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες καθώς και στα βορειοανατολικά. Ενδείξεις αλλαγής του καιρού από την Παρασκευή 3/11 και μετά.

Περισσότερα »

16 Οκτωβρίου 2023, 23:47

Βροχερό τριήμερο (Τρίτη 17/10 με Πέμπτη 19/10) στη χώρα μας με ισχυρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της Τρίτης στα δυτικά. Αλλαγή των συνθηκών την Παρασκευή 20/10 με νοτιάδες και θερμή μεταφορά η οποία θα προκαλέσει άνοδο της θερμοκρασίας ακόμη και σε επίπεδα άνω των 30 βαθμών σε αρκετά ηπειρωτικά τμήματα κυρίως της ανατολικής χώρας.

Περισσότερα »

9 Οκτωβρίου 2023, 20:33

Σχετικά ήπιος ο καιρός αυτής της εβδομάδας, αλλά όμβροι / καταιγίδες θα εκδηλωθούν μεταξύ Τρίτης 10/10 και Πέμπτης 12/10 στα βόρεια, στο βορειοδυτικό Αιγαίο, σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου καθώς και στα Επτάνησα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλότερα του κανονικού επίπεδα, με τους ανέμους σε ασθενείς εντάσεις, με εξαίρεση την Τετάρτη 11/10 όπου θα πνέουν ενισχυμένοι σε αρκετές περιοχές. Τις υπόλοιπες ημέρες θα είναι ενισχυμένοι μόνο σε τμήματα του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Περισσότερα »

29 Σεπτεμβρίου 2023, 10:07

Παροδικές αναπτύξεις νεφών κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ηλιοφάνειας. Πιθανότητα βροχής κατά τις βραδινές ώρες.

Περισσότερα »

29 Σεπτεμβρίου 2023, 09:45

Η ψυχρή λίμνη που προκάλεσε την κακοκαιρία “Elias” παραμένει πάνω από τη χώρα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση φαινομένων θερμικής αστάθειας στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι και από το βράδυ στο βορειοδυτικό Αιγαίο και τις γύρω περιοχές.

Περισσότερα »

28 Σεπτεμβρίου 2023, 00:34

Άστατος με βροχές και καταιγίδες έως και το βράδυ ο καιρός στην Αττική.

Περισσότερα »

28 Σεπτεμβρίου 2023, 00:25

Επιμένουν τα πολύ ισχυρά / ακραία φαινόμενα στις ίδιες περίπου περιοχές έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, οπότε σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Περισσότερα »

26 Σεπτεμβρίου 2023, 23:15

Άστατος ο καιρός στην Αττική με διαστήματα καταιγίδων καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας με τάση οργάνωσης καταιγίδων κατά τις βραδινές ώρες στην περιοχή του Αργοσαρωνικού επηρεάζοντας και αρκετές περιοχές του νομού.

Περισσότερα »

26 Σεπτεμβρίου 2023, 23:02

Ενισχύεται το σύστημα / κακοκαιρία Elias την Τετάρτη 27/7, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την βορειοανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία αλλά και τμήματα της βόρειας Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται σε αυτές τις περιοχές. Βροχές / καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε πολλές ακόμη περιοχές της ανατολικής χώρας.

Περισσότερα »

26 Σεπτεμβρίου 2023, 22:10

Ισχυρή κακοκαιρία έχοντας το όνομα Elias, οργανώνεται στη χώρα μας επηρεάζοντας με τη μέγιστη έντασή της το διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης 27-28/9. Προσοχή στα νοτιότερα της Θεσσαλίας – Σποράδες αλλά και σε περιοχές της βορειοανατολικής Στερεάς. Ισχυρές βροχές αναμένονται και σε άλλες περιοχές της ανατολικής χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Σταδιακή βελτίωση των συνθηκών τις επόμενες ημέρες, αν και κατά τόπους τα φαινόμενα θα επιμείνουν.

Περισσότερα »

19 Σεπτεμβρίου 2023, 12:23

Το όψιμο μελτέμι που επικρατεί στις θάλασσες θα εξασθενήσει από την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε αρκετά υψηλές για την εποχή τιμές τις επόμενες ημέρες, ιδίως την Παρασκευή 22/9 και το Σαββατοκύριακο 23-24/9.

Περισσότερα »

6 Σεπτεμβρίου 2023, 21:22

Ένα ακόμη ισχυρό κύμα καταιγίδων αναμένεται σε αρκετές περιοχές της Αττικής νωρίς το πρωί της Πέμπτης ενώ ήδη από τη νύχτα καταιγίδες θα επηρεάζουν αρκετά τμήματα της δυτικής Αττικής αλλά και του Αργοσαρωνικού.

Περισσότερα »

6 Σεπτεμβρίου 2023, 21:11

Συνεχίζεται για 3η ημέρα η κακοκαιρία Daniel και έως και αργά το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου αναμένονται πολύ ισχυρές βροχές / καταιγίδες σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο.

Περισσότερα »

5 Σεπτεμβρίου 2023, 18:35

Βροχερή και η Τετάρτη στην Αττική, με εκδήλωση βροχών / καταιγίδων. Από το βράδυ και μετά, υπάρχει η πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων σε αρκετά τμήματα του νομού.

Περισσότερα »

5 Σεπτεμβρίου 2023, 17:46

Συνεχίζεται η ισχυρή κακοκαιρία “Daniel” στη χώρα μας και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, με τις πολύ ισχυρές βροχές αλλά και καταιγίδες να επηρεάζουν τις ίδιες περίπου περιοχές με την Τρίτη. Υπάρχει η τάση οργάνωσης ύφεσης με τροπικά χαρακτηριστικά στο νότιο Ιόνιο και ως εκ τούτου προσοχή συνίσταται και σε τμήματα της νότιας Πελοποννήσου.

Περισσότερα »

29 Αυγούστου 2023, 15:12

Εβδομάδα αστάθειας κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης 29-30/9, ενώ από την Παρασκευή 1/9 θα γενικευτούν επηρεάζοντας και θαλάσσιες περιοχές, όπου θα επικεντρωθούν το Σάββατο 2/9. Οι υψηλότερες του κανονικού θερμοκρασίες θα συνεχιστούν τόσο αυτήν, όσο και την επόμενη εβδομάδα.

Περισσότερα »

24 Αυγούστου 2023, 00:17

Συνεχίζονται οι υψηλότερες του κανονικού θερμοκρασίες δυστυχώς μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου αν και η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να υποχωρεί από την Κυριακή 27/8 και μετά. Ταυτόχρονα με τις υψηλές θερμοκρασίες, επιστρέφουν οι καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, λόγω της ύπαρξης ενός αβαθούς χαμηλού ανώτερης τροπόσφαιρας στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας.

Περισσότερα »

16 Αυγούστου 2023, 22:53

Μετά από μία εβδομάδα κανονικών θερμοκρασιών, μπαίνουμε και πάλι σε ένα θερμό διάστημα με θερμοκρασίες οι οποίες προς το τέλος της εβδομάδας θα φτάσουν και τα όρια του καύσωνα. Το ενισχυμένο μελτέμι θα συγκρατήσει τις θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας όμως τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Επιστροφή της ατμοσφαιρικής αστάθειας κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Περισσότερα »

9 Αυγούστου 2023, 14:18

Μετά το ιδιαίτερα θερμό διάστημα που ξεκίνησε από τις 10 Ιουλίου και περιελάμβανε 2 επεισόδια καύσωνα (ενα ακραίο κι ένα τυπικό), επιστρέφουμε αυτήν την εβδομάδα σε κανονικές θερμοκρασίες αλλά και αρκετά φαινόμενα αστάθειας κυρίως στα ηπειρωτικά αλλά και σε βορειότερα νησιωτικά. Η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου θα είναι θερμότερη με προοπτική για θερμοκρασίες που οριακά θα προσεγγίζουν τα επίπεδα καύσωνα προς το τέλος της.

Περισσότερα »

31 Ιουλίου 2023, 20:50

Άλλο ένα μικρότερης έντασης αυτή τη φορά επεισόδιο καύσωνα αναμένεται δυστυχώς από την Τετάρτη 2 Αυγούστου. Η διάρκεια αυτού του επεισοδίου θα είναι τυπική (3 ημέρες) επηρεάζοντας εντονότερα τα ανατολικά ηπειρωτικά. Από το Σάββατο 5/8 οι θερμοκρασίες υποχωρούν στα δυτικά και την Κυριακή 6/8 και στις υπόλοιπες περιοχές, καθώς ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει τα Βαλκάνια προκαλώντας πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε βορειότερα τμήματα της χώρας μας.

Περισσότερα »

25 Ιουλίου 2023, 13:49

Κορύφωση του “Κλέωνα” την Τρίτη και την Τετάρτη 25-26/7, με ακραίες θερμοκρασίες (κυρίως την Τετάρτη) στα ανατολικά ηπειρωτικά λόγω της επικράτησης καταβατών Δ-ΝΔ ανέμων (Λίβας) σε αρκετές περιοχές. Ο κίνδυνος εμφάνισης και εξάπλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα μεγάλος και συνίσταται τεράστια προσοχή. Υποχώρηση των θερμοκρασιών την Πέμπτη και ακόμη περισσότερο την Παρασκευή αλλά από το Σάββατο 29/7 αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, ηπιότερου αυτή τη φορά.

Περισσότερα »

22 Ιουλίου 2023, 01:03

Εντείνεται εκ νέου ο καύσωνας, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει ακραίες τιμές την Κυριακή 23/7 ξεπερνώντας τους 44° σε πολλές περιοχές, φτάνοντας και τους 46-47° σε συγκεκριμένα σημεία της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας. Οι πολύ θερμές συνθήκες θα συνεχιστούν έως και την Τετάρτη 26/7.

Περισσότερα »

10 Ιουλίου 2023, 21:56

Από την Τετάρτη 12/7 και για τουλάχιστον 10 ημέρες (έως και το άλλο Σαββατοκύριακο 22-23/7), ξεκινάει ένα παρατεταμένο διάστημα καύσωνα, το οποίο θα παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις. Η πρώτη έξαρσή του αναμένεται την Παρσκευή 14/7 όπου οι μέγιστες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σε όλα τα ηπειρωτικά ενώ κατά τόπους δεν αποκλείεται να απειληθούν και θερμοκρασιακά ρεκόρ.

Περισσότερα »

3 Ιουλίου 2023, 17:46

Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας, οι υψηλότερες του κανονικού θερμοκρασίες σε συνδυασμό με αυξημένη σχετική υγρασία. Καθώς στα μέσα / ανώτερα τροποσφαιρικά στρώματα θα παραμείνει ο ψυχρότερος αέρας, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την συνέχιση των φαινομένων ατμοσφαιρικής αστάθειας στα βόρεια, αλλά κατά διαστήματα και σε άλλες περιοχές.

Περισσότερα »

29 Ιουνίου 2023, 13:58

Άστατος ο καιρός στο τελείωμα αυτής της εβδομάδας έως και τη Δευτέρα 3/7 με μεσημεριανές / απογευματινές καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια, αλλά και σε νοτιότερες περιοχές κατά τόπους. Φαινόμενα αναμένονται και σε τμήματα του βορείου Αιγαίου.

Περισσότερα »

20 Ιουνίου 2023, 21:06

Αν και με υψηλότερες θερμοκρασίες, τα φαινόμενα ατμοσφαιρικής αστάθειας δεν θα εκλείψουν και αυτήν την εβδομάδα με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η καθημερινή εκδήλωση βροχώ / καταιγίδων, ιδίως στα βορειότερα τμήματα της χώρας. Από την Πέμπτη 22/6, φαινόμενα αναμένονται και σε νοτιότερες περιοχές ενώ το Σαββατοκύριακο 24-25/6 θα ενταθούν.

Περισσότερα »

17 Ιουνίου 2023, 20:13

Βροχερός ο καιρός και στην Αττική, με αναδιοργάνωση των καταιγίδων προς το μεσημέρι της Κυριακής και μετά αρχικά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού και στη συνέχεια και σε κεντρικότερες περιοχές. Βελτίωση των συνθηκών από το απόγευμα της Κυριακής.

Περισσότερα »

17 Ιουνίου 2023, 19:55

Επικαιροποίηση της πρόγνωσης σε σχέση με το δελτίο μεσοπρόθεσμης εκτίμησης που είχε εκδοθεί στην αρχή της εβδομάδας καθώς οι συνθήκες της Κυριακής 18 Ιουνίου αναμένονται διαφοροποιημένες σε σχέση με τα όσα αρχικώς είχαν γραφτεί. Καταιγίδες, οι οποίες σε τμήματα της Εύβοιας αναμένονται ισχυρές, αναμένονται τις επόμενες 24 ώρες.

Περισσότερα »

12 Ιουνίου 2023, 11:37

Συνεχίζεται το κρεσέντο της αστάθειας για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμη με τις καταιγίδες (κατά τόπους ισχυρές) να είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας αλλά και στο βόρειο Αιγαίο. Από την Τετάρτη 21/6, θα περάσουμε σε καλοκαιρινές συνθήκες με πιθανότητα να έχουμε τον πρώτο καύσωνα της φετινής χρονιάς προς το Σαββατοκύριακο 24-25/6.

Περισσότερα »

9 Ιουνίου 2023, 00:35

Κάπως περισσότερη ηλιοφάνεια την Παρασκευή 9/6 χωρίς όμως να λείψουν και τα φαινόμενα αστάθειας αλλά το Σαββατοκύριακο ο καιρός επιδεινώνεται με αρκετές καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα αλλά και στο βόρειο Αιγαίο κυρίως από το απόγευμα του Σαββάτου και μετά.

Περισσότερα »

29 Μαΐου 2023, 13:01

Συνεχίζονται για περίπου 10 ημέρες ακόμη οι συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας στη χώρα μας, οι οποίες διαμόρφωσαν το σκηνικό της φετινής Άνοιξης. Γενίκευση των φαινομένων μεταξύ Τετάρτης 31/5 και Παρασκευής 2/6. Από την Τετάρτη 7/6 το μοτίβο διαφοροποιείται με υποχώρηση των φαινομένων και άνοδο της θερμοκρασίας.

Περισσότερα »

22 Μαΐου 2023, 18:49

Συνθήκες αστάθειας και κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας 23-28/5 με τις βροχές / καταιγίδες να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στα ηπειρωτικά, με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα την Παρασκευή 26/5 επηρεάζοντας και ανατολικότερα τμήματα ενώ, εκτός εποχής κακοκαιρία με βροχές ακόμη και σε νότια νησιωτικά τμήματα αναμένεται την Κυριακή 28/5 με κύριο χαρακτηριστικό επίσης, τους ενισχυμένους βοριάδες. Οι θερμοκρασίες παραμένουν γενικά σε τιμές κάτω του κανονικού.

Περισσότερα »

15 Μαΐου 2023, 11:55

Υποχωρούν οι υψηλές θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακου 13-14/5 καθώς νέα κακοκαιρία αναμένεται στη χώρα από την Τρίτη 16/5 μέχρι την Πέμπτη 18/5, με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχές / καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Αν και οι συνθήκες το Σαββατοκύριακο 20-21/5 θα είναι καλύτερες, δεν θα λείψουν οι συννεφιές και οι βροχές. Ιδιαίτερα άστατη η εβδομάδα από Δευτέρα 22/5 και μετά.

Περισσότερα »

8 Μαΐου 2023, 10:53

Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας, η αυξημένη συννεφιά και οι βροχές σε δυτικά και βόρεια, με αρκετά φθινοπωρινή την εικόνα του καιρού. Σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και αισθητή η παρουσία των βοριάδων στο Αιγαίο. Άνοδος της θερμοκρασίας, εξασθένηση των ανέμων, αραιές νεφώσεις και πιθανή μεταφορά σκόνης το Σαββατοκύριακο 13-14/5 ωστόσο ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Περισσότερα »

4 Μαΐου 2023, 21:26

Βροχερή η νύχτα και το πρωινό της Παρασκευής, με εντονότερα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια τμήματα όπου είναι πιθανή και η εκδήλωση καταιγίδων.

Περισσότερα »

3 Μαΐου 2023, 22:39

Συνεχίζονται οι κατά τόπους ισχυρές βροχές τις επόμενες 48 ώρες (Πέμπτη – Παρασκευή) στη χώρα, με τον κύριο όγκο των φαινομένων να μετατοπίζεται σταδιακά σε ανατολικότερα τμήματα και σε περιοχές του Αιγαίου από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Ταυτόχρονα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, σε ισχυρές ή πολύ ισχυρές εντάσεις, οι οποίοι θα επιμείνουν και το Σαββατοκύριακο αν και λίγο εξασθενημένοι.

Περισσότερα »

29 Απριλίου 2023, 17:31

Αυξημένες κατά διαστήματα συννεφιές αναμένονται και στην Αττική με πιθανότητα βροχής το πρωί της Κυριακής και το πρώτο μισό της Δευτέρας. Ευχάριστες θερμοκρασίες το μεσημέρι, σχετική ψύχρα το πρωί και ασθενείς άνεμοι.

Περισσότερα »

29 Απριλίου 2023, 17:18

Με όχι και τόσο καλό καιρό η Πρωτομαγιά 2023 στη χώρα μας, καθώς η συννεφιά θα είναι αρκετή σε πολλά τμήματα της Επικράτειας ενώ θα σημειωθούν και βροχές κυρίως σε κεντρικότερα, δυτικά και νότια αλλά και σε αρκετά ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι, ως αποτέλεσμα της θερμικής αστάθειας.

Περισσότερα »

24 Απριλίου 2023, 23:34

Νέα κακοκαιρία στη χώρα μας την Τετάρτη 26/4, η οποία θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το Σάββατο 22/4. Ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί μέχρι την Παρασκευή 28/4 σε κάποιες περιοχές με τους βοριάδες ενισχυμένους και τη θερμοκρασία σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Καλές καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο 29-30/4, όμως η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά είναι ακόμη δύσκολη υπόθεση. Σε γενικές γραμμές και η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου θα κυλήσει με αρκετά άστατο καιρό με πιθανότητα οργανωμένης κακοκαιρίας από την Τετάρτη 3/5.

Περισσότερα »

22 Απριλίου 2023, 02:48

Βροχερό το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με αυξημένη πιθανότητα να εκδηλωθεί και καταιγίδα. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση από την αλλαγή της ημέρας προς Κυριακή.

Περισσότερα »

22 Απριλίου 2023, 02:26

Έξαρση των φαινομένων θερμικής αστάθειας το Σάββατο 22 Απριλίου καθώς εκτός από τα ευνοϊκά θερμοκρασιακά προφίλ που προκαλούν έντονες ανοδικές κινήσεις και αναπτύξεις νεφών, αναμένεται επίσης μια μικρής κλίμακας διαταραχή που θα διασχίσει τη χώρα από τα ΒΔ προς τα ΝΑ. Οι δύο παραπάνω παράγοντες σε συνδυασμό αναμένεται να γενικεύσουν τα φαινόμενα στη χώρα με βροχές / καταιγίδες και σε νησιωτικές περιοχές εκτός των ηπειρωτικών τμημάτων.

Περισσότερα »

19 Απριλίου 2023, 23:28

Επανάληψη των φαινομένων της Τετάρτης 19/4 και την Πέμπτη 20/4 στην Αττική αν και σε πιο περιορισμένη έκταση, απασχολώντας κυρίως βορειοδυτικά, βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα του νομού και τις βορειότερες περιοχές των Μεσογείων.

Περισσότερα »

19 Απριλίου 2023, 23:19

Συνεχίζονται τα φαινόμενα θερμικής αστάθειας στη χώρα μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας (του Πάσχα) αλλά και την επόμενη. Ιδίως το Σάββατο 22/4, αναμένονται ισχυρές καταιγίδες στα κεντρικά ηπειρωτικά τμήματα ενώ βροχές θα σημειωθούν και σε πολλά νησιωτικά τμήματα επίσης, ακόμη και νοτιότερα.

Περισσότερα »

17 Απριλίου 2023, 18:21

Λίγες πρόσκαιρες βροχές στην Αθήνα και στο νομό τη νύχτα / νωρίς το πρωί και εκ νέου μετά το μεσημέρι (κυρίως στα βόρεια / βορειοανατολικά τμήματα).

Περισσότερα »

17 Απριλίου 2023, 18:09

Επανάληψη του καιρικού σκηνικού που επικράτησε τη Δευτέρα του Πάσχα και την Τρίτη με τα φαινόμενα να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και να εκδηλώνονται στις ίδιες περίπου περιοχές.

Περισσότερα »

17 Απριλίου 2023, 01:59

Πρόσκαιρη βροχή σε τμήματα της Αττικής αργά το πρωί, όμως ο καιρός θα βελτιωθεί στη συνέχεια.

Περισσότερα »

17 Απριλίου 2023, 01:53

Κύμα βροχών / καταιγίδων τοπικά ισχυρών αναμένεται στη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά – βορειοανατολικά, επηρεάζοντας ένα μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας αλλά και τα βορειότερα τμήματα του Αιγαίου. Λιγότερα ή καθόλου φαινόμενα στα νοτιότερα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα.

Περισσότερα »

15 Απριλίου 2023, 21:31

Αλλαγή του καιρού από τα δυτικά και σταδιακά σε κεντρικά και βόρεια τμήματα μετά το μεσημέρι με βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα δυτικά. Τα φαινόμενα μετά το μεσημέρι θα ενταθούν στα δυτικά. Σε ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας, δεν θα σημειωθούν βροχές.

Περισσότερα »

15 Απριλίου 2023, 01:13

Αραιές νεφώσεις στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας και τοπικές βροχές κυρίως στα βορειοανατολικά και από το βράδυ σε τμήματα της δυτικής χώρας. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας σε σχέση με την Μεγάλη Πέμπτη.

Περισσότερα »

14 Απριλίου 2023, 11:24

Τυπικός καιρός της Μ. Παρασκευής στη χώρα με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Βροχές αναμένονται στα βόρεια αλλά και στα δυτικά τμήματα όπου θα σημειωθούν και καταιγίδες. Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες στην ανατολική ηπειρωτική χώρα και ενισχυμένοι άνεμοι στο ανατολικό Αιγαίο.

Περισσότερα »

11 Απριλίου 2023, 00:02

Άστατος ο καιρός καθ’όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας καθώς καθημερινά θα σημειώνονται βροχές σε διάφορα τμήματα της χώρας. Περισσότερα φαινόμενα σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά και νησιωτικά. Η θερμοκρασία σε σχετικά χαμηλότερα της εποχής επίπεδα και οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι κυρίως την Μ.Τρίτη (βοριάδες) και τη Μ.Παρασκευή (νοτιάδες).

Περισσότερα »

8 Απριλίου 2023, 02:17

Ηλιοφάνεια και αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες. Από το βράδυ της Κυριακής, η πιθανότητα βροχής είναι αυξημένη στα δυτικότερα τμήματα του νομού.

Περισσότερα »

8 Απριλίου 2023, 02:02

Λίγες βροχές το Σάββατο κυρίως σε Κρήτη / Δωδεκάνησα και αρκετή ηλιοφάνεια, όμως την Κυριακή τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα κυρίως στα ηπειρωτικά. Χιονοπτώσεις εκ νέου σε ορεινά της κεντρικής / βόρειας χώρας.

Περισσότερα »

6 Απριλίου 2023, 23:44

Λίγες τοπικές βροχές σε βορειοδυτικά, βόρεια και βορειοανατολικά του νομού νωρίς το μεσημέρι, φαινόμενα τα οποία ενδεχομένως να επηρεάσουν για λίγο και τμήματα του λεκανοπεδίου της Αθήνας.

Περισσότερα »

6 Απριλίου 2023, 22:07

Ύφεση των φαινομένων σε σχέση με την Πέμπτη, χωρίς όμως να σταματήσουν εντελώς. Συνεπώς και την Παρασκευή 7 Απριλίου, αναμένονται τοπικές βροχές / καταιγίδες (μπόρες) αρχικά σε τμήματα του Αιγαίου, φαινόμενα που κατά τη διάρκεια της ημέρας θα μεταφερθούν σε ηπειρωτικές περιοχές. Δεν θα λείψουν οι τοπικές χιονοπτώσεις στα ορεινά ενώ και οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε σχετικά χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

Περισσότερα »

6 Απριλίου 2023, 10:14

Άστατή και βροχερή ημέρα κυρίως κατά το Β’ μισό της. Τοπικά ισχυρές καταιγίδες κατά τις βραδινές ώρες.

Περισσότερα »

6 Απριλίου 2023, 01:05

Βροχερή και άστατη η Πέμπτη 6 Απριλίου στη χώρα με βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές αλλά και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η θερμοκρασία σε σχετικά χαμηλά επίπεδα θυμίζοντας Μάρτιο σε αρκετές περιοχές.

Περισσότερα »

2 Απριλίου 2023, 13:38

Από τη Δευτέρα 3 Απριλίου και για τουλάχιστον 10 ημέρες (μέχρι περίπου τη Μ. Πέμπτη) οι συνθήκες θα είναι αρκετά άστατες με εκδήλωση βροχών σε καθημερινή βάση. Η αρχή γίνεται με τη δημιουργία ενός οργανωμένου χαμηλού στο Ιόνιο τη Δευτέρα 3/4 το οποίο κινούμενο ανατολικά μέχρι το βράδυ της Τρίτης, θα προκαλέσει αρκετές βροχές, καταιγίδες αλλά και χιονοπτώσεις σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα στα βορειοδυτικά της χώρας.

Περισσότερα »

2 Απριλίου 2023, 01:00

Αρκετές νεφώσεις και κάποιες ασθενείς βροχές μετά το μεσημέρι κι σε περιοχές της Αττικής, με τους ανέμους να εξασθενούν όπως και στην υπόλοιπη χώρα.

Περισσότερα »

2 Απριλίου 2023, 00:51

Αρκετά συννεφιασμένη η Κυριακή για τις περισσότερες περιοχές της χώρας, ενώ θα σημειωθούν και βροχές με εξαίρεση το Αιγαίο και τα βορειοανατολικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι εξασθενούν.

Περισσότερα »

27 Μαρτίου 2023, 22:37

Γρήγορη αλλαγή του καιρού και στην Αττική από το μεσημέρι και μετά, με βροχές και καταιγίδα, αρχικα σε βόρεια και βορειοδυτικά και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές. Χιόνια αρχικά στα πολύ ορεινά αλλά στη συνέχεια και σε χαμηλότερα υψόμετρα.

Περισσότερα »

27 Μαρτίου 2023, 22:12

Απότομη αλλαγή του καιρού στη χώρα με βροχές αλλά και χιονοπτώσεις αρχικά σε ορεινές περιοχές και σταδιακά και σε χαμηλότερα υψόμετρα, οι οποίες θα εμφανιστούν από το απόγευμα ενδεχομένως και σε ημιπεδινές περιοχές κυρίως όσον αφορά την ανατολική Στερεά Ελλάδα, τα νοτιότερα της Θεσσαλίας και τη βορειοανατολική χώρα.

Περισσότερα »

27 Μαρτίου 2023, 00:25

Από τις συνθήκες προχωρημένης Άνοιξης αυτό το Σαββατοκύριακο, περνάμε σε Χειμωνιάτικο καιρό την Τρίτη 28/3 με χιονοπτώσεις σε χαμηλά υψόμετρα αλλά και επικίνδυνα για τις καλλιέργειες φαινόμενα παγετού το πρωί της Τετάρτης 29/3 σε ηπειρωτικές περιοχές. Αν και η θερμοκρασία θα προσπαθήσει να επιστρέψει σε κανονικές τιμές (και λίγο υψηλότερες του φυσιολογικού το ΣΚ 1-2 Απριλίου), ο ψυχρός καιρός παραμονεύει εκ νέου από τη Δευτέρα 3 Απριλίου και μετά.

Περισσότερα »

21 Μαρτίου 2023, 00:00

Σύντομη ατμοσφαιρική διαταραχή την Τρίτη 21/3 με βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια / βορειοανατολικά τμήματα της χώρας αλλά στη συνέχεια ο καιρός θα είναι καλός με τη θερμοκρασία να φτάνει και τους 22-25 το Σαββατοκύριακο 25-26/3. Επιδείνωση από τη Δευτέρα 27/3, η οποία θα είναι η αρχή μιας σειράς από κακοκαιρίες με πτώση της θερμοκρασίας ενδεχομένως και σε χειμερινά επίπεδα τις πρώτες ημέρες του Απριλίου.

Περισσότερα »

16 Μαρτίου 2023, 12:34

Χειμωνιάτικο το διάστημα έως και την Κυριακή 19 Μαρτίου, με νέες ισχυρότερες χιονοπτώσεις σε δυτική Μακεδονία (αλλά και άλλες περιοχές) από το βράδυ της Πέμπτης μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής. Ταυτόχρονα θα χιονίσει και σε άλλες περιοχές της κεντρικής / ανατολικής και βόρειας χώρας μέχρι και ημιορεινά υψόμετρα. Τα φαινόμενα θα υποχωρήσουν στη συνέχεια και θα μετατοπιστούν κατά τόπους νοτιότερα, αλλά το κρύο (κυρίως στα ανατολικά) και οι ενισχυμένοι βοριάδες παραμένουν. Ηπιότερες συνθήκες την επόμενη εβδομάδα.

Περισσότερα »

11 Μαρτίου 2023, 19:15

Αλλαγή του καιρού από το μεσημέρι στην Αττική, με γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας, ενίσχυση των βοριάδων και βροχές. Λίγο νωρίτερα, εντονότερες βροχές σε ΒΔ/Β/ΒΑ τμήματα του νομού με αυξημένη πιθανότητα καταιγίδας. Χιονοπτώσεις αναμένονται σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα.

Περισσότερα »

10 Μαρτίου 2023, 17:24

Διαδοχικές κακοκαιρίες θα επηρεάσουν τη χώρα μας με βροχές, χιονοπτώσεις σε ορεινές περιοχές και εναλλαγές νοτιάδων και βοριάδων. Η πρώτη εξ αυτών αναμένεται από το βράδυ της Παρασκευής, ενώ ένα ακόμη χαμηλό θα διαμορφώσει τις συνθήκες της Κυριακής με πτώση της θερμοκρασίας σε χειμερινά επίπεδα και ενίσχυση των βοριάδων. Νέα κακοκαιρία από την Τετάρτη 15 Μαρτίου.

Περισσότερα »

4 Μαρτίου 2023, 12:27

Άστατος καιρός στην Αττική με τις βροχές να εντοπίζονται κυριως κατά το πρώτο μισό του Σαββάτου και μετά το μεσημέρι της Κυριακής κυρίως σε δυτικά και βόρεια / βορειοανατολικά τμήματα.

Περισσότερα »

4 Μαρτίου 2023, 12:05

Βροχερό Σαββατοκύριακο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα Επτάνησα και στα δυτικά ηπειρωτικά. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά.

Περισσότερα »

24 Φεβρουαρίου 2023, 19:16

Η Αττική δεν θα επηρεαστεί από τις βροχοπτώσεις που θα εκδηλωθούν σε άλλα τμήματα της χώρας όμως, η παρουσία της Αφρικανικής σκόνης θα είναι έντονη κυρίως την Κυριακή. Σχετικά καλές συνθήκες την Καθαρά Δευτέρα, με έως μέτριους νοτιάδες.

Περισσότερα »

24 Φεβρουαρίου 2023, 18:51

Κύριο χαρακτηριστικό του τριημέρου, οι υψηλές θερμοκρασίες, οι ενισχυμένοι νοτιάδες και η μεταφορά Αφρικανικής σκόνης (ιδίως την Κυριακή). Δεν θα λείψουν οι βροχές και οι σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά / βορειοδυτικά την Κυριακή αλλά και την Καθαρά Δευτέρα.

Περισσότερα »

8 Φεβρουαρίου 2023, 21:01

Οι χιονοπτώσεις θα συνεχίσουν να απασχολούν κυρίως τα βορειοδυτικά ορεινά τμήματα του νομού και κατά διαστήματα και τα βόρεια / βορειοανατολικά / ανατολικά τμήματα. Πιθανή πρόσκαιρη χιονόπτωση και σε άλλες περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Περισσότερα »

8 Φεβρουαρίου 2023, 20:27

Συνεχίζονται για 5η ημέρα οι χιονοπτώσεις στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, κατά διαστήματα έντονες σε συγκεκριμένες περιοχές.

Περισσότερα »

8 Φεβρουαρίου 2023, 00:34

Κατά διαστήματα ισχυρές χιονοπτώσεις έως και το μεσημέρι ιδίως στα βορειοδυτικά, βόρεια και βορειοανατολικά τμήματα του νομού ενώ στη συνέχεια ο καιρός θα βελτιωθεί σχετικά.

Περισσότερα »

8 Φεβρουαρίου 2023, 00:25

Επιμένουν για τέταρτη ημέρα, οι χιονοπτώσεις κυρίως στην ανατολική ηπειρωτική χώρα, οι οποίες θα έχουν ισχυρό χαρακτήρα. Τάση ύφεσης των φαινομένων από το μεσημέρι και μετά.

Περισσότερα »

6 Φεβρουαρίου 2023, 21:49

Σε σχετική ύφεση η κακοκαιρία στην Αττική, με τις χιονοπτώσεις να εξασθενούν, χωρίς να σταματούν τελείως καθώς θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρωινές αλλά και τις βραδινές ώρες.

Περισσότερα »

6 Φεβρουαρίου 2023, 21:27

Μετατόπιση του κύριου όγκου των χιονοπτώσεων σε περιοχές της ανατολικής χώρας από τη Βοιωτία και βορειότερα ενώ υποχωρούν τα φαινόμενα στη νοτιοανατολική Στερεά χωρίς ωστόσο να παύουν. Χιονοπτώσεις και στην ανατολική Πελοπόννησο, ενώ συνεχίζονται τα φαινόμενα και στην Κρήτη.

Περισσότερα »

6 Φεβρουαρίου 2023, 00:02

Δύο σημαντικά διαστήματα επιδείνωσης διακρίνονται στο νομό, το πρώτο κατά τις νυχτερινές / πρωινές ώρες και το δεύτερο εκ νέου κατά τις βραδινές με πολύ ισχυρές χιονοπτώσεις κατά διαστήματα και χιονόστρωση σε περιοχές άνω των 100μ

Περισσότερα »

5 Φεβρουαρίου 2023, 23:40

Συνεχίζονται οι ισχυρές χιονοπτώσεις στην ανατολική Στερεά κυρίως σε Αττική, Βοιωτία και Εύβοια αλλά σε ημιορεινές περιοχές της Κρήτης κι των Κυκλάδων. Θα χιονίσει επίσης και σε πολλά τμήματα του ανατολικού Αιγαίου αλλά και σε περιοχές της Πελοποννήσου.

Περισσότερα »

3 Φεβρουαρίου 2023, 22:39

Κύμα χιονοπτώσεων αναμένεται στην Αττική από νωρίς το πρωί της Κυριακής με ισχυρές χιονοπτώσεις έως και μηδενικά υψόμετρα. Τα φαινόμενα θα συνεχιστούν στο μεγαλύτερο διάστημα της ημέρας, αν και θα υπάρξει σχετική ύφεση μετά το απόγευμα.

Περισσότερα »

3 Φεβρουαρίου 2023, 21:45

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σε κεντρικές και βόρειες ημιορεινές περιοχές κατά τη διάρκεια του Σαββάτου και καταιγίδες το βράδυ στο νότιο Αιγαίο. Ραγδαία επιδείνωση του καιρού μέσα στη νύχτα προς Κυριακή με χιονοπτώσεις / χιονοκαταιγίδες αρχικά στο κεντρικό Αιγαίο και σύντομα και στην ανατολική Στερεά…

Περισσότερα »

28 Ιανουαρίου 2023, 02:58

Διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και παροδικές βροχές, οι οποίες θα εντοπίζονται κυρίως κατά το διάστημα από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και τις νυχτερινές ώρες της Κυριακής. Σταδιακή επικράτηση καιρού βορείου ρεύματος στη συνέχεια, με ασθενείς βροχές στα βόρεια.

Περισσότερα »

28 Ιανουαρίου 2023, 02:22

Συνεχίζεται ο άστατος καιρός και το Σαββατοκύριακο με διαστήματα βροχών / καταιγίδων στα νοτιότερα ηπειρωτικά τμήματα και στο Αιγαίο. Τάση για πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή με σχετική ενίσχυση των βοριάδων.

Περισσότερα »

26 Ιανουαρίου 2023, 22:51

Άστατος καιρός στην Αττική με διαστήματα ηλιοφάνειας αλλά και τοπικές βροχές. Σε χειμερινά επίπεδα η θερμοκρασία.

Περισσότερα »

26 Ιανουαρίου 2023, 22:36

Άστατος καιρός με κατά διαστήματα βροχές και καταιγίδες σε θαλάσσιες / παράκτιες περιοχές ενώ θα χιονίσει και σε αρκετά ορεινά τμήματα. Λιγότερα ή καθόλου φαινόμενα σε βορειοδυτικά και βόρεια. Οι άνεμοι εξασθενούν.

Περισσότερα »

25 Ιανουαρίου 2023, 21:59

Επιδείνωση του καιρού από νωρίς το μεσημέρι, πρώτα από τα δυτικά και στη συνέχεια και σε άλλες περιοχές του νομού Αττικής, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αυξημένη πιθανότητα πλημμυρικών επεισοδίων. Βελτίωση του καιρού από το βράδυ.

Περισσότερα »

25 Ιανουαρίου 2023, 21:36

Πολύ έντονη και δυνητικά επικίνδυνη κακοκαιρία στη χώρα (Νηλέας), με ισχυρές καταιγίδες σε δυτικά – κεντρικά – νότια ηπειρωτικά και Αιγαίο, ισχυρές χιονοπτώσεις στα βόρεια αλλά και συνοδεία θυελλωδών ανέμων. Αυξημένη πιθανότητα ανεμοστρόβιλων / υδροστρόβιλων στα νοτιότερα ηπειρωτικά και στο Αιγαίο. Τα φαινόμενα δεν θα επηρεάσουν την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Περισσότερα »

24 Ιανουαρίου 2023, 12:45

Ιδιαίτερα δραστήρια εβδομάδα, η οποία θα μας βάλει επιτέλους στο Χειμώνα. Το “μενού” περιλαμβάνει ισχυρές βροχές / καταιγίδες στα νότια και χιονοπτώσεις έως και τα ημιορεινά της βόρειας και κεντρικής χώρας την Πέμπτη και επιμονή της κακοκαιρίας και τις επόμενες ημέρες. Εξίσου δραστήριο και χειμερινό το διάστημα των πρώτων ημερών του Φεβρουαρίου.

Περισσότερα »

22 Ιανουαρίου 2023, 23:48

Υψηλές θερμοκρασίες σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας, όμως στα δυτικά και βορειοδυτικά οι συνθήκες θα παραμείνουν περίπου ίδιες με τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ ο καιρός θα είναι σαφώς ψυχρότερος και με διαστήματα ισχυρών βροχών / καταιγίδων ενώ οι χιονοπτώσεις θα επιμείνουν στα ορεινά τμήματα.

Περισσότερα »