Το προγνωστικό σύστημα του °Umeteo

Το προγνωστικό σύστημα του °Umeteo αποτελεί μια παραμετροποίηση του μή υδροστικού μοντέλου προσομοίωσης της ατμόσφαιρας WRF-ARW [1] στην έκδοση V4.1.4. Η εγκατάστασή του πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2020 σε συνεργασία με το δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και την ιστοσελίδα Arachovameteo. Το έργο στοχεύει στην κάλυψη του Παρνασσού και της ευρύτερης περιοχής με αριθμητική πρόγνωση καιρού πολύ υψηλής ανάλυσης. Σκοπός του είναι η παροχή καθημερινών προγνώσεων κρίσιμων μετεωρολογικών παραμέτρων για τις ανάγκες της τοπικής αυτοδιοίκησης και κοινωνίας, αλλά και την αναλυτική ενημέρωση των επισκεπτών.

Στο πρώτο μέρος αυτού το άρθρου παρουσιάζονται τα γενικά χαρακτηριστικά του υπολογιστικού συστήματος και της αρχιτεκτονικής του μοντέλου και στο δεύτερο αναπτύσσεται μια συζήτηση σχετικά με κάποιες εσωτερικές παραμετροποιήσεις μέσω των οποίων κατέστη εφικτή η εγκατάστασή του στο υπολογιστικό σύστημα.

Γενικά χαρακτηριστικά

Συζήτηση σχετικά με ειδικότερα ζητήματα αρχιτεκτονικής του συστήματος και παραμετροποίησης του μοντέλου

Οι υπολογισμοί εκτελούνται σε Linux Server, με μνήμη 64GB και επεξεργαστή 2 πυρήνων Intel Xeon στα 2.5GHz, με συνολικά 48 νήματα επεξεργασίας. Στον Server έχει εγκατασταθεί λειτουργικό σύστημα Centos7 το οποίο έχει παραμετροποιηθεί καταλλήλως με την εγκατάσταση συγκεκριμένων βιβλιοθηκών προκειμένου να συντονιστεί η διαδικασία των υπολογισμών και ο διαμοιρασμός τους στην μονάδα επεξεργασίας, όπου εκτελούνται παράλληλα.

Για να έχει επιχειρησιακό νόημα η διαδικασία της προσομοίωσης, θα πρέπει ο λόγος του χρόνου των υπολογισμών προς τον χρονικό ορίζοντα της πρόγνωσης να είναι το πολύ 1:6. Με άλλα λόγια, θα πρέπει να απαιτείται το μέγιστο 1 ώρα υπολογισμών για πρόγνωση 6 ωρών και άρα, για σύνολο 72 ωρών 12 ώρες υπολογισμών, συμπεριλαμβανομένων και των post-processing διαδικασιών όπως εκτύπωση και φόρτωση χαρτών στον server, αποθήκευση των αρχείων κ.α. Δεδομένων των χαρακτηριστικών του συστήματος, έγινε προσπάθεια για την καλύτερη εκμετάλλευση των υπολογιστικών πόρων μέσω διαφόρων παραμετροποιήσεων στην αρχιτεκτονική του μοντέλου ώστε να επιτευχθεί το ζητούμενο της πολύ υψηλής ανάλυσης. Οι συγκεκριμένες παραμετροποιήσεις παρουσιάζονται επιγραμματικά στις ακόλουθες παραγράφους.

Αναλογία οριζόντιας ανάλυσης μεταξύ των πεδίων ολοκλήρωσης

Βάσει του τρόπου που εκτελούνται οι υπολογισμοί στη χωρική και χρονική διάσταση πάνω στο πλέγμα του κάθε πεδίου [4], είναι προτιμότερο ο λόγος μεταξύ του αραιότερου και του εσωτερικού πυκνότερου πλέγματος να είναι ένας μονός αριθμός, συνηθέστερα 1:3 ή σπανιότερα, 1:5. Αυτό καθορίζει και την οριζόντια ανάλυση σε κάθε πεδίο ολοκλήρωσης, εκκινώντας από το εσωτερικό προς τα εξωτερικά καθώς και πολλά ακόμη ζητήματα σχετικά με διάφορες άλλες παραμέτρους όπως θα δούμε στη συνέχεια.

Σχετικά με την ανάλυση, εάν η ζητούμενη στο εσωτερικό πεδίο (Παρνασσός) είναι στο 1χλμ, στην περίπτωση του κανόνα του 1:3 θα έπρεπε η αντίστοιχη του μητρικού (εξωτερικού) πεδίου θα είναι στα 3χλμ. Αναλόγως, εάν υπάρχει και τρίτο (ευρύτερο) πεδίο, αυτή θα είναι στα 9χλμ. Συνακολούθως και με βάση αυτόν τον κανόνα, οι αρχικές και οριακές συνθήκες με τις οποίες θα τροφοδοτείται το εν λόγω μοντέλο, θα πρέπει να έχουν ανάλυση στα 27×27χλμ. Εάν από την άλλη πλευρά εφαρμόσουμε τον κανόνα 1:5, οι διαδοχικές αναλύσεις των πεδίων είναι: d03 = 1χλμ (Παρνασσός), d02 = 5χλμ (Ελλάδα), d01 = 25χλμ (Μεσόγειος), με αρχικές και οριακές συνθήκες που θα πρέπει να προσεγγίζουν τα ~125×125χλμ. Αυτό εφαρμόστηκε στο μοντέλο του °Umeteo και όπως αναφέρθηκε ήδη, οι αρχικές και οριακές συνθήκες προέρχονται από το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα GFS/NCEP σε ανάλυση 1° (87×110χλμ στο γ. πλάτος της χώρας μας), η οποία είναι η πλησιέστερη στο ιδανικό σενάριο που περιγράφεται παραπάνω.

Ο κανόνας του 1:5 παρ’όλο που δεν συνηθίζεται, προτιμήθηκε τελικά έναντι του 1:3 λόγω του μεγάλου όγκου των δεδομένων και συνακολούθως των υπολογισμών που θα απαιτούνταν πάνω σε πυκνότερα πλέγματα. Συγκεκριμένα, εάν εφαρμοζόταν ο κανόνας του 1:3 τότε, για κάθε ευρύτερο πλέγμα (Ελλάδα και Μεσόγειος), ο όγκος των υπολογισμών θα ήταν ~2,78 (=25/9 = 5^2 / 3^2) μεγαλύτερος και αντιστοίχως οι χρόνοι ολοκλήρωσης της πρόγνωσης σε σχέση με το 1:5. Συνεπώς θα απαιτούνταν και ένα υπολογιστικό σύστημα τουλάχιστον 3+ φορές μεγαλύτερης επεξεργαστικής ισχύος.

Είναι γνωστό ότι καλύτερες αναλύσεις προσφέρουν μεγαλύτερη ακρίβεια, αλλά αυτό ισχύει περισσότερο στην προσομοίωση πολύ τοπικών συνθηκών. Στην περίπτωση προσομοίωσης του καιρού μιας ευρύτερης περιοχής όπως η Ελλάδα, η Μεσόγειος κ.α., η δέσμευση υπολογιστικών πόρων είναι δυσανάλογα μεγάλη της βελτίωσης που επιτυγχάνεται. Επιπροσθέτως, ιδίως όσον αφορά αναλύσεις >10km, η προσέγγιση που ακολουθείται ειναι διαφορετική καθώς γενικά, οι οριζόντιες κινήσεις της ατμόσφαιρας, τείνουν να αποκτούν μεγαλύτερη σημασία σε σχέση με τις κάθετες. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προσομοίωση ανήκει κυρίως στην συνοπτική κυκλοφορία της ατμόσφαιρας.

Αριθμητική Ευστάθεια – Ένα ζήτημα ζωτικής σημασίας για την επιτυχή προσομοίωση

Η μοντελοποίηση της ατμόσφαιρας πραγματοποιείται μέσω της επίλυσης συστημάτων διαφορικών εξισώσεων σε 4 διαστάσεις (x,y,z και χρόνος) με βάση την αρχή διατήρησης της 1) ενέργειας, 2) μάζας, 3) υγρασίας, 4) ορμής καθώς και του νόμου των ιδανικών αερίων. Η επίλυση πραγματοποιείται σε διακριτές περιοχές 3 διαστάσεων τις οποίες ονομάζουμε “πακέτα αέρα” (air parcels) όπου θεωρούμε συνθήκες ομοιόμορφες, σε επίσης διακριτά χρονικά διαστήματα, τα οποία ορίζουν το χρονικό βήμα. Το τελευταίο θα πρέπει να οριστεί με μεγάλη προσοχή από τον προγραμματιστή και έρχεται συνήθως ως αποτέλεσμα διαδοχικών πειραματισμών.

Σε κάθε περίπτωση μοντελοποίησης ενός φαινομένου μέσω της επίλυσης μερικών διαφορικών εξισώσεων, το χρονικό βήμα που ορίζουμε πρέπει να είναι μικρότερο συγκριτικά με το χρόνο που απαιτείται ώστε να έχουμε την πλήρη εξέλιξή του (πχ. για τα κυματικά φαινόμενα, η περίοδος). Καθώς στους υπολογισμούς υπεισέρχεται και η παράμετρος της ταχύτητας (πχ διάδοση κύματος), το χρονικό βήμα μελέτης τελικά συσχετίζεται με κάποια απόσταση. Αυτόν τον συσχετισμό περιγράφει η συνθήκη των Courant–Friedrichs–Lewy (CFL). Στην περίπτωση της μοντελοποίησης της ατμόσφαιρας όπου η διαδικασία είναι εξαιρετικά πολύπλοκη, προκύπτει ότι το χρονικό βήμα σε δευτερόλεπτα θα πρέπει να είναι το πολύ 6-πλάσιο της οριζόντιας ανάλυσης (σε km) [5]. Έτσι λοιπόν, εάν για παράδειγμα η ανάλυση είναι στα 10x10km, τότε το χρονικό βήμα θα πρέπει να είναι το πολύ 60s. Διαφορετικά, το μοντέλο οδηγείται σε μή ρεαλιστικές λύσεις, οι οποίες παράγουν αριθμητική αστάθεια με αποτέλεσμα τον πρόωρο τερματισμό του.

Όπως είναι προφανές, μικρότερα χρονικά βήματα παράγουν ορθότερα αποτελέσματα αλλά είναι περισσότερο δαπανηρά σε υπολογιστικούς πόρους. Το ζητούμενο λοιπόν είναι, η εύρεση του κατάλληλου αριθμού ώστε το μοντέλο να παραμένει μεν αριθμητικά ευσταθές, με όσο το δυνατόν μικρότερη υπολογιστική δαπάνη. Στις περισσότερες υλοποιήσεις, αντί για 1 προς 6, ο λόγος 1 προς 3 είναι ο πλέον κατάλληλος ιδίως εάν η προσομοίωση πραγματοποιείται σε έντονο ανάγλυφο. Κατά συνέπεια, όπως ήδη αναφέρθηκε στο αρχικό τμήμα του κειμένου (γενικά χαρακτηριστικά) εφ’όσον η ανάλυση του πρώτου εξωτερικού (μητρικού – d01) πεδίου ορίστηκε στα 25km, το χρονικό βήμα ορίστηκε στα 25×3 = 75s. Αντιστοίχως, στο πρώτο εσωτερικό πεδίο (Ελλάδα) με ανάλυση 5km, το χρονικό βήμα ορίστηκε στα 15s ενώ για το πεδίο του Παρνασού με ανάλυση στο 1km, το χρονικό βήμα είναι τα 3s.

Σύνοψη

Σε αυτό το άρθρο παρουσιάστηκαν κάποια βασικά χαρακτηριστικά και παραμετροποιήσεις του μοντέλου που αναπτύχθηκε από το °Umeteo σε συνεργασία με το δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας και την ιστοσελίδα Arachovameteo. Τα όσα παρουσιάζονται εδώ, σε καμία περίπτωση δεν είναι εξαντλητικά και δεν καλύπτουν όλο το εύρος της εργασίας που απαιτείται για την ορθή παραμετροποίηση ενός συστήματος προσομοίωσης της ατμόσφαιρας σε έναν server δεδομένης μνήμης και υπολογιστικής ισχύος.

Στην παρούσα συζήτηση, δεν συμπεριλαμβάνονται παραμετροποιήσεις όπως η επιλογή των κατάλληλων σχημάτων φυσικής για κάθε πεδίο προσομοίωσης, το χαρτογραφικό υπόβαθρο (πχ Χρήσεις Γης, αρχική Επιφανειακή Θερμοκρασία Θάλασσας κ.α.). Αξίζει να αναφερθεί ότι το μοντέλο WRF εκτός από επιχειρησιακή χρήση, αποτελεί βασικό εργαλείο έρευνας σχετικά με τις ατμοσφαιρικές διεργασίες και υποστηρίζεται από πολλά ερευνητικά ιδρύματα και ανεξάρτητους ερευνητές. Γύρω από τον πυρήνα του μοντέλου, έχουν αναπτυχθεί διάφορες εφαρμογές όπως το WRF-Solar, WRF-Hydro, WRF-Urban, WRF-LES κ.α., ενώ ταυτόχρονα, υπάρχει μια πληθώρα επιλογών σχημάτων φυσικής, τα οποία μπορούν να εφαρμοστούν κατά περίπτωση [6].

Είναι λοιπόν προφανές ότι αποτελεί ζήτημα γνώσης, αντίληψης και εμπειρίας σχετικά με τις ατμοσφαιρικές διεργασίες αλλά και τον τρόπο που εκτελείται η αριθμητική προσομοίωση, προκειμένου να επιλεγούν οι κατάλληλοι συνδυασμοί σχημάτων φυσικής και παραμετροποιήσεων για κάθε πεδίο μελέτης και για κάθε σκοπό.

Το παραπάνω ζήτημα, καθώς και άλλα σχετικά με τον τρόπο που εκτελείται η αριθμητική πρόγνωση του καιρού γενικότερα, θα αποτελέσουν αντικείμενο νέου άρθρου στο προσεχές μέλλον.

Πηγές, Παραπομπές και Σημειώσεις

[1] – Μοντέλο WRF: Πληροφορίες για τους χρήστες και Γενικές Πληροφορίες.

[2] – Σχηματική αναπαράσταση των οριακών συνθηκών στο πλέγμα ενός μοντέλου το οποίο απεικονίζεται με τελείες. Το κόκκινο χρώμα συμβολίζει τα σημεία του ευρύτερου μοντέλου, το μπλε όσα σημεία του εξωτερικού μοντέλου ταυτίζονται με το μοντέλο προσομοίωσης και με πράσινο τα σημεία του πλέγματος του εσωτερικού μοντέλου. Η διαδικασία της προσομοίωσης εκκινεί με βάση τις αρχικές συνθήκες οι οποίες είτε προέρχονται από κάποιο μοντέλο χαμηλότερης ανάλυσης, είτε από κάποιο σύστημα αφομοίωσης μετεωρολογικών δεδομένων. Στη συνέχεια, αναλόγως της ανάλυσης που έχει καθοριστεί δημιουργούνται μέσω κάποιας μεθόδου παρεμβολής και τα υπόλοιπα σημεία του πλέγματος (πράσινο χρώμα). Κατά τη διάρκεια της προσομοίωσης στο εσωτερικό πλέγμα, είναι απαραίτητη η τροφοδοσία μόνο με τις οριακές συνθήκες (μπλε τελείες) για κάθε χρονική στιγμή.

Εικόνα 1: Αρχικές και οριακές συνθήκες για την εκτέλεση της προσομοίωσης ενός μοντέλου. Πηγή: COMET.

[3] – Τα δεδομένα του μοντέλου GFS του NCEP είναι ελεύθερα διαθέσιμα σε αυτήν την διεύθυνση. Επίσης, ως αρχικές συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν δεδομένα άλλων μοντέλων όπως του ECMWF

[4] – Ο ορισμός των πεδίων ολοκλήρωσης του μοντέλου απεικονίζεται στο παρακάτω σχήμα. Διακρίνονται δύο εσωτερικά (domain 02 και domain 03) για την Ελλάδα και τον Παρνασσό αντίστοιχα. Τα πεδία αυτά είναι απαραίτητα για την ομαλή μετάβαση σε πρόγνωση πολύ υψηλής ανάλυσης:

Εικόνα 2: Τα τρία πεδία ολοκλήρωσης του μοντέλου WRF-V4.1.4 του °Umeteo.

Η ανάλυση της τοπογραφίας των τριών πεδίων ολοκλήρωσης του μοντέλου απεικονίζεται στις παρακάτω εικόνες:

Εικόνα 3: Το πρώτο πεδίο ολοκλήρωσης (domain 01) και η ανάλυση της τοπογραφίας του,
Εικόνα 4: Το δεύτερο πεδίο ολοκλήρωσης (domain 02) και η τοπογραφία του.
Εικόνα 5: Το τρίτο πεδίο ολοκλήρωσης (domain 03) και η ανάλυση της τοπογραφίας του.

[5] – Σχετικά με το χρονικό βήμα των υπολογισμών, τους περιορισμούς που αυτό παρουσιάζει και το πώς προκύπτει ο λόγος Δτ/Δx ­≈ 6, αναλυτικές πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην τεκμηρίωση του WRF V4 (τεχνικές πληροφορίες) και ειδικότερα στο κεφάλαιο 3.3 .

[6] – Όλα τα μέρη του προγνωστικού συστήματος ARW (Advanced Research WRF), συνοψίζονται στο παρακάτω γράφημα:

Παρατηρούμε ότι οι διεργασίες και υπολογισμοί που λαμβάνουν χώρα στον πυρήνα του μοντέλου είναι απλώς το τελικό στάδιο μιας μεγάλης διαδικασίας, στην οποία περιλαμβάνονται η αφομοίωση των μετεωρολογικών παρατηρήσεων (WRFDA Data Assimilation), τα διαθέσιμα σχήματα φυσικής (Physics Packages) καθώς και ειδικές παραμετροποιήσεις για περισσότερο εξειδικευμένες εφαρμογές όπως υδρολογική πρόγνωση (WRF-Hydro), πρόγνωση πυρκαγιάς (WRF-Fire) κ.α.


100 άρθρα διαθέσιμα

20 Ιουνίου 2024, 17:53

Επικίνδυνες συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών την Παρασκευή 21/6 λόγω του συνδυασμού των ενισχυμένων βορειοανατολικών ανέμων σε κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα, των υψηλών θερμοκρασιών και της μεγάλης ξηρότητας, ιδίως σε δυτικότερες περιοχές. Σχετική εξασθένηση των ανέμων το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος στα ηπειρωτικά, όμως οι υψηλές θερμοκρασίες παραμένουν. Ταυτόχρονα, από την Κυριακή 23/6, αναμένεται η επιστροφή των φαινομένων αστάθειας κυρίως στα βόρεια και βορειοδυτικά τμήματα: Ο χαρακτήρας των φαινομένων θα είναι εκρηκτικός με πολύ γρήγορες αναπτύξεις νεφών, ισχυρές βροχές και έντονη κεραυνική δραστηριότητα. Σε γενικές γραμμές, η αστάθεια αλλά και οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν και την επόμενη εβδομάδα όμως τα σενάρια εξέλιξης από την Πέμπτη – Παρασκευή 27-28/6 και μετά, παραμένουν ασαφή.

Περισσότερα »

12 Ιουνίου 2024, 14:13

Ισχυρό επεισόδιο καύσωνα μεταξύ Τρίτης 12/6 και Πέμπτης 14/6 το οποίο θα λήξει απότομα την Παρασκευή 15/6 καθώς διαταραχή από τα βορειοδυτικά θα προκαλέσει ισχυρές καταιγίδες σε κεντρικά και κυρίως βόρεια τμήματα της χώρας, ρίχνοντας και τη θερμοκρασία κατά 10-12° σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες σε τιμές κοντά ή ελαφρώς υψηλότερες του κανονικού. Δυστυχώς όμως, από τη Δευτέρα 17/6 αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας και είναι πιθανό να έχουμε και πάλι συνθήκες καύσωνα μεταξύ Τρίτης 18/6 και Πέμπτης 20/6.

Περισσότερα »

4 Ιουνίου 2024, 15:34

Υποχωρούν μεν οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες από την Πέμπτη 6/6, αλλά δυστυχώς παραμένουν σε τιμές κατά 1-2 βαθμούς υψηλότερες του κανονικού, με επιστροφή των βροχών / καταιγίδων σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές (όπως ήδη έχει γραφτεί από την προηγούμενη μεσοπρόθεσμη εκτίμηση) την ίδια ημέρα αλλά και κατά τόπους και την Παρασκευή 7/6. Το Σαββατοκύριακο 8-9/6 ο καιρός θα καταστεί αίθριος ή σχεδόν αίθριος με σχετικά υψηλές θερμοκρασίες αλλά δυστυχώς από τη Δευτέρα 10/6 περνάμε και πάλι σε ένα κρεσέντο υψηλών θερμοκρασιών, αυτή τη φορά με αυξημένη σχετική υγρασία. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα ταυτόχρονα με τη ζέστη να εκδηλωθούν και καταιγίδες (ενδεχομένως ισχυρές).

Περισσότερα »

28 Μαΐου 2024, 23:46

Τα καθημερινά φαινόμενα θερμικής αστάθειας (μεσημεριανές απογευματινές μπόρες ή και καταιγίδες) θα συνεχιστούν έως και την Πέμπτη 30/5 με τη θερμοκρασία σε κανονικές – για την περίοδο που διανύουμε – τιμές. Δυστυχώς όμως από την Παρασκευή 31/5 εισερχόμαστε σε μια περίοδο παρατεταμένα υψηλών θερμοκρασιών ενώ οι βροχές, σταματούν. Από την συγκεκριμένη ημέρα και μετά η θερμοκρασία θα σημειώνει άνοδο κατά 2° κάθε μέρα κυρίως στα ηπειρωτικά, φτάνοντας τελικά κατά τόπους τους 38° την Κυριακή 2/6 και τους 39° τη Δευτέρα 3/6, ξεπερνώντας τους 35° σε αρκετές ηπειρωτικές περιοχές. Ενδείξεις υποχώρησης των πολύ υψηλών θερμοκρασιών υπάρχουν για τις ημέρες από την Πέμπτη 6/6 και μετά, με παράληλλη επιστροφή των φαινομένων αστάθειας στα ηπειρωτικά και ορεινά τμήματα κυρίως της κεντρικής και βόρειας χώρας.

Περισσότερα »

22 Μαΐου 2024, 18:23

Απομακρύνθηκε από την Τετάρτη 22/5 η σκόνη που προήλθε από τη Σαχάρα λόγω του επίμονου νοτιοδυτικού ρεύματος που κυριάρχησε στη μέση / ανώτερη τροπόσφαιρα της περιοχής μας. Το ρεύμα αυτό έφερε και θερμότερες αέριες μάζες κυρίως σε νοτιότερες περιοχές της χώρας μας με τη θερμοκρασία να ξεπερνάει τους 30° σε αρκετές περιοχές και τους 35° στην Κρήτη. Η γενικότερη στροφή του ρεύματος σε δυτικό / βορειοδυτικό από την Πέμπτη 23/5 θα φέρει κάπως δροσερότερες αλλά και περισσότερο ασταθείς αέριες μάζες από την κεντρική Μεσόγειο αλλά και την κεντρική Ευρώπη. Η αυξημένη ηλιακή ακτινοβολία θερμαίνει το έδαφος και την κατώτερη τροπόσφαιρα δημιουργώντας έντονη διαφορά θερμοκρασίας σε σχέση με τα υπερκείμενα στρώματα με αποτέλεσμα τις έντονα ανοδικές κινήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας και τελικά, την ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών. Οι καθημερινή εκδήλωση καταιγίδων κυρίως σε ηπειρωτικά τμήματα της χώρας θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού για τις ημέρες έως και το τέλος του μήνα.

Περισσότερα »

13 Μαΐου 2024, 23:52

Για λίγες ημέρες ακόμη (μέχρι την Πέμπτη 16/5) βροχές και καταιγίδες θα συνεχίσουν να σημειώνονται κατά διαστήματα σε τμήματα της χώρας μας λόγω της διέλευσης μικροδιαταραχών από τα δυτικά. Στη συνέχεια θα μπούμε σε ένα αρκετά θερμότερο διάστημα καθώς αέριες μάζες προερχόμενες από τη βόρεια Αφρική θα εισέλθουν προς τη χώρα μας. Η μέγιστη θερμοκρασία θα ξεπεράσει τους 30° σε αρκετές περιοχές την Πέμπτη 16/5 ενώ, από την Παρασκευή 17/5 έως και τη Δευτέρα 20/5, θα σημειώνονται τιμές έως και τους 35° ίσως τοπικά 36° σε Κρήτη και νοτιότερα ηπειρωτικά αλλά στα βορειότερα θα διατηρηθούν σε χαμηλότερα επίπεδα. Δυστυχώς, για 8η φορά φέτος σκόνη προερχόμενη από τη Σαχάρα θα καλύψει τους ουρανούς της χώρας μας ενώ στο Αιγαίο αλλά και σε παράκτιες περιοχές, δεν αποκλείεται η εμφάνιση ομίχλης. Υποχώρηση των πολύ υψηλών θερμοκρασιών αναμένεται σταδιακά από την Τρίτη 21/5 με την ατμόσφαιρα να καθαρίζει, τους ανέμους να στρέφονται σε βόρειους και την αστάθεια ενδεχομένως να επιστρέφει σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Περισσότερα »

7 Μαΐου 2024, 23:10

Μετά τη βελτίωση του καιρού και την άνοδο της θερμοκρασίας (και στα ανατολικά τμήματα) από την Κυριακή του Πάσχα και μετά, νέα οργανωμένη κακοκαιρία με βροχές / καταιγίδες σε αρκετά τμήματα, θα επηρεάσει τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της Πέμπτης 9/5 και της Παρασκευής 10/5 με σημαντική πτώση της θερμοκρασίας ιδίως κατά τη διάρκεια της Παρασκευής (σε κάποιες χαμηλού υψομέτρου περιοχές αναμένονται μέγιστες κάτω των 15°) και ενισχυμένους βοριάδες. Η κακοκαιρία θα συνοδευτεί και από μεταφορά σκόνης, η οποία θα παραμείνει στην ατμόσφαιρα παρά την παρουσία βοριάδων λόγω της αποκοπής του συστήματος από την υπόλοιπη ατμοσφαιρική κυκλοφορία.

Περισσότερα »

1 Μαΐου 2024, 13:48

Άστατος ο καιρός την Μ. Εβδομάδα με μια αρκετά Φθινοπωρινή χροιά στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα και στο Αιγαίο καθώς οι βοριάδες θα είναι ενισχυμένοι με ορογραφικές νεφώσεις την Μ.Τρίτη και Μ.Τετάρτη. Στη συνέχεια από την Μ. Πέμπτη, οι μεσημεριανές βροχές ή και καταιγίδες θα επιστρέψουν κυρίως σε κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά με τάση να γενικευτούν την Μ.Παρασκευή με τους ανέμους να στρέφονται σε Δ ενισχυμένους σε νοτιότερες περιοχές, ενώ κατά τη διάρκεια του Μ.Σαββάτου ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά τη χώρα ρίχνοντας αισθητά τη θερμοκρασία και ενισχύοντας τους βοριάδες στα πελάγη μέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Το πέρασμα του μετώπου θα προκαλέσει βροχές (περισσότερο πρόσκαιρες και τοπικές) και σε άλλες περιοχές της Επικράτειας. Μετά το μεσημέρι της Κυριακής, τα φαινόμενα θερμικής αστάθειας επιστρέφουν σε βορειότερες περιοχές. Με άστατο καιρό και η Εβδομάδα του Πάσχα με τάση για περισσότερο έντονα και γενικευμένα φαινόμενα από την Πέμπτη 9/5 και μετά.

Περισσότερα »

23 Απριλίου 2024, 11:30

Άστατος θα είναι ο καιρός αυτήν την εβδομάδα, η οποία θα περιλαμβάνει ένα ακόμη επεισόδιο αφρικανικής σκόνης (το 6ο για φέτος) και πολύ ισχυρούς ανέμους την Τρίτη 23/4 αλλά και ισχυρές βροχές / καταιγίδες σε δυτικά, βόρεια, βορειοανατολικά τμήματα κυρίως όσον αφορά τα δυτικά και βορειοδυτικά το βράδυ της Τετάρτης 24/4 και τα ξημερώματα της Πέμπτης 25/4. Ακολουθεί πτώση της θερμοκρασίας σε σχετικά χαμηλές τιμές την Πέμπτη κυρίως στα δυτικά, για να επιστρέψει στα φυσιολογικά ή λίγο υψηλότερα στη συνέχεια. Με καλό καιρό το ξεκίνημα της Μεγάλης Εβδομάδας όμως φαίνεται πως από τη Μ.Πέμπτη είναι πιθανό να έχουμε επιστροφή των βροχών σε αρκετά τμήματα της χώρας ενώ, υπάρχει ένα σενάριο πτώσης της θερμοκρασίας σε χαμηλότερες του κανονικού τιμές έως και την Κυριακή του Πάσχα.

Περισσότερα »

19 Απριλίου 2024, 16:32

Αισθητή η αλλαγή του καιρού και στην Αττική από αργά το μεσημέρι της Παρασκευής μέχρι και το απόγευμα του Σαββάτου με βροχές που θα εκδηλωθούν σε δύο φάσεις: Αργά το απόγευμα / βράδυ της Παρασκυής αλλά και τις πρωινές ώρες του Σαββάτου. Αρκετά ενισχυμένοι θα είναι και οι άνεμοι ιδίως κατά το Α’ μισό του Σαββάτου όπου θα φτάσουν και τα 7 και κατά διαστήματα 8 μποφόρ αρχικά Δ και στη συνέχεια ΒΔ διευθύνσεων.

Περισσότερα »

19 Απριλίου 2024, 16:01

Κακοκαιρία “Φθινοπωρινών προδιαγραφών” τις επόμενες 36 ώρες στη χώρα μας καθώς οργανωμένο χαμηλό βαρομετρικό θα κινηθεί γρήγορα από το Τυρρηνικό πέλαγος όπου βρέθηκε το πρωί της Παρασκευής 19/4 προς το Ιόνιο τις απογευματινές ώρες της ίδιας ημέρας και στο κεντρικό / βόρειο Αιγαίο από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 20/4. Τόσο το ψυχρό μέτωπο που προπορεύεται του συστήματος και θα σαρώσει τη χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά, όσο και το συνεσφιγμένο που θα “αγκαλιάζει” το κέντρο του, αναμένεται να προκαλέσουν ισχυρές βροχές / καταιγίδες με έμφαση σε Επτάνησα το απόγευμα / βράδυ της Παρασκευής και στο ανατολικό Αιγαίο κατά το Α’ μισό του Σαββάτου αλλά και σε περιοχές της βορειοανατολικής Στερεάς και ανατολικής / νότιας Θεσσαλίας και Σποράδων από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου. Βροχές αλλά και καταιγίδες θα σημειωθούν επίσης σε ένα μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας αλλά και σε νησιωτικές περιοχές. Προσοχή στους ανέμους που θα επικρατήσουν κατά νύχτα προς τις πρωινές ώρες του Σαββάτου στο βόρειο Αιγαίο καθώς θα φτάσουν τις πολύ θυελλώδεις εντάσεις.

Περισσότερα »

16 Απριλίου 2024, 12:20

Εξαιρετικά ανθυγιεινές συνθήκες θα επικρατήσουν την Τρίτη 16/4 και κυρίως την Τετάρτη 17/4, λόγω ενός ακόμη επεισοδίου μεταφοράς αφρικανικής σκόνης σε συνδυασμό με μια διαταραχή από τα βορειοδυτικά. Βροχές αναμένονται κυρίως σε δυτικά / κεντρικά / βόρεια τμήματα με τη θερμοκρασία τελικά να υποχωρεί. Οργανωμένο χαμηλό με περισσότερο γενικευμένες βροχές θα μας επηρεάσει μεταξύ Παρασκευής 19/4 και Σαββάτου 20/4 με τη θερμοκρασία να υποχωρεί ακόμη περισσότερο στα βόρεια (σε σχεδόν χειμερινά επίπεδα στα βορειοανατολικά) και τα χιόνια να εμφανίζονται στα βόρεια ορεινά έως και σχετικά χαμηλά υψόμετρα ίσως για τελευταία φορά φέτος. Άστατος θα είναι ο καιρός κυρίως σε κεντρικά και βόρεια τμήματα και τις επόμενες ημέρες μέχρι και την Κυριακή των Βαΐων.

Περισσότερα »

8 Απριλίου 2024, 22:40

Εβδομάδα βοριάδων και απόλυτα αίθριου καιρου με υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα. Ο παραπάνω συνδυασμός θυμίζει έντονα μελτέμι (αλλά με συγκριτικά αρκετά χαμηλότερες θερμοκρασίες). Το κυρίαρχο σενάριο των βροχών για το επερχόμενο Σαββατοκύριακο άλλαξε καθώς φαίνεται ότι αυτός ο τύπος καιρού θα παραμείνει τουλάχιστον μέχρι και την Τρίτη 16/4. Έκτοτε, είναι πιθανό να μπούμε τελικά σε μια περισσότερο άστατη περίοδο.

Περισσότερα »

5 Απριλίου 2024, 22:07

Χωρίς ιδιαίτερα φαινόμενα ο καιρός του Σαββατοκύριακου αλλά από το βράδυ της Κυριακής οι βοριάδες ενισχύονται φέρνοντας πρόσκαιρα μαζί τους και κάποιες βροχές στο Αιγαίο και σε προσήνεμες περιοχές. Είναι ένα γύρισμα του καιρού που θυμίζει λίγο “back door” ψυχρό χειμερινό μέτωπο, με τη διαφορά όμως ότι λόγω και του προχωρημένου της εποχής, δεν θα συνοδεύεται από την ανάλογα ψυχρή επιφανειακή μεταφορά αερίων μαζών και άρα θα απουσιάζει η “ψυχή” αυτού του τύπου καιρού που είναι κυρίως η χαμηλή νέφωση στα προσήνεμα τμήματα και τα επίμονα ορογραφικά φαινόμενα. Άστατη αναμένεται η επόμενη εβδομάδα περισσότερο εναρμονισμένη στα πρότυπα της εποχής, με προοπτική γενικευμένων βροχών από την Παρασκευή 12/4 και μετά. Η θερμοκρασία επιστρέφει σε κανονικά επίπεδα και ενδεχομένως λίγο χαμηλότερα μετά την Παρασκευή.

Περισσότερα »

26 Μαρτίου 2024, 22:28

Το βασικό καιρικό γεγονός αυτής της εβδομάδας θα είναι η έντονη μεταφορά σκόνης στη χώρα μας κατά το διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης 27-28/3, παρουσία αρκετά ενισχυμένων ΝΑ ανέμων κυρίως στο ανατολικό / νοτιοανατολικό Αιγαίο αλλά και στην Κρήτη. Λίγες βροχές (λάσπη) θα σημειωθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας ενώ η θερμοκρασία θα βρεθεί σε υψηλές τιμές ιδίως στα ανατολικά τμήματα και στην Κρήτη (εδώ μάλιστα οι νυχτερινές τιμές Τετάρτης προς Πέμπτη θα είναι ενδεχομένως και άνω των 25 βαθμών λόγω των καταβατών ανέμων – φαινόμενο Foehn). Ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες από την Παρασκευή 29/3 και μετά με προοπτική για έως 30 βαθμών σε νοτιότερα ηπειρωτικά την Κυριακή 31/3. Καλοκαιρία με υψηλές θερμοκρασίες διαφαίνεται και την επόμενη εβδομάδα με ενδεχόμενες τοπικές βροχές το διάστημα Πέμπτης – Παρασκευής 4-5 Απριλίου, πιθανώς να έχει προηγηθεί άλλο ένα επεισόδιο μεταφοράς σκόνης μεταξύ Τετάρτης – Πέμπτης 3-4/4.

Περισσότερα »

20 Μαρτίου 2024, 14:07

Καθώς η βόρεια ροή διατηρείται στην κυκλοφορία των συστημάτων, δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές θα μας επηρεάσουν μέχρι το επόμενο τριήμερο. Η πρώτη εξ αυτών εκδηλώνεται μεταξύ Τρίτης – Τετάρτης 19-20/3 με βροχές αρχικά σε πολλά τμήματα της Επικράτειας και καιρό βορείου ρεύματος στη συνέχεια (την Τετάρτη). Το ίδιο αίτιο (χαμηλές πιέσεις / θερμοκρασίες στα μέσα και ανώτερα τροποσφαιρικά στρώματα), θα φέρει ένα ακόμη μέτωπο κατά τη διάρκεια της Παρασκευής – Σαββάτου 22-23/3 με τα φαινόμενα να εκδηλώνονται με ανάλογο τρόπο έχοντας σαν κατάληξη καιρό βορείου ρεύματος κατά τη διάρκεια του Σαββάτου. Αυτή ωστόσο θα είναι και η τελευταία “χειμωνιάτικη” έξαρση του καιρού καθώς από τη Δευτέρα 25/3, περνάμε σε αμιγώς ανοιξιάτικο σκηνικό καθώς το μοτίβο της κυκλοφορίας των συστημάτων πανευρωπαϊκά αλλάζει…

Περισσότερα »

16 Μαρτίου 2024, 11:45

Η αστάθεια και τα τοπικά φαινόμενα θα συνεχιστούν το Σάββατο 16/3 αλλά και την Κυριακή 17/3 στην Αττική. Όσον αφορά το Σάββατο η εικόνα του καιρού θα είναι παρόμοια με τις προηγούμενες ημέρες που σημαίνει αύξηση των νεφώσεων το μεσημέρι / απόγευμα και βροχές κυρίως στα βορειότερα. Την Κυριακή όμως η εικόνα του καιρού αλλάζει…

Περισσότερα »

15 Μαρτίου 2024, 18:07

Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού τις επόμενες ημέρες έως και την Κυριακή της Αποκριάς, οι μπόρες / καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας κατά τη διάρκεια της ημέρας αλλά και σε κάποιες θαλάσσιες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα την Κυριακή αλλά την Καθαρά Δευτέρα ακολουθεί βελτίωση του καιρού με επικράτηση βοριάδων στο Αιγαίο, τοπικά ισχυρών και σχετική πτώση της θερμοκρασίας. Νέος γύρος βροχοπτώσεων κατά τα μέσα της επόμενης εβδομάδας (Τετάρτη – Πέμπτη 20-21/3), καθώς η χώρα μας θα βρεθεί υπό την επιρροή ενός ψυχρού βαλκανικού μετώπου, με εκ νέου ενίσχυση των βοριάδων την Πέμπτη 21/3, πτώση της θερμοκρασίες και πιθανές χιονοπτώσεις έως και ημιορεινές περιοχές της ανατολικής χώρας.

Περισσότερα »

6 Μαρτίου 2024, 16:13

Ο Μάρτιος επιβεβαιώνει τη φήμη του ως “άστατος” και οι επόμενες ημέρες έως και την Παρασκευή 8/3 περιλαμβάνουν βροχές / καταιγίδες αλλά και ισχυρές χιονοπτώσεις στα ορεινά κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια, ενώ σε νοτιότερα ηπειρωτικά τμήματα τα φαινόμενα θα είναι ασθενέστερα και με μικρότερη διάρκεια. Το Σαββατοκύριακο 9-10/3, αναμένεται βελτιωμένος καιρός αλλά ο ουρανός δεν θα είναι τόσο καθαρός εξαιτίας των αραιών νεφώσεων. Η θερμοκρασία θα παρουσιάσει τάσεις ανόδου, φτάνοντας (ή και ξεπερνώντας) τελικά τη Δευτέρα 11/3 τους 20 βαθμούς, με αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης – μια τυπικά ανοιξιάτικη εκδήλωση του καιρού. Ωστόσο, όλο αυτό θα είναι πρόσκαιρο και θα αποτελεί προπομπό μιας ακόμη ατμοσφαιρικής διαταραχής, η οποία ήδη από τη Δευτέρα θα φέρει βροχές / καταιγίδες σε δυτικά – βόρεια και πιθανώς και κεντρικά, φαινόμενα που την Τρίτη θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα με το…Φθινόπωρο να επιστρέφει ξανά. Φαίνεται πως οι διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές, με κύριο χαρακτηριστικό τις βροχές θα είναι το μοτίβο του καιρού μέχρι και το τριήμερο της Αποκρηάς.

Περισσότερα »

27 Φεβρουαρίου 2024, 00:01

Το πέρασμα της “βροχοκαιρίας” της Κυριακής – Δευτέρας 25-26/2 είναι σύντομο και ο καιρός θα παρουσιάσει σχετική βελτίωση την Τρίτη 27/2 και την Τετάρτη 28/2 με τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά, χαμηλές νεφώσεις και ασθενείς βροχές. Από την Πέμπτη 29/2 σταδιακή επιδείνωση του καιρού καθώς ένα ακόμη μέτωπο παρόμοιο με αυτό της Κυριακής – Δευτέρας θα οργανωθεί στο νότιο Ιόνιο κινούμενο προς τα ανατολικά φέρνοντας αρκετές βροχές την Παρασκευή 1/3 κυρίως στα ανατολικά ηπειρωτικά. Βελτιωμένες συνθήκες το Σαββατοκύριακο 2-3/3 ενώ η επόμενη εβδομάδα (κυρίως από την Τρίτη 5/3 και μετά) αναμένεται ψυχρότερη και περισσότερο χειμερινή.

Περισσότερα »

23 Φεβρουαρίου 2024, 23:41

Σαββατοκύριακο με υψηλές θερμοκρασίες στη χώρα μας και κυριαρχία των νοτιάδων – προοίμιο ενός ψυχρού μετώπου που από τις πρώτες βραδινές ώρες της Κυριακής, αναμένεται να δημιουργήσει μια γραμμή καταιγίδων στο κεντρικό / νότιο Ιόνιο. Τα φαινόμενα, αναμένεται να κινηθούν τις αμέσως επόμενες ώρες προς τα ανατολικά / βόρειοανατολικά επηρεάζοντας αρχικά τα δυτικότερα τμήματα της Επικράτειας. Ταυτόχρονα όμως, στην υπόλοιπη χώρα, αναμένεται να έχουμε αραιές νεφώσεις και σημαντική μεταφορά αφρικανικής σκόνης (την Κυριακή), η δεύτερη – δυστυχώς – για φέτος.

Περισσότερα »

19 Φεβρουαρίου 2024, 00:47

Βροχερό το σκηνικό αυτής της εβδομάδας με τους ανέμους όμως να στρέφονται σε νοτιάδες από το βράδυ της Πέμπτης 22/2 και μετά. Ιδίως την Τρίτη – Τετάρτη 20-21/2, ένα αργά κινούμενο αβαθές σύστημα στο νότιο Ιόνιο / κεντρική Μεσόγειο θα επιδεινώσει τον καιρό σε κεντρικά και νότια ηπειρωτικά τμήματα, με το επίκεντρο των φαινομένων να εντοπίζεται στην Πελοπόννησο. Εκτός των βροχών, αρκετά πυκνές χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά, έως και σχετικά χαμηλά υψόμετρα. Από την Παρασκευή 23/2 και μετά, περνάμε σε ένα διαφορετικό καιρικό μοτίβο με στροφή των ανέμων σε νοτιάδες με τον καιρό να είναι αρκετά βροχερός το Σαββατοκύριακο 24-25/2 ιδίως στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο. Διαδοχικές καιρικές διαταραχές παρόμοιων χαρακτηριστικών θα μας απασχολήσουν και την επόμενη (τελευταία) εβδομάδα του Φεβρουαρίου.

Περισσότερα »

12 Φεβρουαρίου 2024, 01:47

Το Φθινοπωρινών χαρακτηριστικών ψυχρό μέτωπο που σάρωσε τη χώρα από τα δυτικά προς τα ανατολικά έδωσε τέλος στην περίοδο καλοκαιρίας μετά τον “Ερμή”, φέρνοντας αρκετές βροχές και ισχυρές καταιγίδες σε δυτικά προσήνεμες περιοχές (Επτάνησα, δυτικά ηπειρωτικά και ανατολικό Αιγαίο) αλλά και σε ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά (λιγότερο έντονα φαινόμενα). Αυτή θα είναι και η αρχή ενός σχετικά μεγάλου διαστήματος διαδοχικών κακοκαιριών στη χώρα μας (από την Τετάρτη 14/2 και μετά), κατά το οποίο η θερμοκρασία επιστρέφει σε κανονικές τιμές με κυρίαρχο το βόρειο ρεύμα στο Αιγαίο.

Περισσότερα »

10 Φεβρουαρίου 2024, 15:30

Τάση επιδείνωσης του καιρού την Κυριακή ιδίως κατά το Β’ μισό της με ενίσχυση των νοτιοανατολικών ανέμων και κατά τόπους ασθενείς βροχές (ψιχάλες) με αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης. Τα φαινόμενα θα έχουν περισσότερο οργανωμένη μορφή το βράδυ της Κυριακής προς την αλλαγή της ημέρας. Η θερμοκρασία σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, θα φτάσει τους 18 βαθμούς, τόσο το μεσημέρι του Σαββάτου, όσο και την Κυριακή.

Περισσότερα »

10 Φεβρουαρίου 2024, 15:01

Επιδείνωση του καιρού κατά τη διάρκεια της Κυριακής, με βροχές αρχικά στα δυτικά, φαινόμενα τα οποία μετά το μεσημέρι θα επεκταθούν και σε άλλες περιοχές της χώρας με εξαίρεση τα ανατολικά / νοτιοανατολικά ηπειρωτικά και τα νότια νησιωτικά. Οι νοτιάδες θα ενισχυθούν φτάνοντας τα 8 και τοπικά 9 μποφόρ κυρίως στα Επτάνησα κατά τη διάρκεια της Κυριακής. Εκτός των παραπάνω, για πρώτη φορά μέσα στο 2024, θα έχουμε σημαντική μεταφορά σκόνης στη χώρα μας.

Περισσότερα »

30 Ιανουαρίου 2024, 23:29

Χειμερινός καιρός στην Αττική με ισχυρούς βοριάδες, παροδικές ασθενείς βροχές αλλά και χιονοπτώσεις στα βόρεια ημιορεινά και ορεινά τμήματα πάνω από τα 500μ. Σχετική βελτίωση του καιρού από το απόγευμα.

Περισσότερα »

30 Ιανουαρίου 2024, 22:04

Ύφεση της κακοκαιρίας “Ερμής” αν και τα φαινόμενα θα επιμείνουν σε κεντρική / νότια Εύβοια και Αττική καθώς και σε Κυκλάδες και βόρεια Κρήτη, υπό τη μορφή όμβρων (μπόρες) και εστιασμένα κυρίως κοντά σε ορεινούς όγκους. Τα υψόμετρα εμφάνισης χιονιού, αναμένεται να ανέβουν λίγο ακόμη.

Περισσότερα »

30 Ιανουαρίου 2024, 00:25

Κορύφωση της κακοκαιρίας και στην Αττική, με χιονοπτώσεις καθ’ολη τη διάρκεια της ημέρας, εντονότερες από αργά το πρωί και μετά. Τα φαινόμενα μέσα στη νύχτα θα απασχολούν αποκλειστικά ημιορεινές (>300μ) περιοχές, αλλά σταδιακά θα εμφανιστούν και σε χαμηλότερα υψόμετρα με αποτέλεσμα από το μεσημέρι και μετά να χιονίσει και στο κέντρο της Αθήνας. Αξιοσημείωτη χιονόστρωση κατά τις βραδινές ώρες σε υψόμετρα πάνω από τα 300μ.

Περισσότερα »

30 Ιανουαρίου 2024, 00:09

Κορύφωση της κακοκαιρίας “Ερμής”, με τον κύριο όγκο των φαινομένων να μεταφέρεται σταδιακά από την ανατολική Θεσσαλία και τη βορειοανατολική Στερεά στη νοτιοανατολική Στερεά. Τα υψόμετρα χιονόπτωσης θα είναι κατά 100-200μ χαμηλότερα σε σχέση με τη Δευτέρα και σε διαστήματα εξάρσεων ακόμη πιο χαμηλά.

Περισσότερα »

28 Ιανουαρίου 2024, 22:19

Κακοκαιρία με χιονοπτώσεις έως και πολύ χαμηλά υψόμετρα θα επηρεάσει το τριήμερο Δευτέρας – Τετάρτης 29-31/1 την ανατολική Στερεά αλλά και τμήματα της Θεσσαλίας (μέχρι το πρωί της Τρίτης), με χειμερινό καιρό και σε Κυκλάδες / Κρήτη και χιονοπτώσεις έως και αρκετά χαμηλά υψόμετρα. Ο Φεβρουάριος μπαίνει με βελτιωμένο καιρό και κανονικές θερμοκρασίες, οι οποίες όμως θα παρουσιάσουν άνοδο σε υψηλότερες του κανονικού τιμές από την Κυριακή 4/2. Υπάρχουν ενδείξεις νέας αλλαγής του καιρού μετά τα μέσα της επόμενης εβδομάδας, με άγνωστα όμως χαρακτηριστικά

Περισσότερα »

28 Ιανουαρίου 2024, 20:04

Αν και θα υπάρχουν αρκετά διαστήματα σχετικά “βελτιωμένου” καιρού, τις νυχτερινές αλλά και τις βραδινές ώρες αναμένονται χιονοπτώσεις έως μέτριας έντασης στην Αττική, έως τα 100μ στα δυτικά και πάνω από τα 200μ στα υπόλοιπα και πρόσκαιρα ίσως λίγο χαμηλότερα.

Περισσότερα »

28 Ιανουαρίου 2024, 19:31

Κακοκαιρία στην ανατολική και νότια χώρα με πυκνές χιονοπτώσεις έως και πεδινές ή ημιπεδινές περιοχές της βορειοανατολικής Στερεάς με επίκεντρο τη Φθιώτιδα, τη Βοιωτία αλλά και τη βόρεια Εύβοια. Βροχή / χιονόνερο στα χαμηλά υψόμετρα και χιονοπτώσεις σε ημιορεινά και τοπικά σε ημιπεδινά τμήματα σε νοτιότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς και έως τα ημιορεινά της Κρήτης.

Περισσότερα »

27 Ιανουαρίου 2024, 03:39

Αλλαγή του καιρού από τις πρώτες ώρες της Κυριακής, με στροφή των ανέμων σε βορειοανατολικούς και παροδικές βροχές και χιονοπτώσεις στα ορεινά, φαινόμενα που θα πάρουν περισσότερο οργανωμένη μορφή κατά τις βραδινές ώρες. Σταδιακά μέσα στη Δευτέρα, οι χιονοπτώσεις θα εμφανίζονται σε διαρκώς χαμηλότερα υψόμετρα και από τις βραδινές ώρες αναμένονται φαινόμενα και σε ημιπεδινά υψόμετρα (100-200μ) ιδίως στα δυτικά του νομού. Η κακοκαιρία θα συνεχιστεί μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης παρουσιάζοντας διαστήματα υφέσεων και εξάρσεων κατά τις οποίες τα υψόμετρα χιονόπτωσης θα κατεβαίνουν σε υψόμετρο. Την Τρίτη και την Τετάρτη οι ΒΑ άνεμοι θα φτάσουν σε θυελλώδεις εντάσεις.

Περισσότερα »

27 Ιανουαρίου 2024, 02:48

Από το βράδυ του Σαββάτου – πρώτες ώρες της Κυριακής αλλάζει ο καιρός και κακοκαιρία διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων 24ώρων (μέχρι και το βράδυ της Τετάρτης) θα επηρεάσει την νοτιοανατολική Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Η κακοκαιρία θα εξελιχθεί σε διάφορες φάσεις, κατά τις οποίες οι χιονοπτώσεις θα εμφανίζονται σε χαμηλότερα υψόμετρα διαδοχικά με αποτέλεσμα κατά τη διάρκεια της Τρίτης και της Τετάρτης να εκδηλώνονται έως και ημιπεδινά (100-200μ). Η πρώτη φάση της κακοκαιρίας αναμένεται την Κυριακή 28/1, όπου οι άνεμοι στρέφονται σε βορειοανατολικούς και φαινόμενα οργανώνονται στην ανατολική / νοτιοανατολική ηπ

Περισσότερα »

22 Ιανουαρίου 2024, 20:03

Εβδομάδα κατά την οποία θα κυριαρχήσει το βόρειο ρεύμα στην περιοχή μας. Σε ένα μεγάλο μέρος της χώρας, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια αλλά στο Αιγαίο και σε πολύ προσήνεμα τμήματα στα ανατολικά (πχ Εύβοια), θα σημειωθούν κάποια φαινόμενα κυρίως κατά τη διάρκεια της Τετάρτης 24/1, την Παρασκευή 26/1 (κυρίως ανατολικό Αιγαίο) και από το βράδυ του Σαββάτου 27/1 και μέσα στην Κυριακή 28/1 όπου ένα περισσότερο οργανωμένο μέτωπο θα διασχίσει την Επικράτεια από βορρά προς νότο, φέρνοντας και πάλι τις χιονοπτώσεις ενδεχομένως σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Αρκετά αινιγματική η συνέχεια, με ενδείξεις εξασθένησης της έντονης Ατλαντικής ροής που ενδεχομένως να φέρει ψυχρότερες συνθήκες στην περιοχή μας από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας και μετά.

Περισσότερα »

19 Ιανουαρίου 2024, 17:50

Αλλαγή του καιρού και στην Αττική από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου με γρήγορη πτώση της θερμοκρασίας και στροφή των ανέμων σε βορειοανατολικούς. Η έντασή τους αναμένεται να φτάσει και τα 9 μποφόρ στα ανατολικά και τα 8 σε πολλές ακόμη περιοχές, αποτελώντας επικίνδυνο στοιχείο για αυτήν την κακοκαιρία. Ψιλόβροχο σε αρκετές περιοχές την Κυριακή και χιονοπτώσεις πάνω από τα 500-600μ στα ορεινά.

Περισσότερα »

19 Ιανουαρίου 2024, 17:23

Επιστροφή του Χειμώνα (και) αυτό το Σαββατοκύριακο με εκδήλωση χιονοπτώσεων από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι και το μεσημέρι της Κυριακής έως και πεδινά τμήματα της Μακεδονίας / Θράκης αλλά και στην Ήπειρο και ημιορεινές περιοχές της Θεσσαλίας και της βορειοανατολικής Στερεάς. Επικράτηση πολύ θυελλωδών / σφοδρών ΒΑ ανέμων από το βράδυ του Σαββάτου στο Αιγαίο και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας από βορρά προς νότο.

Περισσότερα »

15 Ιανουαρίου 2024, 10:27

Σχετικά θερμή η εβδομάδα με βροχές κυρίως σε δυτικά και ανατολικό / νοτιοανατολικό / νότιο Αιγαίο το διάστημα από το απόγευμα της Δευτέρας 15/1 μέχρι και το πρωί της Τετάρτης 17/1 (στο νοτιοανατολικό Αιγαίο). Η χώρα μας θα επηρεαστεί από νέο σύστημα – ψυχρή εισβολή από το βράδυ της Παρασκευής 19/1 με χιονοπτώσεις σε πεδινές περιοχές αρχικά στα βόρεια το Σάββατο 20/1, ενώ στη συνέχεια τα φαινόμενα θα μετατοπιστούν νοτιότερα την Κυριακή 21/1. Προς το παρόν, δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστεί η ένταση και τα υψόμετρα εμφάνισης των φαινομένων ιδίως όσον αφορά στα νοτιότερα, ωστόσο, με τα μέχρι τώρα προγνωστικά δεδομένα, η συγκεκριμένη ψυχρή εισβολή εμφανίζει εντονότερα χαρακτηριστικά (πτώση θερμοκρασίας και φαινόμενα) σε σχέση με όσες προηγήθηκαν.

Περισσότερα »

11 Ιανουαρίου 2024, 13:02

Βροχερή η Παρασκευή στην Αττική με πιθανότητα καταιγίδες σε δυτικότερα και νοτιότερα τμήματα, όπου οι βροχές θα τείνουν να είναι ισχυρότερες. Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά σταδιακά έως και τα 800μ περίπου.

Περισσότερα »

11 Ιανουαρίου 2024, 12:22

Ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα μας μετά το μεσημέρι της Πέμπτης, με βροχές / καταιγίδες αρχικά σε δυτικά και κατά τη διάρκεια της Παρασκευής και σε νότια τμήματα της χώρας, φαινόμενα που τοπικά θα είναι ισχυρά. Οι άνεμοι στρέφονται σε ΒΑ και η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν σε ορεινές περιοχές από τη Θεσσαλία και νοτιότερα.

Περισσότερα »

8 Ιανουαρίου 2024, 22:58

Αν και μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης ο καιρός θα είναι βροχερός με πιθανά περάσματα καταιγίδων, στη συνέχεια ακολουθεί απότομη πτώση της θερμοκρασίας και γρήγορη ενίσχυση των βοριάδων (και τον ανάλογο καιρό που τους συνοδεύει) φτάνοντας σε θυελλώδεις / πολύ θυελλώδεις εντάσεις, με εμφάνιση χιονοπτώσεων στα ορεινά (η πρώτη γενικευμένη για φέτος). Η Τετάρτη θα είναι η ψυχρότερη ημέρα του φετινού χειμώνα (μέχρι τώρα), αν και οι συνθήκες θα παρουσιάσουν σχετική βελτίωση από το απόγευμα και μετά.

Περισσότερα »

8 Ιανουαρίου 2024, 21:54

Το πρώτο εκ των δύο κυμάτων κακοκαιρίας αναμένεται στη χώρα το επόμενο διήμερο με ισχυρές βροχές / καταιγίδες σε δυτικά και νότια αλλά και σε βόρειο Αιγαίο, ανατολική Θεσσαλία και βορειοανατολική Στερεά με χιονοπτώσεις έως και ημιορεινές αλλά και σε πεδινά τμήματα της Θράκης (Έβρος). Επικίνδυνο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας, οι πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι στο Αιγαίο.

Περισσότερα »

8 Ιανουαρίου 2024, 21:37

Ένα αμιγώς χειμερινό διάστημα ξεκινάει από την Τρίτη 9/1 με διάρκεια έως και την Κυριακή 14/1, κατά το οποίο θα κυριαρχήσουν οι χαμηλές θερμοκρασίες. Δύο κύματα κακοκαιρίας αναμένεται να μας επηρεάσουν: Το πρώτο, κατά το διάστημα μεταξύ Τρίτης 9/1 και Τετάρτης 10/1 και το δεύτερο από το Β’ μισό της Πέμπτης 11/1 μέχρι και την Κυριακή 14/1. Και τα δύο κύματα θα έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με εκδήλωση βροχών / καταιγίδων αρχικά σε δυτικά και νότια και είσοδο ψυχρών αερίων μαζών από τα βόρεια, έχοντας σαν αποτέλεσμα τον καιρό βορείου ρεύματος στη συνέχεια. Η διαφορά τους θα είναι το γεγονός ότι το δεύτερο κύμα που αναμένεται μετά το μεσημέρι της Πέμπτης θα είναι αρκετά ισχυρότερο του πρώτου ως προς την ένταση της ψυχρής εισβολής όπου από το Σάββατο αναμένεται να χιονίσει και σε αρκετές πεδινές περιοχές της ανατολικής χώρας. Ήπιος καιρός την επόμενη εβδομάδα, με πιθανές βροχές την Τρίτη 16/1 ενώ υπάρχουν ενδείξεις για κακοκαιρία από την Παρασκευή 19/1.

Περισσότερα »

6 Ιανουαρίου 2024, 16:13

Άστατος καιρός με πιθανότητα πιο γενικευμένων βροχών / καταιγίδας κυρίως κατά τη διάρκεια της νύχτας και εκ νέου τις απογευματινές / βραδινές ώρες. Ενισχυμένοι νοτιάδες έως και τα 8 μποφόρ.

Περισσότερα »

4 Ιανουαρίου 2024, 20:24

Αλλαγή του καιρού από το βράδυ του Σαββάτου 6/1 και από τα δυτικά με ισχυρές βροχές / καταιγίδες, φαινόμενα τα οποία θα επηρεάσουν και τα υπόλοιπα τμήματα της χώρας μέχρι το μεσημέρι της Κυριακής, με πιθανότητα εμφάνισης χαλαζοπτώσεων αλλά και υδροστρόβιλων / ανεμοστρόβιλων. Αυτό θα είναι και η αρχή ενός διαστήματος “ενεργοποίησης” του καιρού, η διάρκεια του οποίου θα είναι μία εβδομάδα περίπου (έως και το Σάββατο 13/1). Κατά τη διάρκεια αυτής θα επικρατήσουν χαμηλές θερμοκρασίες, βοριάδες ενώ θα έχουμε την επανεμφάνιση των χιονοπτώσεων σε σχετικά χαμηλά υψόμετρα κυρίως σε ανατολική και βόρεια χώρα. Από την Κυριακή 14/1, φαίνεται πως επιστρέφουμε στο προηγουμενο μοτίβο των υψηλών θερμοκρασιών.

Περισσότερα »

26 Δεκεμβρίου 2023, 20:47

Συνεχίζεται ο ήπιος καιρός στη χώρα μας, με κύριο χαρακτηριστικό τις ομίχλες τις πρωινές ώρες σε αρκετά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας. Μοναδική αλλαγή θα αποτελέσουν ενδεχομένως οι καιρικές συνθήκες της Παραμονής της Πρωτοχρονιάς όπου οι νεφώσεις θα είναι αυξημένες ενδεχομένως σε αρκετά τμήματα της χώρας με πιθανότητα βροχών. Περισσότερο γενικευμένες βροχές χωρίς όμως μεγάλες εντάσεις πιθανότατα θα εκδηλωθούν για το διήμερο 2-3 Ιανουαρίου 2024, ενώ υπάρχουν ενδείξεις για οργανωμένη κακοκαιρία προς το Σαββατοκύριακο 6-7 Ιανουαρίου.

Περισσότερα »

21 Δεκεμβρίου 2023, 17:44

Ηρεμεί ο καιρός από το Σάββατο 23 Δεκεμβρίου με εξασθενημένους ανέμους, κάπως υψηλές θερμοκρασίες (έως τους 18 βαθμούς στα νότια, 14-16 στις υπόλοιπες περιοχές) και τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά. Χαμηλή νέφωση θα εμφανιστεί τις ημέρες από τα Χριστούγεννα και μετά σε δυτικά και νότια ηπειρωτικά και στο νότιο Αιγαίο με πιθανά τοπικά φαινόμενα ομίχλης. Ενδείξεις για αλλαγή του καιρού από την Παρασκευή 29 Δεκεμβρίου αρχικά με βροχές και ενδεχόμενη πτώση της θερμοκρασίας μετά την Πρωτοχρονιά.

Περισσότερα »

11 Δεκεμβρίου 2023, 19:11

Ηπιοτερος καιρος την Τριτη και την Τεταρτη 12-13 Δεκεμβριου με κυριο χαρακτηριστικο τις ομιχλες στα ηπειρωτικα. Νεα κακοκαιρια απο την Πεμπτη 14/12 αρχικα με νοτιαδες και βροχες στα δυτικα φαινομενα που θα επεκταθουν και σε αλλες περιοχες την Παρασκευη 15/12 με παραλληλη μεγαλη πτωση της θερμοκρασιας. Πιθανες χιονοπτωσεις σε βορεια ημιορεινα φαινομενα τα οποια θα μεταφερθουν κυριως στα ανατολικα ηπειρωτικα απο το Σαββατο 16/12 με επικρατηση θυελλωδων βοριαδων.

Περισσότερα »

7 Δεκεμβρίου 2023, 19:27

Οι διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές είναι το κύριο χαρακτηριστικό αυτής της εβδομάδας. Η πρώτη είχε Φθινοπωρινά χαρακτηριστικά και μας επηρέασε την Τρίτη 5/12 ενώ, ακόμη μία αναμένεται το διήμερο Πέμπτης 7/12 και Παρασκευής 8/12 ως αποτέλεσμα του συνδυασμού ενός ψυχρού Βαλκανικού μετώπου κι ενός χαμηλού βαρομετρικού προερχόμενου από τον κόλπο της Σύρτης. Αρκετά ψυχρός καιρός το ΣΚ 9-10/12 με βοριάδες και λίγες τοπικές βροχές στο Αιγαίο

Περισσότερα »

30 Νοεμβρίου 2023, 00:23

Περίοδος νοτιάδων με άνοδο της θερμοκρασίας έως και τους 21-22 βαθμούς στα νοτιότερα ηπειρωτικά και αραιές νεφώσεις. Από το βράδυ του Σαββάτου 2/12 και κυρίως την Κυριακή 3/12 αναμένονται βροχές κυρίως σε δυτικά, κεντρικά, βόρεια και βορειοανατολικά χωρίς μεγάλες εντάσεις. Μετά από ένα σύντομο διάλειμμα τη Δευτέρα 4/12 και την Τρίτη 5/12, τα φαινόμενα επιστρέφουν από την Τετάρτη 6/12 με μεγαλύτερη ένταση και επιστροφή των χιονοπτώσεων τουλάχιστον σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές.

Περισσότερα »

25 Νοεμβρίου 2023, 20:12

Κύριο χαρακτηριστικό, η πολύ μεγάλη ενίσχυση των ΔΒΔ ανέμων αμέσως μετά την αλλαγή της ημέρας φτάνοντας και τα 10 μποφόρ τοπικά σε δυτικά, κεντρικά και νότια τμήματα του νομού. Μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας με την ελάχιστη να σημειώνεται κατά τις βραδινές ώρες φτάνοντας γύρω στους 6 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας. Τοπικές χιονοπτώσεις το μεσημέρι σε Πάρνηθα και Κιθαιρώνα.

Περισσότερα »

25 Νοεμβρίου 2023, 19:18

Καθώς το πολύ βαθύ χαμηλό απομακρύνεται βορειοανατολικά προς τη Μαύρη Θάλασσα, οι άνεμοι στρέφονται σε πολύ θυελλώδεις βορειοδυτικούς στα πελάγη με τη θερμοκρασία να σημειώνει πολύ μεγάλη πτώση από βορρά προς νότο. Χιονοπτώσεις αναμένονται μέσα στη νύχτα έως και ημιορεινές περιοχές της κεντρικής, βόρειας χώρας.

Περισσότερα »

24 Νοεμβρίου 2023, 16:42

Άστατος καιρός με βροχή και καταιγίδα στο νομό από αργά το πρωί μέχρι αργά το μεσημέρι και εκ νέου βροχές προς την αλλαγή της ημέρας.

Περισσότερα »

24 Νοεμβρίου 2023, 16:11

Βροχερός καιρός κυρίως σε δυτικά τμήματα και ανατολικό Αιγαίο με κατά διαστήματα καταιγίδες κυρίως στα δυτικά, οι οποίες θα πλήξουν και τμήματα της νοτιοανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Από αργά το απόγευμα, γρήγορη αλλαγή του καιρού από τα βορειοδυτικά με χιονοπτώσεις έως και τα ημιορεινά. Σε έως πολύ θυελλώδεις εντάσεις οι ΝΔ άνεμοι και στο Ιόνιο ΒΔ μετά το απόγευμα, οι οποίοι θα είναι και το επικίνδυνο στοιχείο αυτής της κακοκαιρίας. Απότομη πτώση της θερμοκρασίας σε βόρεια και βορειοδυτικά.

Περισσότερα »

23 Νοεμβρίου 2023, 14:14

Μία νέα ατμοσφαιρική διαταραχή – χαμηλό βαρομετρικό, θα διαμορφώσει τις συνθήκες στη χώρα μας από το μεσημέρι της Παρασκευής 24/11 έως και την Κυριακή 26/11 με κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, την εκδήλωση χιονοπτώσεων έως και ημιορεινά υψόμετρα της βόρειας χώρας και την επικράτηση θυελλωδών ανέμων. Η κακοκαιρία αυτή έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με αυτήν που μας επισκέφθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο 18-19/11, αλλά θα είναι ακόμη ισχυρότερη καθώς το χαμηλό βαρομετρικό που θα δημιουργηθεί θα είναι αρκετά βαθύ για τα δεδομένα της περιοχής μας.

Περισσότερα »

17 Νοεμβρίου 2023, 19:17

Πέρασμα βροχών και στην Αττική το πρωί – μεσημέρι του Σαββάτου, αλλά ο καιρός θα βελτιωθεί στη συνέχεια. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή στη συνέχεια, με τις ελάχιστες κάτω των 10 βαθμων σε όλες τις περιοχές το πρωί της Κυριακής.

Περισσότερα »

17 Νοεμβρίου 2023, 18:27

Το πρώτο χειμερινής υφής μέτωπο αναμένεται να σαρώσει τη χώρα μας από τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου, ολοκληρώνοντας το πέρασμά του μέχρι και το βράδυ. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού αυτή τη φορά δεν θα είναι τόσο οι έντονες βροχές, αλλά η αισθητή πτώση της θερμοκρασίας με την ελάχιστη το πρωί κάτω από τους 5 βαθμούς στα ηπειρωτικά, η επικράτηση θυελλωδών ΒΔ ανέμων μετά το πέρασμα του μετώπου αλλά και οι χιονοπτώσεις στα ορεινά, κάτω από τα 1000μ στα βόρεια.

Περισσότερα »

13 Νοεμβρίου 2023, 16:20

Οι συνθήκες αυτής της εβδομάδας θα είναι βελτιωμένες, με τη θερμοκρασία να σταθεροποιείται σε φυσιολογικές τιμές και μόνο η Τετάρτη 15/11 αναμένεται κάπως θερμότερη με έως 25° στα νοτιοανατολικά ηπειρωτικά τμήματα. Αλλαγή των συνθηκών από την Παρασκευή 17/11 με ένα νέο κύμα βροχών στα δυτικά, οι οποίες θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη χώρα το Σάββατο 18/11 μέχρι και την Κυριακή 19/11 το μεσημέρι, ενώ οι πρώτες χιονοπτώσεις είναι πιθανό να εκδηλωθούν στα βόρεια ορεινά τμήματα. Η θερμοκρασία σε περεταίτω πτώση. Νέο πιθανό κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη 23/11.

Περισσότερα »

5 Νοεμβρίου 2023, 22:55

Παρόμοιο μοτίβο καιρού με αυτό της προηγούμενης εβδομάδας με τις θερμοκρασίες σε υψηλότερα του κανονικού επίπεδα, φτάνοντας και τους 26-28 βαθμούς και τοπικά 29 τη Τετάρτη 8/11. Την ίδια ημέρα, κάποιες βροχές θα σημειωθούν σε βορειοδυτικά τμήματα της χώρας ενώ από το βράδυ της Παρασκευής 10/11 και το Σάββατο 11/11, τα φαινόμενα γενικεύονται σε δυτικά προσήνεμες περιοχές ενώ την Κυριακή 12/11 ενδεχομένως να επηρεάσουν κι άλλες περιοχές. Πτώση της θερμοκρασίας από τη Δευτέρα 13/11 άστατος καιρός και πιθανές χιονοπτώσεις σε πολύ ορεινές περιοχές.

Περισσότερα »

30 Οκτωβρίου 2023, 23:16

Ο παρατεταμένα ζεστός, σχεδόν καλοκαιρινός, καιρός δεν θα συνεχιστεί για πολλές ημέρες ακόμη. Το πέρασμα ενός ψυχρού μετώπου από τα δυτικά προς τα ανατολικά στη χώρα μας εκτός από την πτώση της θερμοκρασίας, θα προκαλέσει και ισχυρές καταιγίδες σε αρκετά τμήματα της χώρας.

Περισσότερα »

25 Οκτωβρίου 2023, 18:35

Συνεχίζεται ο ζεστός καιρός μέχρι και τις τελευταία ημέρα του Οκτωβρίου. Μικρής κλίμακας διαταραχή την Πέμπτη 26/10 θα προκαλέσει βροχές κυρίως σε δυτικά όπου θα εκδηλωθούν και καταιγίδες καθώς και στα βορειοανατολικά. Ενδείξεις αλλαγής του καιρού από την Παρασκευή 3/11 και μετά.

Περισσότερα »

16 Οκτωβρίου 2023, 23:47

Βροχερό τριήμερο (Τρίτη 17/10 με Πέμπτη 19/10) στη χώρα μας με ισχυρές καταιγίδες κατά τη διάρκεια της Τρίτης στα δυτικά. Αλλαγή των συνθηκών την Παρασκευή 20/10 με νοτιάδες και θερμή μεταφορά η οποία θα προκαλέσει άνοδο της θερμοκρασίας ακόμη και σε επίπεδα άνω των 30 βαθμών σε αρκετά ηπειρωτικά τμήματα κυρίως της ανατολικής χώρας.

Περισσότερα »

9 Οκτωβρίου 2023, 20:33

Σχετικά ήπιος ο καιρός αυτής της εβδομάδας, αλλά όμβροι / καταιγίδες θα εκδηλωθούν μεταξύ Τρίτης 10/10 και Πέμπτης 12/10 στα βόρεια, στο βορειοδυτικό Αιγαίο, σε τμήματα της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου καθώς και στα Επτάνησα. Οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλότερα του κανονικού επίπεδα, με τους ανέμους σε ασθενείς εντάσεις, με εξαίρεση την Τετάρτη 11/10 όπου θα πνέουν ενισχυμένοι σε αρκετές περιοχές. Τις υπόλοιπες ημέρες θα είναι ενισχυμένοι μόνο σε τμήματα του ανατολικού και νοτιοανατολικού Αιγαίου.

Περισσότερα »

29 Σεπτεμβρίου 2023, 10:07

Παροδικές αναπτύξεις νεφών κατά τη διάρκεια της ημέρας, με αποτέλεσμα τον περιορισμό της ηλιοφάνειας. Πιθανότητα βροχής κατά τις βραδινές ώρες.

Περισσότερα »

29 Σεπτεμβρίου 2023, 09:45

Η ψυχρή λίμνη που προκάλεσε την κακοκαιρία “Elias” παραμένει πάνω από τη χώρα, με αποτέλεσμα την εκδήλωση φαινομένων θερμικής αστάθειας στα ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι και από το βράδυ στο βορειοδυτικό Αιγαίο και τις γύρω περιοχές.

Περισσότερα »

28 Σεπτεμβρίου 2023, 00:34

Άστατος με βροχές και καταιγίδες έως και το βράδυ ο καιρός στην Αττική.

Περισσότερα »

28 Σεπτεμβρίου 2023, 00:25

Επιμένουν τα πολύ ισχυρά / ακραία φαινόμενα στις ίδιες περίπου περιοχές έως και το μεσημέρι της Πέμπτης, οπότε σταδιακά θα εξασθενήσουν.

Περισσότερα »

26 Σεπτεμβρίου 2023, 23:15

Άστατος ο καιρός στην Αττική με διαστήματα καταιγίδων καθ’όλη τη διάρκεια της ημέρας με τάση οργάνωσης καταιγίδων κατά τις βραδινές ώρες στην περιοχή του Αργοσαρωνικού επηρεάζοντας και αρκετές περιοχές του νομού.

Περισσότερα »

26 Σεπτεμβρίου 2023, 23:02

Ενισχύεται το σύστημα / κακοκαιρία Elias την Τετάρτη 27/7, επηρεάζοντας ιδιαίτερα την βορειοανατολική Στερεά, τη νότια Θεσσαλία αλλά και τμήματα της βόρειας Πελοποννήσου. Ιδιαίτερη προσοχή συνίσταται σε αυτές τις περιοχές. Βροχές / καταιγίδες θα εκδηλωθούν και σε πολλές ακόμη περιοχές της ανατολικής χώρας.

Περισσότερα »

26 Σεπτεμβρίου 2023, 22:10

Ισχυρή κακοκαιρία έχοντας το όνομα Elias, οργανώνεται στη χώρα μας επηρεάζοντας με τη μέγιστη έντασή της το διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης 27-28/9. Προσοχή στα νοτιότερα της Θεσσαλίας – Σποράδες αλλά και σε περιοχές της βορειοανατολικής Στερεάς. Ισχυρές βροχές αναμένονται και σε άλλες περιοχές της ανατολικής χώρας συμπεριλαμβανομένης και της Αττικής. Σταδιακή βελτίωση των συνθηκών τις επόμενες ημέρες, αν και κατά τόπους τα φαινόμενα θα επιμείνουν.

Περισσότερα »

19 Σεπτεμβρίου 2023, 12:23

Το όψιμο μελτέμι που επικρατεί στις θάλασσες θα εξασθενήσει από την Τετάρτη, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε αρκετά υψηλές για την εποχή τιμές τις επόμενες ημέρες, ιδίως την Παρασκευή 22/9 και το Σαββατοκύριακο 23-24/9.

Περισσότερα »

6 Σεπτεμβρίου 2023, 21:22

Ένα ακόμη ισχυρό κύμα καταιγίδων αναμένεται σε αρκετές περιοχές της Αττικής νωρίς το πρωί της Πέμπτης ενώ ήδη από τη νύχτα καταιγίδες θα επηρεάζουν αρκετά τμήματα της δυτικής Αττικής αλλά και του Αργοσαρωνικού.

Περισσότερα »

6 Σεπτεμβρίου 2023, 21:11

Συνεχίζεται για 3η ημέρα η κακοκαιρία Daniel και έως και αργά το μεσημέρι της Πέμπτης 7 Σεπτεμβρίου αναμένονται πολύ ισχυρές βροχές / καταιγίδες σε Θεσσαλία, ανατολική Στερεά και ανατολική Πελοπόννησο.

Περισσότερα »

5 Σεπτεμβρίου 2023, 18:35

Βροχερή και η Τετάρτη στην Αττική, με εκδήλωση βροχών / καταιγίδων. Από το βράδυ και μετά, υπάρχει η πιθανότητα εκδήλωσης ισχυρών καταιγίδων σε αρκετά τμήματα του νομού.

Περισσότερα »

5 Σεπτεμβρίου 2023, 17:46

Συνεχίζεται η ισχυρή κακοκαιρία “Daniel” στη χώρα μας και την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου, με τις πολύ ισχυρές βροχές αλλά και καταιγίδες να επηρεάζουν τις ίδιες περίπου περιοχές με την Τρίτη. Υπάρχει η τάση οργάνωσης ύφεσης με τροπικά χαρακτηριστικά στο νότιο Ιόνιο και ως εκ τούτου προσοχή συνίσταται και σε τμήματα της νότιας Πελοποννήσου.

Περισσότερα »

29 Αυγούστου 2023, 15:12

Εβδομάδα αστάθειας κυρίως σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα το διήμερο Τρίτης-Τετάρτης 29-30/9, ενώ από την Παρασκευή 1/9 θα γενικευτούν επηρεάζοντας και θαλάσσιες περιοχές, όπου θα επικεντρωθούν το Σάββατο 2/9. Οι υψηλότερες του κανονικού θερμοκρασίες θα συνεχιστούν τόσο αυτήν, όσο και την επόμενη εβδομάδα.

Περισσότερα »

24 Αυγούστου 2023, 00:17

Συνεχίζονται οι υψηλότερες του κανονικού θερμοκρασίες δυστυχώς μέχρι και τις αρχές του Σεπτεμβρίου αν και η ένταση των ανέμων θα αρχίσει να υποχωρεί από την Κυριακή 27/8 και μετά. Ταυτόχρονα με τις υψηλές θερμοκρασίες, επιστρέφουν οι καταιγίδες κυρίως κατά τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες, λόγω της ύπαρξης ενός αβαθούς χαμηλού ανώτερης τροπόσφαιρας στα νοτιοδυτικά τμήματα της χώρας.

Περισσότερα »

16 Αυγούστου 2023, 22:53

Μετά από μία εβδομάδα κανονικών θερμοκρασιών, μπαίνουμε και πάλι σε ένα θερμό διάστημα με θερμοκρασίες οι οποίες προς το τέλος της εβδομάδας θα φτάσουν και τα όρια του καύσωνα. Το ενισχυμένο μελτέμι θα συγκρατήσει τις θερμοκρασίες στα ανατολικά ηπειρωτικά, αυξάνοντας όμως τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Επιστροφή της ατμοσφαιρικής αστάθειας κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.

Περισσότερα »

9 Αυγούστου 2023, 14:18

Μετά το ιδιαίτερα θερμό διάστημα που ξεκίνησε από τις 10 Ιουλίου και περιελάμβανε 2 επεισόδια καύσωνα (ενα ακραίο κι ένα τυπικό), επιστρέφουμε αυτήν την εβδομάδα σε κανονικές θερμοκρασίες αλλά και αρκετά φαινόμενα αστάθειας κυρίως στα ηπειρωτικά αλλά και σε βορειότερα νησιωτικά. Η εβδομάδα του Δεκαπενταύγουστου θα είναι θερμότερη με προοπτική για θερμοκρασίες που οριακά θα προσεγγίζουν τα επίπεδα καύσωνα προς το τέλος της.

Περισσότερα »

31 Ιουλίου 2023, 20:50

Άλλο ένα μικρότερης έντασης αυτή τη φορά επεισόδιο καύσωνα αναμένεται δυστυχώς από την Τετάρτη 2 Αυγούστου. Η διάρκεια αυτού του επεισοδίου θα είναι τυπική (3 ημέρες) επηρεάζοντας εντονότερα τα ανατολικά ηπειρωτικά. Από το Σάββατο 5/8 οι θερμοκρασίες υποχωρούν στα δυτικά και την Κυριακή 6/8 και στις υπόλοιπες περιοχές, καθώς ψυχρό μέτωπο θα διασχίσει τα Βαλκάνια προκαλώντας πιθανώς ισχυρές καταιγίδες σε βορειότερα τμήματα της χώρας μας.

Περισσότερα »

25 Ιουλίου 2023, 13:49

Κορύφωση του “Κλέωνα” την Τρίτη και την Τετάρτη 25-26/7, με ακραίες θερμοκρασίες (κυρίως την Τετάρτη) στα ανατολικά ηπειρωτικά λόγω της επικράτησης καταβατών Δ-ΝΔ ανέμων (Λίβας) σε αρκετές περιοχές. Ο κίνδυνος εμφάνισης και εξάπλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα μεγάλος και συνίσταται τεράστια προσοχή. Υποχώρηση των θερμοκρασιών την Πέμπτη και ακόμη περισσότερο την Παρασκευή αλλά από το Σάββατο 29/7 αναμένεται νέο κύμα καύσωνα, ηπιότερου αυτή τη φορά.

Περισσότερα »

22 Ιουλίου 2023, 01:03

Εντείνεται εκ νέου ο καύσωνας, με τη θερμοκρασία να προσεγγίζει ακραίες τιμές την Κυριακή 23/7 ξεπερνώντας τους 44° σε πολλές περιοχές, φτάνοντας και τους 46-47° σε συγκεκριμένα σημεία της ανατολικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας. Οι πολύ θερμές συνθήκες θα συνεχιστούν έως και την Τετάρτη 26/7.

Περισσότερα »

10 Ιουλίου 2023, 21:56

Από την Τετάρτη 12/7 και για τουλάχιστον 10 ημέρες (έως και το άλλο Σαββατοκύριακο 22-23/7), ξεκινάει ένα παρατεταμένο διάστημα καύσωνα, το οποίο θα παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις. Η πρώτη έξαρσή του αναμένεται την Παρσκευή 14/7 όπου οι μέγιστες θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς σε όλα τα ηπειρωτικά ενώ κατά τόπους δεν αποκλείεται να απειληθούν και θερμοκρασιακά ρεκόρ.

Περισσότερα »

3 Ιουλίου 2023, 17:46

Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας, οι υψηλότερες του κανονικού θερμοκρασίες σε συνδυασμό με αυξημένη σχετική υγρασία. Καθώς στα μέσα / ανώτερα τροποσφαιρικά στρώματα θα παραμείνει ο ψυχρότερος αέρας, αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα την συνέχιση των φαινομένων ατμοσφαιρικής αστάθειας στα βόρεια, αλλά κατά διαστήματα και σε άλλες περιοχές.

Περισσότερα »

29 Ιουνίου 2023, 13:58

Άστατος ο καιρός στο τελείωμα αυτής της εβδομάδας έως και τη Δευτέρα 3/7 με μεσημεριανές / απογευματινές καταιγίδες σε κεντρικά και βόρεια, αλλά και σε νοτιότερες περιοχές κατά τόπους. Φαινόμενα αναμένονται και σε τμήματα του βορείου Αιγαίου.

Περισσότερα »

20 Ιουνίου 2023, 21:06

Αν και με υψηλότερες θερμοκρασίες, τα φαινόμενα ατμοσφαιρικής αστάθειας δεν θα εκλείψουν και αυτήν την εβδομάδα με αποτέλεσμα να συνεχιστεί η καθημερινή εκδήλωση βροχώ / καταιγίδων, ιδίως στα βορειότερα τμήματα της χώρας. Από την Πέμπτη 22/6, φαινόμενα αναμένονται και σε νοτιότερες περιοχές ενώ το Σαββατοκύριακο 24-25/6 θα ενταθούν.

Περισσότερα »

17 Ιουνίου 2023, 20:13

Βροχερός ο καιρός και στην Αττική, με αναδιοργάνωση των καταιγίδων προς το μεσημέρι της Κυριακής και μετά αρχικά στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του νομού και στη συνέχεια και σε κεντρικότερες περιοχές. Βελτίωση των συνθηκών από το απόγευμα της Κυριακής.

Περισσότερα »

17 Ιουνίου 2023, 19:55

Επικαιροποίηση της πρόγνωσης σε σχέση με το δελτίο μεσοπρόθεσμης εκτίμησης που είχε εκδοθεί στην αρχή της εβδομάδας καθώς οι συνθήκες της Κυριακής 18 Ιουνίου αναμένονται διαφοροποιημένες σε σχέση με τα όσα αρχικώς είχαν γραφτεί. Καταιγίδες, οι οποίες σε τμήματα της Εύβοιας αναμένονται ισχυρές, αναμένονται τις επόμενες 24 ώρες.

Περισσότερα »

12 Ιουνίου 2023, 11:37

Συνεχίζεται το κρεσέντο της αστάθειας για τουλάχιστον μία εβδομάδα ακόμη με τις καταιγίδες (κατά τόπους ισχυρές) να είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας αλλά και στο βόρειο Αιγαίο. Από την Τετάρτη 21/6, θα περάσουμε σε καλοκαιρινές συνθήκες με πιθανότητα να έχουμε τον πρώτο καύσωνα της φετινής χρονιάς προς το Σαββατοκύριακο 24-25/6.

Περισσότερα »

9 Ιουνίου 2023, 00:35

Κάπως περισσότερη ηλιοφάνεια την Παρασκευή 9/6 χωρίς όμως να λείψουν και τα φαινόμενα αστάθειας αλλά το Σαββατοκύριακο ο καιρός επιδεινώνεται με αρκετές καταιγίδες στα ηπειρωτικά τμήματα αλλά και στο βόρειο Αιγαίο κυρίως από το απόγευμα του Σαββάτου και μετά.

Περισσότερα »

29 Μαΐου 2023, 13:01

Συνεχίζονται για περίπου 10 ημέρες ακόμη οι συνθήκες ατμοσφαιρικής αστάθειας στη χώρα μας, οι οποίες διαμόρφωσαν το σκηνικό της φετινής Άνοιξης. Γενίκευση των φαινομένων μεταξύ Τετάρτης 31/5 και Παρασκευής 2/6. Από την Τετάρτη 7/6 το μοτίβο διαφοροποιείται με υποχώρηση των φαινομένων και άνοδο της θερμοκρασίας.

Περισσότερα »

22 Μαΐου 2023, 18:49

Συνθήκες αστάθειας και κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας 23-28/5 με τις βροχές / καταιγίδες να αποτελούν καθημερινό φαινόμενο στα ηπειρωτικά, με έμφαση στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια. Τα φαινόμενα θα είναι έντονα την Παρασκευή 26/5 επηρεάζοντας και ανατολικότερα τμήματα ενώ, εκτός εποχής κακοκαιρία με βροχές ακόμη και σε νότια νησιωτικά τμήματα αναμένεται την Κυριακή 28/5 με κύριο χαρακτηριστικό επίσης, τους ενισχυμένους βοριάδες. Οι θερμοκρασίες παραμένουν γενικά σε τιμές κάτω του κανονικού.

Περισσότερα »

15 Μαΐου 2023, 11:55

Υποχωρούν οι υψηλές θερμοκρασίες του Σαββατοκύριακου 13-14/5 καθώς νέα κακοκαιρία αναμένεται στη χώρα από την Τρίτη 16/5 μέχρι την Πέμπτη 18/5, με κύριο χαρακτηριστικό τις ισχυρές βροχές / καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα. Αν και οι συνθήκες το Σαββατοκύριακο 20-21/5 θα είναι καλύτερες, δεν θα λείψουν οι συννεφιές και οι βροχές. Ιδιαίτερα άστατη η εβδομάδα από Δευτέρα 22/5 και μετά.

Περισσότερα »

8 Μαΐου 2023, 10:53

Κύριο χαρακτηριστικό της εβδομάδας, η αυξημένη συννεφιά και οι βροχές σε δυτικά και βόρεια, με αρκετά φθινοπωρινή την εικόνα του καιρού. Σχετικά χαμηλές θερμοκρασίες και αισθητή η παρουσία των βοριάδων στο Αιγαίο. Άνοδος της θερμοκρασίας, εξασθένηση των ανέμων, αραιές νεφώσεις και πιθανή μεταφορά σκόνης το Σαββατοκύριακο 13-14/5 ωστόσο ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα.

Περισσότερα »

4 Μαΐου 2023, 21:26

Βροχερή η νύχτα και το πρωινό της Παρασκευής, με εντονότερα φαινόμενα στα ανατολικά και νότια τμήματα όπου είναι πιθανή και η εκδήλωση καταιγίδων.

Περισσότερα »

3 Μαΐου 2023, 22:39

Συνεχίζονται οι κατά τόπους ισχυρές βροχές τις επόμενες 48 ώρες (Πέμπτη – Παρασκευή) στη χώρα, με τον κύριο όγκο των φαινομένων να μετατοπίζεται σταδιακά σε ανατολικότερα τμήματα και σε περιοχές του Αιγαίου από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής. Ταυτόχρονα, οι άνεμοι θα στραφούν σε βοριάδες, σε ισχυρές ή πολύ ισχυρές εντάσεις, οι οποίοι θα επιμείνουν και το Σαββατοκύριακο αν και λίγο εξασθενημένοι.

Περισσότερα »

29 Απριλίου 2023, 17:31

Αυξημένες κατά διαστήματα συννεφιές αναμένονται και στην Αττική με πιθανότητα βροχής το πρωί της Κυριακής και το πρώτο μισό της Δευτέρας. Ευχάριστες θερμοκρασίες το μεσημέρι, σχετική ψύχρα το πρωί και ασθενείς άνεμοι.

Περισσότερα »

29 Απριλίου 2023, 17:18

Με όχι και τόσο καλό καιρό η Πρωτομαγιά 2023 στη χώρα μας, καθώς η συννεφιά θα είναι αρκετή σε πολλά τμήματα της Επικράτειας ενώ θα σημειωθούν και βροχές κυρίως σε κεντρικότερα, δυτικά και νότια αλλά και σε αρκετά ηπειρωτικά μετά το μεσημέρι, ως αποτέλεσμα της θερμικής αστάθειας.

Περισσότερα »

24 Απριλίου 2023, 23:34

Νέα κακοκαιρία στη χώρα μας την Τετάρτη 26/4, η οποία θα έχει παρόμοια χαρακτηριστικά με το Σάββατο 22/4. Ο άστατος καιρός θα διατηρηθεί μέχρι την Παρασκευή 28/4 σε κάποιες περιοχές με τους βοριάδες ενισχυμένους και τη θερμοκρασία σε σχετικά χαμηλά επίπεδα. Καλές καιρικές συνθήκες το Σαββατοκύριακο 29-30/4, όμως η πρόγνωση για την Πρωτομαγιά είναι ακόμη δύσκολη υπόθεση. Σε γενικές γραμμές και η πρώτη εβδομάδα του Μαΐου θα κυλήσει με αρκετά άστατο καιρό με πιθανότητα οργανωμένης κακοκαιρίας από την Τετάρτη 3/5.

Περισσότερα »

22 Απριλίου 2023, 02:48

Βροχερό το βράδυ του Σαββάτου στην Αθήνα και σε αρκετές περιοχές της Αττικής, με αυξημένη πιθανότητα να εκδηλωθεί και καταιγίδα. Τα φαινόμενα θα παρουσιάσουν ύφεση από την αλλαγή της ημέρας προς Κυριακή.

Περισσότερα »