Ένα αρκετά θερμό ξεκίνημα καλοκαιριού

Δυστυχώς, η τάση καταγραφής υψηλότερων ή αρκετά υψηλότερων του κανονικού θερμοκρασιών σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών συνεχίζεται και το φετινό Ιούνιο. Κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα οι συνθήκες ήταν διαρκώς θερμότερες στο σύνολο σχεδόν των περιοχών της χώρας μας ενώ σημειώθηκαν δύο αρκετά διακριτά θερμά κύματα [1]. Σε αυτό το άρθρο – μελέτη παρουσιάζεται η σύνοψη των δεδομένων 500 και πλέον μετεωρολογικών σταθμών εγκατεστημένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και Ιδιώτες μέσα από 11 πίνακες και 10 διαγράμματα / χάρτες.

Σημαντική σημείωση: Όλοι οι πίνακες και οι χάρτες μπορούν να αναπαραχθούν ελεύθερα υπό την προϋπόθεση οτι αναγράφεται ρητά και εμφανώς η πηγή τους είτε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είτε σε άλλους διαδικτυακούς χώρους.

Προφίλ Μελέτης

Τα δεδομένα συλλέγονται καθημερινά από την ιστοσελίδα http://www.e-kairos.gr απ’ όπου αντλήθηκαν με αυτοματοποιημένο τρόπο (μέσω τεχνικών web crawling), επιλέγοντας το μενού “Time Travel” και εισάγοντας τις επιθυμητές ημερομηνίες. Για την επεξεργασία τους χρησιμοποιήθηκε η γλώσσα python στην έκδοση 3.9.13.

Ο αριθμός των διαθέσιμων μετεωρολογικών σταθμών ανά ημέρα παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:

Σχήμα 1: Αριθμός διαθέσιμων μετεωρολογικών σταθμών ανά ημέρα

Στον επόμενο πίνακα παρουσιάζεται ο αριθμός των εγγραφών ανά διοικητική περιφέρεια:

Σχήμα 2: Σύνολο εγγραφών ανά διοικητική περιφέρεια για όλο το διάστημα μελέτης

Οι καταχωρημένες εγγραφές χωρίστηκαν σε υψομετρικές ζώνες ανά 200μ και στο σχήμα 3 παρουσιάζεται η κατανομή του αριθμού των εγγραφών σε κάθε μία ζώνη.

Σχήμα 3: Σύνολο εγγραφών ανώ υψομετρική ζώνη για όλο το διάστημα μελέτης.

Από τα σχήματα 1,2,3 προκύπτει ότι:

Προσδιορισμός θερμότερων διαστημάτων

Προκειμένου να ανιχνευθούν τα θερμά κύματα που μας επηρέασαν γίνεται η χρήση συγκεκριμένων θερμοκρασιακών ορίων τα οποία θεωρούνται ως “πολύ υψηλές τιμές”. Εφ’όσον, κάποια στατιστική ανάλυση για το ανώτατο 1% ή 5% των θερμοκρασιακών τιμών για κάθε ημέρα του έτους δεν έχει πραγματοποιηθεί (εξ’ όσων γνωρίζουμε), χρησιμοποιείται ο ορισμός του “καύσωνα” ο οποίος όμως είναι περιγραφικός χαρακτηρίζοντας απλώς την συνοπτική κατάσταση που επικρατεί, η οποία αντανακλάται και στις καταγραφθείσες τιμές. Για τη χώρα μας, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τα όρια του “καύσωνα” για κάποιο σημείο είναι η καταγραφή μέγιστης θερμοκρασίας > 37°C και μέσης θερμοκρασίας > 31°C. Επιπροσθέτως, γίνεται διαχωρισμός σε “ημέρα καύσωνα” και “επεισόδιο καύσωνα” όπου τα παραπάνω ισχύουν για τρεις συνεχόμενες ημέρες. Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν σε αυτό το άρθρο.

Με τη χρήση των παραπάνω τιμών είναι δυνατόν να βρεθεί το ποσοστό των σταθμών που ξεπέρασαν και τα δύο όρια στην επικράτεια για τις πρώτες 14 ημέρες του Ιουνίου 2024, πληροφορία που παρουσιάζεται στο σχήμα 4. Δεδομένου ότι η αρχική θέσπιση των παραπάνω ορίων έγινε για ένα δίκτυο πεδινών ή ημιορεινών σταθμών, για τον υπολογισμό του δεν ελήφθησαν υπόψιν ορεινές ( ≥ 800m) θέσεις:

Σχήμα 4: Ποσοστο (%) των σταθμών σε υψόμετρο < 800μ που κατέγραψαν συνθήκες καύσωνα κατά τις πρώτες 14 ημέρες του Ιουνίου ’24

Τα δύο ιδιαίτερα θερμά διαστήματα είναι ευδιάκριτα· το πρώτο μεταξύ Τρίτης 4 και Σαββάτου 8 Ιουνίου και το δεύτερο μεταξύ Τρίτης 11 και Παρασκευής 14 Ιουνίου – το οποίο (λαμβάνοντας υπόψιν αυτό το κριτήριο) υπήρξε κατά πολύ ισχυρότερο του πρώτου.

Το ποσοστό των σταθμών που ξεπέρασαν τα όρια του καύσωνα ανά διοικητική περιφέρεια για το ίδιο χρονικό διάστημα παρουσιάζεται στον επόμενο πίνακα:

Πίνακας 1: Ποσοστο (%) των σταθμών ανά διοικητική περιφέρεια που κατεγραψαν συνθήκες καύσωνα κατά τις πρώτες 14 ημέρες του Ιουνίου ’24.

Από τα δεδομένα του πίνακα 1, προκύπτει ότι:

Συσχετισμός Χαρακτηριστικών (attributes)

Όπως προκύπτει από τον πίνακα 1 αλλά και από τα δεδομένα του σχήματος 4, η θερμότερη ημέρα υπήρξε η Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024. Ο αριθμός των σταθμών που ελήφθησαν υπόψιν για την συγκεκριμένη ημέρα είναι 582 (σχήμα 1) ενώ οι θέσεις εγκατάστασής τους βρίσκονται σε ένα μεγάλο φάσμα υψομέτρων (σχήμα 3).

Τα παραπάνω, μάς επιτρέπουν μια ανάλυση συσχετισμού των μέγιστων, ελάχιστων και μέσων θερμοκρασιών με το υψόμετρο. Τα δεδομένα της ανάλυσης παρουσιάζονται στα σχήματα 5,6,7 παρακάτω:

Σχήμα 5: Η συσχέτιση της μέγιστης θερμοκρασίας με το υψόμετρο την Πέμπτη 13 Ιουνίου ’24.
Σχήμα 6: Η συσχέτιση της μέσης θερμοκρασίας με το υψόμετρο την Πέμπτη 13 Ιουνίου ’24.
Σχήμα 7: Η συσχέτιση της ελάχιστης θερμοκρασίας με το υψόμετρο την Πέμπτη 13 Ιουνίου ’24.

Συγκρίνοντας τη γενική εικόνα της διασποράς των μετρήσεων της μέγιστης, μέσης και ελάχιστης θερμοκρασίας την Πέμπτη 13/6 γίνεται αντιληπτό ότι μόνο όσον αφορά τις μέγιστες και μέσες θερμοκρασίες παρουσιάζεται κάποια μικρή γραμμική συσχέτιση συναρτήσει του υψομέτρου, η οποία υπολογίζεται μέσω του δείκτη R2 [2] με τιμές 0.209 και 0.262 αντίστοιχα. Αντιθέτως η καταγραφή των ελαχίστων θερμοκρασιών δεν παρουσιάζει κάποια σημαντική συσχέτιση.

Παρατηρώντας τη κατανομή των μέγιστων θερμοκρασιών για διάφορες υψομετρικές στάθμες, διαπιστώνουμε ότι βρίσκονται γύρω από την τιμή των 40°C για σχεδον μηδενικά υψόμετρα, ενώ στα 1000μ βρίσκονται γύρω από τους 30°C. Από αυτό προκύπτει μια κατακόρυφη θερμοβαθμίδα (ρυθμός πτώσης της θερμοκρασίας) περίπου 10°C ανά 1000μ, ο οποίος συνεχίζεται με περίπου τον ίδιο ρυθμό και για μεγαλύτερα ύψη. Η συγκεκριμένη τιμή είναι κατά πολύ μεγαλύτερη της τυπικής θερμοβαθμίδας η οποία θεωρείται ότι είναι 6°C / 1000m. [3]. Ωστόσο, ο μέσος όρος των 30°C και των 40°C για τις στάθμες των 1000m και 0m αντίστοιχα βλέπουμε ότι παρουσιάζει πολύ μεγάλη διασπορά τιμών και δεν είναι ιδιαίτερα αντιπροσωπευτικός.

Εάν επιχειρήσουμε να προσδιορίσουμε την μέση κατακόρυφη θερμοβαθμίδα μέσω της κλίσης της ευθείας του μοντέλου γραμμικής παλινδρόμησης, προκύπτει ακόμη μεγαλύτερη (περίπου 28°C / 1000m !) [4] τιμή που υπό κανονικές συνθήκες δεν ισχύει. Το παραπάνω συμπέρασμα απλώς ενισχύει το γεγονός ότι η συσχέτιση μέγιστων θερμοκρασιών με το υψόμετρο είναι όντως πολύ μικρή όσον αφορά το σύνολο των σταθμών της χώρας. Ιδίως για υψόμετρα < 500m, η διασπορά των τιμών μοιάζει “τυχαία” κάτι που σημαίνει ότι άλλοι παράγοντες θα πρέπει να παίζουν σπουδαιότερο ρόλο, όπως για παράδειγμα η απόσταση από τη θάλασσα, οι τοπικοί άνεμοι, η τοπογραφία κάθε περιοχής κ.α.

Σύνοψη καταγραφών

Στο σχήμα 8 παρακάτω, απεικονίζεται η μέγιστη θερμοκρασία κάθε ημέρας καθώς και η περιοχή που σημειώθηκε (συμπεριλαμβάνεται και η Κύπρος).

Σχήμα 8: Η υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας κάθε ημέρα για τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουνίου καθώς και η περιοχή που σημειώθηκε.

Διαπιστώνουμε ότι:

Αναλυτική καταγραφή θερμοκρασιών στο σύνολο της Επικράτειας και ανά διοικητική περιφέρεια

Στον πίνακα 2 παρακάτω σημειώνονται οι 20 υψηλότερες θερμοκρασίες σε Ελλάδα και Κύπρο (ανεξαρτήτως ημέρας) για το διάστημα του δεύτερου επεισοδίου (11-14 Ιουνίου 2024) ενώ στον πίνακα 3, οι 20 υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες για το ίδιο χρονικό διάστημα:

Πίνακας 2: Οι 20 υψηλότερες θερμοκρασίες κατά την περίοδο του καύσωνα (11-14 Ιουνίου 2024).
Πίνακας 3: Οι 20 υψηλότερες μέσες θερμοκρασίες κατά την περίοδο του καύσωνα (11-14 Ιουνίου 2024)/

Παρ’όλο που η καταγραφή των μέγιστων θερμοκρασιών μπορεί να δώσει μια εικόνα της δυναμικής ενός θερμού επεισοδίου σε συνάρτηση και με τοπικούς παράγοντες (τοπογραφία, άνεμοι κτλ), το πόσο θερμή υπήρξε μια τελικά περιοχή σε σχέση με άλλες αποτυπώνεται καλύτερα από τη μέση τιμή καθώς αυτή είναι που εκφράζει τις συνθήκες όλου του 24ώρου (ή γενικότερα ενός προκαθορισμένου διαστήματος). Προκύπτει τελικά ότι, η θερμότερη περιοχή του επεισοδίου καύσωνα ήταν η Λίνδος στην ανατολική Ρόδο με μέση τιμή στους 36,7°C στις 13/6/2024.

Παρατηρούμε επίσης ότι:

Το τελευταίο έρχεται σε συμφωνία με την προσομοίωση του παγκόσμιου προγνωστικού συστήματος GFS [5] για τη θερμοκρασία στην ισοβαρική στάθμη των 850hpa (η οποία εκτός των άλλων χρησιμοποιείται για την ανίχνευση ψυχρών / θερμών μεταφορών) όπου παρατηρούμε αρκετά υψηλές τιμές στις προαναφερθείσες περιφέρειες και ταυτόχρονα μεγάλη διαφορά σε σχέση με βορειότερα τμήματα της χώρας (σχήμα 9). Η εξαίρεση της Λιβαδειάς ενδεχομένως να οφείλεται σε τοπικούς παράγοντες ή στις συνθήκες τοποθέτησης του μετεωρολογικού σταθμού.

Σχήμα 9: Η προσομοίωση της θερμοκρασίας στην ισοβαρική στάθμη των 850hpa σύμφωνα με το παγκόσμιο προγνωστικό σύστημα GFS κατά την κορύφωση του θερμού επεισοδίου (13/6/2024 και ώρα 18UTC). Πηγή χάρτη: https://www.weatheronline.co.uk

Όσον αφορά τις καταγραφές των υψηλότερων θερμοκρασιών (πίνακας 2), παρατηρούμε ότι επίσης σημειώθηκαν ως επί το πλείστον στις 13/6 (εξαιρείται το Λευκοχώρι και η Λιβαδειά Βοιωτίας όπου σημειώθηκαν στις 12/6). Στην εικόνα του σχήματος 10, παρατίθεται η προσομοίωση του προγνωστικού συστήματος °U-Model [6] σε οριζόντια ανάλυση 5 x 5 km, για τις 4 το μεσημέρι (13UTC) της Πέμπτης 13/6 έχοντας ως δεδομένα εισόδου τις αρχικές και οριακές συνθήκες της Τετάρτης 12/6 και ώρα 12UTC (πρόγνωση + 25 ωρών):

Σχήμα 10: Η προσομοίωση της θερμοκρασίας στα 2μ σύμφωνα με το μοντέλο προσομοίωσης του °Umeteo (ºU-Model).

Επιλέχθηκε το συγκεκριμένο στιγμιότυπο (4 το μεσημέρι) διότι κατά μέσο όρο την συγκεκριμένη ώρα σημειώνονται οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην επικράτεια. Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι οι τιμές που αναγράφονται στον πίνακα 2 είναι επίσης στιγμιαίες αλλά η ώρα καταγραφής τους ενδέχεται να παρουσιάζει σχετική απόκλιση σε σχέση με το στιγμιότυπο του μοντέλου.

Δεδομένων των παραπάνω το μοντέλο καταφέρνει να αποτυπώσει αρκετά ρεαλιστικά τις περιοχές μέγιστων θερμοκρασιών (ανατολική Στερεά, ανατολική και νότια Πελοπόννησο, εσωτερικό τς Κρήτης και ανατολική Ρόδο), με προβλεπόμενες τιμές κατά τόπους στους 41-43 βαθμούς (και στη Λακωνία 43-45), δίνοντας παράλληλα μια σαφή εικόνα της κατανομής των θερμοκρασιών σε όλη την επικράτεια. Τελικά η υψηλότερη τιμή σημειώθηκε στην Κρήτη και οφείλεται σε τοπογραφικούς παράγοντες σε σχέση με την κυκλοφορία των επιφανειακών ανέμων, συνθήκες που θα μπορούσαν να προσομοιωθούν καλύτερα με ένα τοπικό μοντέλο υψηλότερης ανάλυσης (πχ. 3 x 3km ή 1 x 1km).

Ο παραπάνω χάρτης έρχεται σε συμφωνία με το συμπέρασμα που προκύπτει από τον 1ο πίνακα του άρθρου όσον αφορά τις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο: 1) η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, 2) η Αττική (άρα, συνολικά η ανατολική Στερεά), 3) η Πελοπόννησος και 4) η Κρήτη και τα νησιά του νοτίου Αιγαίου.

Έτσι λοιπόν στους επόμενους πίνακες (4-11) παρουσιάζονται αναλυτικά οι υψηλότερες καταγραφές ως προς τις μέγιστες και μέσες θερμοκρασίες για τις προαναφερθείσες περιφέρειες.

Αττική

Πίνακας 4: Οι σταθμοί καταγραφής των 20 υψηλότερων θερμοκρασιών κατά το διάστημα 1-14 Ιουνίου 2024 στην Αττική
Πίνακας 5; Οι σταθμοί καταγραφής των 20 υψηλότερων μέσων θερμοκρασιών κατά το διάστημα 1-14 Ιουνίου 2024 στην Αττική.

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος

Πίνακας 6: Οι σταθμοί καταγραφής των 20 υψηλότερων θερμοκρασιών στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος το διάστημα 1-14 Ιουνίου 2024.
Πίνακας 7: Οι σταθμοί καταγραφής των 20 υψηλότερων μέσων θερμοκρασιών στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το διάστημα 1-14 Ιουνίου 2024.

Κρήτη

Πίνακας 8: Οι σταθμοί καταγραφής των 20 υψηλότερων θερμοκρασιών στην περιφέρεια Κρήτης το διάστημα 1-14 Ιουνίου 2024.
Πίνακας 9: Οι σταθμοί καταγραφής των 20 υψηλότερων μέσων θερμοκρασιών στην περιφέρεια Κρήτης το διάστημα 1-14 Ιουνίου 2024.

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου:

Πίνακας 10: Οι σταθμοί καταγραφής των 20 υψηλότερων θερμοκρασιών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το διάστημα 1-14 Ιουνίου 2024.
Πίνακας 11: Οι σταθμοί καταγραφής των 20 υψηλότερων μέσων θερμοκρασιών στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου το διάστημα 1-14 Ιουνίου 2024.

Σύνοψη – Συμπεράσματα

Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται τα δεδομένα μετρήσεων περισσότερων των 500 σταθμών για την περεταίρω διερεύνηση της δυναμικής των δύο θερμών κυμάτων που επηρέασαν τη χώρα μας κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες του Ιουνίου 2024. Οι μετρήσεις αντλήθηκαν με αυτοματοποιημένο τρόπο από τη σελίδα https://www-e-kairos.gr και προέρχονται από το ΕΑΑ, την ΕΜΥ καθώς και ιδιώτες.

Είναι προφανές πως, η καθημερινή παράθεση των υψηλότερων θερμοκρασιών ανά την επικράτεια δεν αρκεί για την ανάλυση ενός θερμού διαστήματος ή επεισοδίου. Για τις ανάγκες του προσδιορισμού της έντασης των θερμών κυμάτων χρησιμοποιήθηκαν τα (αυθαίρετα) όρια μέγιστης και μέσης θερμοκρασίας (37° και 31° αντίστοιχα) που έχουν θεσπιστεί από την ΕΜΥ, συνολικά για τη χώρα αλλά και ανά διοικητική περιφέρεια. Βάσει αυτών, προέκυψε ότι όντως η Πέμπτη 13/6 υπήρξε η θερμότερη ημέρα για την Επικράτεια, καθώς το 39% των θέσεων που βρίσκονται σε υψόμετρο μικρότερο των 800μ κατέγραψαν συνθήκες καύσωνα. Διαπιστώνεται όμως ότι οι συνθήκες αυτές δεν εμφανίστηκαν συνολικά στη χώρα αλλά επηρεάστηκαν συγκεκριμένες περιφερειες (8 εκ των 13) με έμφαση στην Αττική, στην Στερεά Ελλάδα, στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

Ο συνδυασμός του μεγάλου πλήθους των σταθμών (πάνω απο 500) με τη μεγάλη διασπορά των υψομέτρων, επιτρέπει στην ανάλυση συσχετισμού των μέγιστων, μέσων και ελάχιστων τιμών με αυτό. Θεωρώντας μοντέλο απλής γραμμικής παλινδρόμησης προκύπτει ότι η σχέση θερμοκρασίας / υψομέτρου είναι αρκετα ασθενής και άρα, άλλοι παράγοντες θα πρέπει να συντελούν περισσότερο στην τελική διαμόρφωση των θερμοκρασιακών τιμών όπως η τοπική κυκλοφορία των ανέμων και η απόσταση από τη θάλασσα.

Η υψηλότερη θερμοκρασία σημειώθηκε τελικά στις Βουκολιές Χανίων (44,5°C) την Πέμπτη 13/6, αλλά το θερμότερο σημείο της χώρας ήταν η Λίνδος στην ανατολικη Ρόδο με μέση θερμοκρασία τους 36,7°C την ίδια ημέρα. Από τους σχετικούς πίνακες προκύπτει εύκολα ότι τα νοτιότερα ηπειρωτικά και νησιωτικά τμήματα της χώρας κατέγραψαν τις υψηλότερες μέσες και μέγιστες θερμοκρασίας γεγονός που ταυτίζεται με τις προσομοιώσεις των μοντέλων.

Καθώς οι προαναφερθείσες 4 περιφέρειες (Αττική, Στερεά Ελλάδα, Νότιο Αιγαίο, Κρήτη) επηρεάστηκαν ιδιαίτερα από το θερμό κύμα, στο τελευταίο σκέλος της ανάλυσης παρατίθενται οι πίνακες κατάταξης των διαφόρων περιοχών με βάση της μέσες και μέγιστες θερμοκρασίες τους.

Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, προκύπτει τελικά ότι το θερμό κύμα μεταξύ 11-14 Ιουνίου 2024 ήταν μεν αρκετά έντονο, επηρέασε όμως κυρίως την ανατολική και νότια ηπειρωτική χώρα καθώς και το νότιο Αιγαίο, ενώ άλλα τμήματα της Επικράτειας επηρεάστηκαν λιγότερο ή δεν κατέγραψαν καθόλου συνθήκες καύσωνα.

Πηγές – Παραπομπές

[1] – Σχετικά με το κατά πόσον θερμότερη του κανονικού είναι η περίοδος που εξετάζεται, η απόκλιση της μέσης θερμοκρασίας σε σχέση με την κλιματική τιμή στον σταθμό του Ελληνικού Αθηνών τις τελευταίες 30 ημέρες είναι αρκετά αποκαλυπτική και αντιπροσωπευτική για τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας:

Πηγή εικόνας NOAA / CPC (https://www.cpc.ncep.noaa.gov/products/timeseries/)

[2] – Σχετικά με τον υπολογισμό του δείκτη R2 : https://en.wikipedia.org/wiki/Coefficient_of_determination

[3] – http://meteoclima.hua.gr/images/stories/projects/kallipos/00_master_document_9926.r1.html#_Toc432157262

[4] – Το μοντέλο της γραμμικής συσχέτισης επιλέχθηκε διότι για ένα μεγάλο βάθος εντός της τροπόσφαιρας, θεωρείται ότι ο μέσος ρυθμός πτώσης της θερμοκρασίας (ΔΤ) είναι 0,6°C / 100m, άρα:

ΔΤ(ºC) = -0,6°C / 100m · ΔΖ(m) .

Βάσει του μοντέλου της απλής γραμμικής παλινδρόμησης, η μεταβολή του υψομέτρου συναρτήσει της μέγιστης θερμοκρασίας προσδιορίστηκε από τον εξής τύπο (σχήμα 5):

ΔΖ(m) = -35,2m / 1ºC · Τ + 1568

Ο αριθμός 1568 είναι μια σταθερά και καθώς αναζητούμε την κλίση της ευθείας, μπορεί να απαλειφθεί. Επιλύοντας ως προς Τ (θερμοκρασία) έχουμε:

ΔΤ(°C) = – 1 / 35,2m · ΔΖ(m) ->
ΔΤ(ºC) ≈ – 2,8ºC / 100m · ΔΖ (m)

[5] – Περισσότεροι χάρτες: https://weatheronline.co.uk

[6] – Σχετικά με το °U-Model: https://umeteo.com/blogs/5751


81 άρθρα διαθέσιμα

8 Ιουλίου 2024, 20:37

Κατά το διήμερο Τετάρτης – Πέμπτης 3-4 Ιουλίου 2024, συνθήκες έντονης ατμοσφαιρικής αστάθειας επικράτησαν στη χώρα μας, με αποτέλεμα των ξέσπασμα ισχυρών καταιγίδων. Μέσω της οπτικής / ποιοτικής σύγκρισης της αριθμητικής πρόγνωσης των φαινομένων από το μοντέλο του °Umeteo (ºU-Model) σε σχέση με την πραγματικότητα προκύπτει ότι η προσομοίωσή τους υπήρξε αρκετά ρεαλιστική

Περισσότερα »

17 Ιουνίου 2024, 20:49

Δυστυχώς, η τάση καταγραφής υψηλότερων ή αρκετά υψηλότερων του κανονικού θερμοκρασιών σε σχέση με τον μέσο όρο των τελευταίων 30 ετών συνεχίζεται και το φετινό Ιούνιο. Κατά τις πρώτες δύο εβδομάδες του μήνα οι συνθήκες ήταν διαρκώς θερμότερες στο σύνολο σχεδόν των περιοχών της χώρας μας ενώ σημειώθηκαν δύο αρκετά διακριτά θερμά κύματα [1]. Σε αυτό το άρθρο – μελέτη παρουσιάζεται η σύνοψη των δεδομένων 500 και πλέον μετεωρολογικών σταθμών εγκατεστημένων από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και Ιδιώτες μέσα από 11 πίνακες και 10 διαγράμματα / χάρτες.

Περισσότερα »

31 Μαΐου 2024, 17:46

Από την Παρασκευή 31/5 έως και τουλάχιστον το Σαββατοκύριακο 8-9/6, η χώρα μας θα βρεθεί υπό την επιρροή μιας παρατεταμένης – και στην κορύφωσή της ισχυρής – θερμής μεταφοράς. Η κορύφωσή της αναμένεται κατά το διάστημα Κυριακής 2/6 έως την Πέμπτη 6/6 με θερμοκρασίες θα φτάνουν τους 36-38° στα ηπειρωτικά ενώ η Τρίτη και η Τετάρτη 4-5/6 θα είναι η θερμότερη ημέρα με τη θερμοκρασία να αγγίζει και τους 40° σε κλειστές περιοχές. Αν και από την Πέμπτη 6/6 περιμένουμε σταδιακή αποκλιμάκωση δεν αναμένεται επιστροφή σε φυσιολογικές για την εποχή τιμές, σύμφωνα με τα περισσότερα σενάρια προσομοίωσης.

Περισσότερα »

18 Μαΐου 2024, 00:03

Μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές μεταξύ βορρά και νότου στη χώρα μας την Παρασκευή 27 Μαΐου. Ενώ στην Κρήτη σημειώθηκαν μέχρι και τους 37,6 βαθμούς, την ίδια στιγμή στην κεντρική και τη βόρεια χώρα, δεν σημειώθηκαν θερμοκρασίες άνω των 25 βαθμών. Απρόσμενη βροχόπτωση σημειώθηκε στην Αττική. Οι μεγάλες θερμοκρασιακές διαφορές αλλά και η πιθανότητα βροχής είχαν επισημανθεί στο δελτίο μας ήδη από την αρχή της εβδομάδας

Περισσότερα »

11 Μαΐου 2024, 16:58

Ο Μάιος εκτός από τις πρώτες αρκετά ζεστές ημέρες είναι και μήνας καταιγίδων (κάποιες φορές ισχυρών), οι οποίες εκδηλώνονται κατά βάση στα ηπειρωτικά της χώρας μας λόγω της θερμικής αστάθειας. Αυτά τα φαινόμενα είναι η σχεδόν αποκλειστική πηγή υετού για τη χώρα μας καθ’όλη τη θερμή περίοδο του έτους (Μάιος – Σεπτέμβριος). Σε αντίθεση με το Χειμώνα, η παρουσία οργανωμένων συστημάτων είναι κλιματολογικά κάτι σπάνιο ενώ αρκετά σπάνια είναι και η εκδήλωση καταιγίδων πάνω από θαλάσσιες περιοχές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ιδίως όσον αφορά το νότιο Αιγαίο. Εξαίρεση αποτέλεσε το ανώνυμο σύστημα που μας επηρέασε μεταξύ Πέμπτης και Παρασκευής 9-10 Μαΐου, έχοντας χαρακτηριστικά ψυχρής περιόδου …

Περισσότερα »

23 Απριλίου 2024, 16:21

Ημέρα υψηλών συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα της χώρας μας η Τρίτη 23 Απριλίου 2024, με ταυτόχρονα εκδήλωση σφοδρών κατά τόπους ανέμων νοτιοανατολικών διευθύνσεων, αλλά και πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε νοτιοδυτική χώρα και Κρήτη. Πρόκειται για το έκτο επεισόδιο μεταφοράς σκόνης του 2024 και στο άρθρο αυτό, παρουσιάζεται η εξήγηση – ανάλυση και καταγραφή του φαινομένου με τη χρήση δορυφορικών εικόνων και προγνωστικών μοντέλων (GFS, Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, ºUmeteo).

Περισσότερα »

16 Φεβρουαρίου 2024, 20:37

Το ψυχρό μέτωπο που διέσχισε τη χώρα μας από τα δυτικά προς τα ανατολικά από το μεσημέρι της Κυριακής 11/2 μέχρι και το απόγευμα της Δευτέρας 12/2, προκάλεσε ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Επτάνησα, δυτικά ηπειρωτικά (κυρίως την Κυριακή) καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο (από το πρωί της Δευτέρας και μετά). Κατά το πέρασμά του από την ηπειρωτική χώρα σημειώθηκαν επίσης ισχυρά φαινόμενα αν και μικρότερης διάρκειας με την εξαίρεση της Αττικής και της νότιας Εύβοιας. Το γεγονός αυτό δεν αποτυπώθηκε σωστά από τα περισσότερα μοντέλα, με την εξαίρεση του μοντέλου του °Umeteo, το οποίο κατάφερε να αποδώσει περισσότερο ρεαλιστικά την εξέλιξη.

Περισσότερα »

31 Ιανουαρίου 2024, 23:19

Η κακοκαιρία “Αυγή” / “Ερμής” υπήρξε εξ αρχής αρκετά δύσκολη προγνωστικά για πολλές περιοχές λόγω των οριακών συνθηκών χιονόπτωσης που επικράτησαν στα κατώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας στην ανατολική ηπειρωτική χώρα (αναφερόμαστε σε ημιπεδινές και πεδινές περιοχές, δηλαδή κάτω από τα 300μ). Αυτό είχε φυσικά μεγάλο αντίκτυπο στην ακρίβεια των προβλέψεων σε πολλές περιπτώσεις, καθώς ένα μεγάλο τμήμα του οδικού δικτύου βρίσκεται κάτω από αυτό το υψόμετρο όπως και η πλειοψηφία των κατοικημένων περιοχών. Αυτό φάνηκε ακόμη περισσότερο στην -ούτως ή άλλως- δύσκολη προγνωστικά Αθήνα, (ιδίως σε καιρό βορείου ρεύματος). Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται και αναλύονται οι παράγοντες που οδήγησαν στην αστοχία της πρόγνωσης με βάση τη σύγκριση μεταξύ διαθέσιμων προγνωστικών δεδομένων και πραγματικών μετρήσεων στην ατμόσφαιρα.

Περισσότερα »

30 Ιανουαρίου 2024, 00:32

Σχετικά μεγάλη σε διάρκεια η κακοκαιρία “Ερμής”, η έναρξη της οποίας μπορεί να προσδιοριστεί τις πρώτες ώρες της Κυριακής 28/1, διάρκειας τεσσάρων ημερών. Άρθρο ανάλυσης και συνεχών ενημερώσεων σχετικά με την εξέλιξή της.

Περισσότερα »

19 Ιανουαρίου 2024, 18:21

Ένα ακόμη Βαλκανικό μέτωπο θα φέρει απότομα πολύ ψυχρές συνθήκες απο το μεσημέρι του Σαββάτου και φαινόμενα από βορρά προς νότο στη χώρα. Χιονοπτώσεις αναμένονται αρχικά στα ορεινά αλλά πολύ γρήγορα και σε χαμηλότερα υψόμετρα, έως και πεδινές περιοχές σε Μακεδονία και Θράκη και ημιορεινές νοτιότερα. Ένα αρκετά επικίνδυνο στοιχείο της κακοκαιρίας αυτής θα είναι […]

Περισσότερα »

6 Ιανουαρίου 2024, 16:39

Μεταβολή του καιρού από τις βραδινές ώρες του Σαββάτου 6/1 και από τα δυτικά με βροχές / καταιγίδες, με πιθανούς ανεμοστρόβιλους αλλά και χαλαζοπτώσεις κυρίως σε αυτές τις περιοχές αλλά και στη βορειοανατολική χώρα. Βασικό χαρακτηριστικό της μεταβολής οι ισχυροί – θυελλώδεις άνεμοι.

Περισσότερα »

25 Νοεμβρίου 2023, 21:40

Χαμηλό βαρομετρικό με χαρακτηριστικά μετεωρολογικής βόμβας (δηλαδή σύστημα του οποίου η πίεση στο κέντρο του πέφτει πολύ γρήγορα), διήλθε από τα βόρεια τμήματα της χώρας με κατεύθυνση προς τη Μαύρη Θάλασσα με κύρια χαρακτηριστικά την απότομη πτώση της θερμοκρασίας, τις χιονοπτώσεις έως και χαμηλά υψόμετρα της βόρειας χώρας αλλά και την επικράτηση πολύ θυελλωδών / σφοδρών ανέμων στα πελάγη. Άρθρο σύνοψης και ανάλυσης της κακοκαιρίας αυτής.

Περισσότερα »

17 Νοεμβρίου 2023, 21:01

Αισθητή η αλλαγή του καιρού από τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 18/11 και από τα βόρεια τμήματα της χώρας. Κύριο χαρακτηριστικό της, η μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας, η επικράτηση θυελλωδών βορειοδυτικών ανέμων αλλά και οι πρώτες χιονοπτώσεις στα ορεινά. Αν και αναμένονται γενικά βροχές, τα φαινόμενα δεν θα έχουν ανάλογη ένταση με τις προηγούμενες ατμοσφαιρικές διαταραχές που επισκέφθηκαν τη χώρα.

Περισσότερα »

30 Ιουλίου 2023, 18:11

Ένα από τα ισχυρότερα και το μεγαλύτερο σε διάρκεια κύμα καύσωνα έληξε στη χώρα μας την Πέμπτη 27 Ιουλίου 2023, έχοντας διάρκεια 15 ημερών. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζονται και αναλύονται μέσα από 12 διαγράμματα, τα δεδομένα που διαμόρφωσαν τις πρωτόγνωρες συνθήκες στη χώρα μας, προερχόμενα από τις καταγραφές 400 και πλέον μετεωρολογικών σταθμών.

Περισσότερα »

14 Ιουλίου 2023, 12:16

Η σημερινή είναι η πλέον θερμή ημέρα αυτού του καύσωνα με τη θερμοκρασία να φτάνει σε αρκετές περιοχές και τους 43 βαθμούς ενώ τοπικά αναμένονται ακόμη υψηλότερες τιμές. Το φαινόμενο θα υποχωρήσει στα ανατολικά και βόρεια το Σάββατο αλλά στα δυτικά θα σημειωθούν ακόμη υψηλότερες θερμοκρασίες. Μικρή πτώση της θερμοκρασίας τελικά και στα δυτικά την Κυριακή, μικρή ακόμη πτώση και στα ανατολικά αν και οι τιμές παραμένουν υψηλότερες του κανονικού. Βροχές αναμένονται στα βορειοανατολικά ορεινά το Σάββατο.

Περισσότερα »

17 Ιουνίου 2023, 20:55

Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται από τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχές του κεντρικού και βορειοδυτικού Αιγαίου επηρεάζοντας αρκετά τμήματα της κεντρικής, ανατολικής και νότιας Εύβοιας.

Περισσότερα »

17 Ιουνίου 2023, 14:59

Η προσομοίωση των συνθηκών ατμοσφαιρικής αστάθειας είναι πάντα ένα από τα δυσκολότερα ζητούμενα για ένα μοντέλο πρόγνωσης. Αυτό συμβαίνει λόγω των πολύπλοκων διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στην ατμόσφαιρα και της κλίμακας μεγέθους των φαινομένων. Το μοντέλο του °Umeteo καταφέρνει να προσομοιώσει με επιτυχία την περίπτωση έντονης αστάθειας της Παρασκευής και του Σαββατοκύριακου 16-18 Ιουνίου 2023 στη χώρα μας

Περισσότερα »

4 Ιουνίου 2023, 17:25

Το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος αποτελεί για πολλούς συνήθως την ευκαιρια για το πρώτο μπάνιο στη θάλασσα. Τί συμβαίνει φέτος με τη θερμοκρασία στις Ελληνικές θάλασσες; Είναι ψυχρότερες ή θερμότερες του κανονικού στις αρχές του Ιουνίου; Είναι οι θερμοκρασίες κατάλληλες για μια (ευχάριστη) βουτιά;

Περισσότερα »

16 Μαΐου 2023, 19:01

Αρκετά δυσάρεστος καιρός επικράτησε στη χώρα μας το Σαββατοκύριακο 13-14 Μαιου αλλά και τη Δευτέρα 15 του μηνός. Ποιοί παράγοντες διαμόρφωσαν αυτές τις συνθήκες;

Περισσότερα »

3 Απριλίου 2023, 14:06

Σύνοψη της κακοκαιρίας μεταξύ 3-4 Απριλίου, η οποία πήρε το όνομα “Ilina”. Πού σημειώθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής; Είχαν προβλεφθεί τα φαινόμενα από το Umeteo; Ήταν τελικά απαραίτητη η ονοματοδοσία της;

Περισσότερα »

2 Απριλίου 2023, 00:14

Ακόμη μια ημέρα θυελλωδών / σφοδρών ΝΔ ανέμων η πρώτη του Απριλίου για τη χώρα μας, όπως συνέβη και στις 27 του Μαρτίου. Πού και πόσο ήταν η μέγιστη ένταση του ανέμου, ποιές οι ομοιότητες και οι διαφορές σε σχέση με εκείνη την ημέρα;

Περισσότερα »

27 Μαρτίου 2023, 23:33

Όπως είχε προβλεφθεί, οι νοτιοδυτικοί άνεμοι που επικράτησαν σήμερα έφτασαν σε θυελλώδεις εντάσεις σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές της χώρας. Πού σημειώθηκαν οι μεγαλύτερες εντάσεις και ποιά ήταν η μέγιστη τιμή; Τί έδειξε η προσομοίωση του μοντέλου μας και ποιά είναι η σημασία της ανάλυσης στην πρόγνωση τέτοιων φαινομένων;

Περισσότερα »

25 Μαρτίου 2023, 21:50

Έως 10 βαθμούς πάνω από τα κανονικά επίπεδα οι θερμοκρασίες σήμερα 25 Μαρτίου 2023, οι οποίες αντιστοιχούν σε τιμές στα μέσα του Μαΐου και όχι στο τέλος του Μαρτίου. Πού σημειώθηκαν οι υψηλότερες τιμές και πού οφείλεται αυτό;

Περισσότερα »

24 Μαρτίου 2023, 14:45

Το φετινό θέμα του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Μετεωρολογίας είναι “Το μέλλον του Καιρού, του Κλίματος και του Νερού διαμέσου των γενεών”. Γιατί γιορτάζουμε την Μετεωρολογία στις 23 Μαρτίου και ποιό είναι το μήνυμα του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού

Περισσότερα »

26 Φεβρουαρίου 2023, 14:13

Στα δύο είναι χωρισμένη η Ευρώπη, καθώς το κεντρικό και δυτικό τμήμα επηρεάζεται από χαμηλές θερμοκρασίες ενώ αντιθέτως στα νοτιοανατολικά σημειώνονται πολύ υψηλές τιμές. Στο όριο αυτών των περιοχών ένα καιρικό σύστημα το οποίο εκτός των άλλων προκαλεί θυελλώδεις ανέμους στη χώρα μας αλλά και μεταφορά Αφρικανικής σκόνης.

Περισσότερα »

26 Φεβρουαρίου 2023, 14:08

Θυελλώδεις / πολύ θυελλώδεις άνεμοι νοτίων / νοτιοανατολικών διευθύνσων σημειώνονται σήμερα Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023 σε αρκετές περιοχές της χώρας με εντάσεις που ξεπερνούν τα 9 μποφόρ. Η εξέλιξη της κατάστασης τις επόμενες ώρες

Περισσότερα »

4 Φεβρουαρίου 2023, 13:13

Το ψυχρό μέτωπο που σηματοδοτεί την έναρξη της κακοκαιρίας “Barbara” ήδη έχει εισέλθει στη χώρα μας και μέχρι το βράδυ θα προκαλέσει χιονοπτώσεις σε έως χαμηλά υψόμετρα. Νέα επιδείνωση του καιρού αναμένεται νωρίς το πρωί της Κυριακής. Αναλυτικές πληροφορίες και nowcast σε αυτό το άρθρο.

Περισσότερα »

25 Ιανουαρίου 2023, 22:29

Πολύ ισχυρή κακοκαιρία (Νηλέας) αναμένεται το επόμενο 24ωρο στη χώρα. Αναμένονται ισχυρές χιονοπτώσεις σε Ήπειρο, Θεσσαλία (Πίνδο), Μακεδονία, Θράκη, ισχυρές βροχές / καταιγίδες σε Επτάνησα, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και αρκετές περιοχές του Αιγαίου αλλά και θυελλώδεις άνεμοι καθώς και πιθανότητα ανεμοστρόβιλων σε διάφορες περιοχές. Καλύτερες συνθήκες μόνο στο νότιο Αιγαίο.

Περισσότερα »

25 Νοεμβρίου 2022, 01:41

Τυπικό για την εποχή που διανύουμε το ψυχρό μέτωπο που επηρέασε τη χώρα μας κατά τη διάρκεια της Τρίτης-Τετάρτης 22-23 Νοεμβρίου 2022. Οι περιοχές μέγιστης έντασης των φαινομένων προσδιορίστηκαν με επιτυχία από τις προγνώσεις της ιστοσελίδας μας. Εξαίρεση σε αυτό αποτελεί η Αττική.

Περισσότερα »

22 Νοεμβρίου 2022, 13:38

Συνοπτική παρουσίαση του ψυχρού μετώπου που θα επηρεάσει τη χώρα μας από τις απογευματινές ώρες της Τρίτης 22 μέχρι και την Πέμπτη 24 Νοεμβρίου.

Περισσότερα »

8 Νοεμβρίου 2022, 01:30

Δικαιολογείται η ονοματοδοσία της κακοκαιρίας “Εύα” καθώς και τα μηνύματα προειδοποιήσεων; Ποια ήταν η εξέλιξη του καιρού το τριήμερο, πού καταγράφθηκαν τα μεγαλύτερα ύψη βροχής και πόσο ήταν εύστοχες ήταν οι προγνώσεις;

Περισσότερα »

26 Οκτωβρίου 2022, 13:30

Η ηλιακή έκλειψη της 25ης Οκτωβρίου έγινε αντιληπτή και στη χώρα μας. Πώς εξελίχθηκε το φαινόμενο και ποιά η επιρροή του στις μετεωρολογικές συνθήκες; Πότε αναμένεται η επόμενη;

Περισσότερα »

22 Οκτωβρίου 2022, 17:06

Σχεδόν καλοκαίρι (για ακόμη μια φορά) την Κυριακή με τις μέγιστες θερμοκρασίες να φτάνουν και τους 30 βαθμούς. Θα είναι όμως έτσι και στις θάλασσες;

Περισσότερα »

21 Οκτωβρίου 2022, 11:28

Ακραία υψηλές θερμοκρασίες – έως και 16 βαθμούς πάνω από τα κλιματικά επίπεδα, σημειώνονται για ακόμη μια φορά σε πολλά τμήματα της Ευρώπης (με έμφαση στα δυτικά).

Περισσότερα »

17 Οκτωβρίου 2022, 00:54

Η συχνότητα των πλημμυρικών επεισοδίων σε διάφορες περιοχές της χώρας, έχει αρχίσει να αυξάνεται. Μήπως ήρθε η ώρα να δούμε λίγο πιο…σοβαρά το θέμα αυτό ως κοινωνία και κράτος;

Περισσότερα »

15 Οκτωβρίου 2022, 22:14

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Κρήτη και το νοτιοανατολικό Αιγαίο το Σάββατο 15 Οκτωβρίου. Συνοπτική παρουσίαση των μετεωρολογικών δεδομένων και των επιπτώσεών τους.

Περισσότερα »

14 Οκτωβρίου 2022, 22:15

Αξιοσημείωτες ήταν οι βροχές που σημειώθηκαν την Παρασκευή 14 Οκτωβρίου, χωρίς όμως επικίνδυνα φαινόμενα. Αναλυτικές πληροφορίες και τα μεγαλύτερα ύψη βροχής.

Περισσότερα »

13 Οκτωβρίου 2022, 21:42

Ακόμη ισχυρότερες βροχές στα δυτικά τμήματα της χώρας. Συνοπτικά η εξέλιξη των συνθηκών και περισσότερες πληροφορίες…

Περισσότερα »

12 Οκτωβρίου 2022, 21:43

Ισχυρές βροχές / καταιγίδες εκδηλώθηκαν κυρίως σε τμήματα των Επτανήσων και της δυτικής ηπειρωτικής χώρας αλλά κατά τόπους και σε Πελοπόννησο / Μαγνησία και τοπικα στην Κρήτη.

Περισσότερα »

11 Οκτωβρίου 2022, 22:55

Το βράδυ του Σαββάτου 8 Οκτωβρίου, χιλιάδες ανθρώπων παρατήρησαν τις τεράστιες γραμμές των αεροπλάνων που κατέκλυσαν τον νυχτερινό ουρανό. Καθώς βρισκόμασταν μόλις μία ημέρα πριν την πανσέληνο, η εικόνα ήταν εντυπωσιακή αλλά και μυστηριώδης, με αποτέλεσμα το διαδίκτυο να κατακλυστεί από φωτογραφίες που “αποδείκνυαν” πως κάτι πολύ περίεργο συμβαίνει στον ουρανό.

Περισσότερα »

4 Οκτωβρίου 2022, 21:28

Πολύ υψηλές ή και ακραίες θερμοκρασίες σημειώθηκαν την 1η Οκτωβρίου 2022, θυμίζοντας σε όσους ασχολούνται με την στατιστική του καιρού ένα αντίστοιχο περιστατικό πριν 32 χρόνια ακριβώς.

Περισσότερα »

1 Οκτωβρίου 2022, 11:23

Είναι οι συνθήκες κατάλληλες για μπάνιο αυτό το Σαββατοκύριακο; Πόσο υψηλές θα είναι οι θερμοκρασίες; Τί θα πρέπει να προσέξουμε το βράδυ του Σαββάτου;

Περισσότερα »

24 Σεπτεμβρίου 2022, 14:37

Παγετός στα ημιορεινά της βόρειας χώρας, ζεστή θάλασσα και 28° το μεσημέρι στα νοτιότερα, το ιδιαίτερο σκηνικό του καιρού αυτό το Σαββατοκύριακο.

Περισσότερα »

18 Σεπτεμβρίου 2022, 22:25

Εντυπωσιακή αλλαγή των συνθηκών παρατηρήθηκε αργά το μεσημέρι / απόγευμα σε αρκετές περιοχές της βορειοανατολικής Αττικής και της νότιας Εύβοιας. Γραφήματα και μικρή ανάλυση του φαινομένου σε αυτό το άρθρο.

Περισσότερα »

25 Ιουλίου 2022, 02:18

Πάνω απο το όριο του καύσωνα βρέθηκαν τουλάχιστον 62 περιοχές της χώρας σε Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο και Κρήτη. Η απόλυτα μέγιστη θερμοκρασία σημειώθηκε στους Αγίους Θεοδώρους Κορινθίας με 41,4 βαθμούς, ενώ η υψηλότερη μέση θερμοκρασία στο Ασπρόπυργο Αττικής με 34,4 βαθμούς. Αναλυτικότερα στατιστικά για αυτό το επεισόδιο αλλά και συγκρίσεις με το προηγούμενο του φετινού καλοκαιριού

Περισσότερα »

7 Ιουλίου 2022, 17:07

Ιδιαίτερη ισχυρή για την εποχή κακοκαιρία (Έκτορας), επηρέασε πολλά ηπειρωτικά τμήματα της χώρας μας, αλλά και το κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Το °Umeteo είχε προτείνει την ονοματοδοσία αυτού του συστήματος. Κατά πόσον μια τέτοια κίνηση ήταν δικαιολογημένη; Σε ποιές παραμέτρους οι προγνώσεις που δόθηκαν ήταν εύστοχες;

Περισσότερα »

6 Ιουλίου 2022, 19:06

Από τον Απρίλιο 2020, το °Umeteo σε συνεργασία με το δήμο Διστόμου-Αράχωβας-Αντίκυρας έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια πρόγνωσης πολύ υψηλής ανάλυσης (1km) για την ευρύτερη περιοχή του Παρνασσού. Αν και οι λόγοι της ανάπτυξης του μοντέλου σχετίζονται με τις ανάγκες του Χειμερινού Τουρισμού στην περιοχή, η συγκεκριμένη πρόγνωση αποτέλεσε επίσης ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για την πρόβλεψη της εξέλιξης της πυρκαγιάς στην περιοχή της Ιτέας – Άμφισσας.

Περισσότερα »

24 Ιουνίου 2022, 16:05

Αποτελεί η αναφορά στις μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας, αντικειμενικό τρόπο καταγραφής των θερμότερων περιοχών της χώρας; Πόσο τελικά έφτασε η θερμοκρασία, πού σημειώθηκαν οι περισσότερες βροχές και ποιό ήταν το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των καταιγίδων;

Περισσότερα »

22 Ιουνίου 2022, 12:52

Μπορεί η ημέρα να ήταν αρκετά ζεστή όμως σε κάποιες περιοχές της Μακεδονίας αλλά και της Θράκης δρόσισε αρκετά τις πρώτες απογευματινές ώρες. Καταιγίδες ξέσπασαν αρχικά στη Ροδόπη επηρεάζοντας όμως και χαμηλότερα υψόμετρα κινούμενες νοτιοανατολικά. Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τις υψηλότερες θερμοκρασίες, τα ύψη βροχής και σχολιασμός της πρόγνωσης.

Περισσότερα »

22 Ιουνίου 2022, 12:07

Παράλληλα με τον καύσωνα που έπληξε πολλές περιοχές της Ευρώπης, ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες σημειώθηκαν στο Ιράκ. Η περιοχή Basrah-Hussen κατέγραψε 51.6 βαθμούς, μόλις 0.4 βαθμούς χαμηλότερη τιμή από το ρεκόρ του μήνα Ιουνίου.

Περισσότερα »

15 Ιουνίου 2022, 22:10

Ημέρα τοπικά ισχυρών καταιγίδων, σε συνέχεια των φαινομένων της Τρίτης 14/6. Αυτή τη φορά δεν επηρεάστηκαν ιδιαίτερα τα μεγάλα αστικά κέντρα, όμως ισχυρές βροχές σημειώθηκαν σε Πελοπόννησο, Ήπειρο και άλλες περιοχές. Ανάλυση των δεδομένων και αξιολόγηση των προγνώσεων.

Περισσότερα »

15 Ιουνίου 2022, 21:08

Ισχυρές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε πολλές ηπειρωτικές περιοχες της χώρας την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022. Τα φαινόμενα απασχόλησαν κυρίως τους νομούς Θεσσαλονίκης, Αττικής, Ιωαννίνων, Ευρυτανίας και Αρκαδίας. Παρουσίαση των δεδομένων μέσα απο χάρτες και πίνακες και μικρή ανάλυση για την προβλεψιμότητα των φαινομένων σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα »

10 Ιουνίου 2022, 13:03

Διαρκείς ενημερώσεις και εξέλιξη του καιρού για όλο το διάστημα της κακοκαιρίας “Genesis”. Αναλυτικοί πίνακες και χάρτες με τις περιοχές όπου σημειώθηκαν σημαντικά φαινόμενα.

Περισσότερα »

9 Ιουνίου 2022, 23:07

Η κακοκαιρία “Genesis” οργανώνεται από τις πρώτες ώρες της Παρασκευής, επηρεάζοντας διαδοχικά την συντριπτική πλειοψηφία των ηπειρωτικών περιοχών της χώρας αρχικά από τα βορειοδυτικά και στη συνέχεια και τις υπόλοιπες περιοχές με ισχυρές καταιγίδες, ραγδαίες βροχές, πιθανές χαλαζοπτώσεις και ανεμοστρόβιλους. Θα επηρεαστούν επίσης και τα Επτάνησα, καθώς και το κεντρικό, βορειοδυτικό και βόρειο Αιγαίο.

Περισσότερα »

4 Ιουνίου 2022, 19:49

Την Κυριακή 29 Μαΐου, διαταραχή μικρού μήκους (shortwave trough) προερχόμενη απο την Ιταλία, διέσχισε τη χώρα μας από το Ιόνιο με κατεύθυνση προς τα βορειοανατολικά. Δόθηκαν προγνώσεις για ισχυρές καταιγίδες με πιθανότητα χαλαζοπτώσεων αλλά και αυξημένες θερμοκρασίες στην ανατολική ηπειρωτική χώρα. Σε αυτό το κείμενο – ανάλυση παρουσιάζονται αναλυτικά οι καταγραφές του φαινομένου αλλά και η αξιολόγηση της γραπτής προγνωσης και της προσομοίωσης του μοντέλου μας.

Περισσότερα »

19 Μαΐου 2022, 00:24

Απόλυτα δικαιολογημένη η ονοματοδοσία της κακοκαιρίας “Διογένης” καθώς ισχυρές καταιγίδες συνοδεία καταρρακτωδών βροχοπτώσεων με ύψη υετού που ξεπέρασαν και τα 50mm σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά και σφοδροί άνεμοι οι οποίοι σε 18 θέσεις έφτασαν ή ξεπέρασαν τα 10 μποφόρ, σημειώθηκαν στη χώρα.

Περισσότερα »

17 Μαΐου 2022, 22:49

Απότομη αλλαγή του καιρού αναμένεται από το μεσημέρι της Τετάρτης στη χώρα με ισχυρές και σε κάποιες περιπτώσεις επίμονες καταιγίδες με αυξημένη πιθανότητα χαλαζοπτώσεων σε ανατολική Μακεδονία και Θράκη, κατά τόπους σε κεντρική Μακεδονία, σε πολλά τμήματα της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου. Μεγάλη ενίσχυση των ΒΑ ανέμων σε πολύ θυελλώδεις εντάσεις σε βόρειο και αργότερα κεντρικό Αιγαίο από το απόγευμα και μετά.

Περισσότερα »

15 Μαΐου 2022, 20:21

Σχετικά υψηλές θερμοκρασίες το διάστημα μεταξύ Σαββάτου 14/5 και Τρίτης 17/5, αλλά στα πλαίσια του φυσιολογικού με τις μέγιστες σε κλειστές περιοχές να φτάνουν 34°. Η ζέστη του μεσημεριού, ευθύνεται όμως σε ένα μεγάλο βαθμό και για την ανάπτυξη καταιγιδοφόρων νεφών. Συγκεντρωτικά στοιχεία για τις συνθήκες αυτών των ημερών σε αυτό το άρθρο.

Περισσότερα »

4 Μαΐου 2022, 13:05

Αύξηση της συννεφιάς παρατηρήθηκε στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής κατά τις βραδινές ώρες της Τρίτης 3 Μαΐου με αποτέλεσμα τις αμέσως επόμενες ώρες να σημειωθούν βροχές σε πολλά τμήματα του λεκανοπεδίου κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ενώ και οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν σχετικά χαμηλές.

Περισσότερα »

2 Μαΐου 2022, 16:33

Τελευταία ημέρα λειτουργίας του χιονοδρομικού κέντρου του Παρνασσού, με χιονόπτωση! Το φαινόμενο είχε προβλεφθεί με απόλυτη ακρίβεια από το περιοχικό μας μοντέλο, το οποίο αναπτύσσουμε σε συνεργασία με το δήμου Διστόμου – Αράχωβας – Αντίκυρας και την ιστοσελίδα https://arachovameteo.gr .

Περισσότερα »

29 Απριλίου 2022, 00:11

Οι χαλαζοπτώσεις είναι σχετικά συχνό φαινόμενο στη χώρα μας, κατά τη θερινή περίοδο. Στην έναρξη της φετινής “σεζόν”, ισχυρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε στη Φλώρινα, κατά τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης 28 Απριλίου. Κατά πόσον το φαινόμενο θα μπορούσε να είχε προβλεφθεί;

Περισσότερα »

9 Απριλίου 2022, 21:39

Ένα πολύ συγκεκριμένο φαινόμενο που εμφανίζεται πολύ συχνά τους εαρινούς και θερινούς μήνες, είναι ο λόγος των αρκετά υψηλών θερμοκρασιών που παρατηρήθηκαν στην ανατολική χώρα σήμερα Σάββατο 9 Απριλίου.

Περισσότερα »

31 Μαρτίου 2022, 00:20

Βρισκόμαστε ήδη υπό την επιρροή του πρώτου σημαντικού επεισοδίου μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Το φαινόμενο θα ενταθεί μεταξύ Πέμπτης 31 Μαρτίου και Σαββάτου 2 Απριλίου στη χώρα μας και γι αυτό είχε γίνει λόγος ήδη στο κείμενο της μεσοπρόθεσμης εκτίμησης στις 21 Μαρτίου. Περισσότερες πληροφορίες και χάρτες στο άρθρο.

Περισσότερα »

26 Μαρτίου 2022, 22:02

Η αίσθηση του φετινού Χειμώνα ήταν πως υπήρξε αρκετά ψυχρότερος του κανονικού. Κατά πόσον ισχύει κάτι τέτοιο και ποιές περιοχές της χώρας αφορά; Στο πρώτο μέρος της κλιματικής ανασκόπησης, εξετάζεται η φετινή χειμερινή περίοδος ως προς την παράμετρο της θερμοκρασίας σε 14 περιοχές αναφοράς της χώρας.

Περισσότερα »

24 Μαρτίου 2022, 01:46

Η 23η του Μαρτίου, έχει από το 1950 καθιερωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Μετεωρολογίας. Στο πλαίσιο του εορτασμού της, επιλέγεται κάθε χρόνο κι ένα επίκαιρο κεντρικό θέμα που σχετίζεται με τον καιρό, το κλίμα και το νερό. Ποιά είναι όμως η σχέση της Μετεωρολογίας και γενικότερα των Επιστημών με το κοινωνικό σύνολο. Έχει διαταραχθεί τα τελευταία χρόνια; Με αφορμή την Μετεωρολογία και την πρόγνωση του καιρού, διατυπώνονται ευρύτερα ερωτήματα και προβληματισμοί.

Περισσότερα »

18 Μαρτίου 2022, 21:38

Κακοκαιρία έχει αρχίσει να επηρεάζει τη χώρα με διάρκεια έως και την Τετάρτη 23/3, με ιδιαίτερα χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες, θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές της χώρας από την Κυριακή 20/3 και μετά.

Περισσότερα »

11 Μαρτίου 2022, 01:55

Χιονοκαταιγίδα επελαύνει στην παραλία Ζαράκων Ευβοίας εν μέσω πυκνής χιονόπτωσης. Πόσο συχνό είναι αυτό το φαινόμενο, πώς δημιουργείται και σε ποιές ακόμη περιοχές εμφανίζεται;

Περισσότερα »

9 Μαρτίου 2022, 01:30

Με μια έκτακτη ανακοίνωση, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, έδωσε το όνομα “Φίλιππος” στην κακοκαιρία που επηρεάζει ήδη από την Τρίτη 8 Μαρτίου τη χώρα. Κύρια χαρακτηριστικά της οι ισχυρές χιονοπτώσεις σταδιακά έως και πεδινές περιοχές, αλλά και η μεγάλη διάρκεια. Η κακοκαιρία αυτή φαίνεται να εξελίσσεται σε 3 φάσεις με τις συνθήκες να βελτιώνονται από την επόμενη εβδομάδα.

Περισσότερα »

5 Μαρτίου 2022, 13:49

Χαμηλές θερμοκρασίες επικράτησαν σε ημιορεινές περιοχές της χώρας, ως αποτέλεσμα του περάσματος της Β’ φάσης της κακοκαιρίας “Ξανθίππη” (Bianca) τις προηγούμενες ημέρες. Σε πολλά κεντρικά και βόρεια τμήματα, οι ελάχιστες βρέθηκαν στα επίπεδα μεταξύ -5 και -10 βαθμών.

Περισσότερα »

27 Φεβρουαρίου 2022, 19:32

Το πέρασμα της “Bianca” / “Ξανθίππης”, αν και σύντομο ήταν αρκετά δυνατό σε περιοχές της δυτικής, κεντρικής και βόρειας χώρας, με ισχυρές χιονοπτώσεις έως και χαμηλά υψόμετρα, ισχυρές βροχές αλλά και θυελλώδεις ή σφοδρούς ανέμους ακόμη και σε ηπειρωτικές περιοχές.

Περισσότερα »

25 Φεβρουαρίου 2022, 21:15

Η ισχυρή κακοκαιρία “Ξανθίππη”, θα προσεγγίσει τη χώρα μας από τα βορειοδυτικά, από το βράδυ του Σαββάτου μέχρι το βράδυ της Κυριακής με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, πιθανότητα ανεμοστρόβιλων, πολύ θυελλώδεις ανέμους αλλά και ισχυρές χιονοπτώσεις στα ημιορεινά. Λεπτομέρειες σχετικά με αυτήν την εξέλιξη ακολουθούν…

Περισσότερα »

9 Φεβρουαρίου 2022, 19:00

Άνεμοι σε επίπεδα σφοδρής θύελλας ακόμη και σε ηπειρωτικές περιοχές αλλά και χιονοπτώσεις μέχρι αρκετά χαμηλά υψόμετρα, τα αποτελέσματα του “Ηρακλή” στη χώρα.

Περισσότερα »

4 Φεβρουαρίου 2022, 00:38

Σε επίπεδα τυφώνα (12 μποφόρ) η ένταση των ανέμων στην Παξιμάδα Καρύστου την Πέμπτη 3 Φεβρουαρίου, ενώ σε σύνολο 21 σταθμών, η ένταση των ανέμων έφτασε ή ξεπέρασε τα 9 μποφόρ.

Περισσότερα »

2 Φεβρουαρίου 2022, 00:42

Η ονοματοδοσία των κακοκαιριών που προβλέπεται να έχουν “σημαντικές επιπτώσεις” έχει περάσει πλέον στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Ποιά είναι τα κριτήρια αυτής της ονοματοδοσίας; Ισχύει η ίδια πρακτική σε άλλες περιπτώσεις; Τί προτείνει το °Umeteo και ποιά τακτική θα ακολουθήσουμε;

Περισσότερα »

29 Ιανουαρίου 2022, 15:29

Ένα από τα χαρακτηριστικά της κακοκαιρίας “Ελπίς” ήταν η κεραυνική δραστηριότητα που συνόδευσε τις ισχυρές χιονοπτώσεις. Πόσο σπάνιο τελικά είναι το φαινόμενο των “χιονοκαταιγίδων”;

Περισσότερα »

26 Ιανουαρίου 2022, 14:10

Η κακοκαιρία “Ελπίς” παρέλυσε μέσα στη λίγες ώρες την πρωτεύουσα της χώρας, δημιουργώντας συνθήκες χάους, αποκλεισμού και ατελείωτης ταλαιπωρίας για τους κατοίκους. Η ενημέρωση από τους μετεωρολόγους ήταν έγκαιρη και ακριβής. Δεν ενημερώθηκε η κυβέρνηση και η τοπική αυτοδιοίκηση για την επικείμενη κατάσταση κι αν ναι, γιατί δεν έδρασε προληπτικά για την αποφυγή τέτοιων καταστάσεων;

Περισσότερα »

26 Ιανουαρίου 2022, 13:57

Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και ισχυρός παγετός καταγράφθηκαν τις πρωινές ώρες στη χώρα λόγω του φαινομένου της “θερμοκρασιακής αναστροφής” που ακολούθησε την ψυχρή εισβολή της “Ελπίδας”.

Περισσότερα »

24 Ιανουαρίου 2022, 03:35

Προκειμένου να έχουμε γρηγορότερα τρεξίματα στους περιορισμένους διαθέσιμους υπολογιστικούς πόρους το μοντέλο μας θα τρέχει για το σύνολο της κακοκαιρίας μόνο στο Βαλκανικό (25km) και Ελληνικό (5km) domain. Οι τελευταίες προσομοιώσεις δείχνουν πως θα έρθουμε αντιμέτωποι με μια αρκετά δύσκολη κατάσταση στην ανατολική Στερεά αλλά και στην Αθήνα ειδικότερα.

Περισσότερα »

22 Ιανουαρίου 2022, 16:29

Χιονόπτωση σημειώθηκε σε αρκετές περιοχές της Αθήνας το μεσημέρι του Σαββάτου 22 Ιανουαρίου, σαν αποτέλεσμα του περάσματος ψυχρού μετώπου της κακοκαιρίας “Ελπίς”.

Περισσότερα »

16 Ιανουαρίου 2022, 04:17

Ένα αρκετά εντυπωσιακό και ιδιαίτερα σπάνιο γεγονός έλαβε χώρα μόλις πριν λίγο σε όλον τον πλανήτη: Οι μετεωρολογικοί σταθμοί όλης της υφηλίου (κυριολεκτικά) κατέγραψαν διαδοχικά μια απότομη διακύμανση της ατμοσφαιρικής πίεσης, η οποία σε κάποιες περιπτώσεις κυμάνθηκε μέσα σε λίγα λεπτά +/- 5hpa γύρω από την κανονική τιμή της.

Περισσότερα »

9 Ιανουαρίου 2022, 23:46

Αξιοσημείωτα ύψη βροχής σημειώθηκαν σήμερα Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, αλλά και στην Αττική.

Περισσότερα »